Sidemenu

Har du spørgsmål?

Ring på
7582 1176

Eller skriv på
mail@bvsk.dk

Indholdsplaner

Billede af elever, der spiller bold

 

På Bøgevangskolen har vi en lang række fag og aktiviteter, som eleverne deltager i. Fagene er opdelt i værksteder, der er med til at at klæde eleverne på fagligt, personligt og socialt, så de kan indgå i samfundet på lige fod med andre voksne.

Indholdet i fag og aktiviteter er beskrevet i nedenstående indholdsplaner.

 • Fag på første år (STU + 10. kl)
  Almindelig Daglig Livsførelse (ADL)

  INTRODUKTION

  Det er vigtigt, at eleverne på Bøgevangskolen har det godt, og kan få det bedre med sig selv, hvis de har brug for det. Det er også vigtigt at have en voksen at snakke med. Derfor er eleverne tilknyttet en vejleder.

  Vejlederne gør, hvad de kan, for at eleverne trives og har nogle gode venner. De taler også med eleverne, om de ting eleverne skal arbejde med for at blive endnu bedre til at klare sig selv.

  Det er vejlederen, der har kontakt til forældre eller værge, og de udarbejder løbende, med udgangspunkt i uddannelsesplanen, den centrale elevplan sammen med de øvrige lærere og pædagoger, som eleven møder på skolen. Vejlederen taler også med eleverne omkring den personlige, sociale og faglige udvikling. Dette bliver også noteret ned i elevplanen.

  Der undervises i værksteder, hvor alle eleverne er til stede, men også på individuelt plan uden for værkstedsundervisningen.

  Underviser: Michael Bhutho

   

  FORMÅL

  Formålene med ADL er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig almen praktiske færdighed og forstå deres betydning for at have organisatorisk og økonomisk viden, kunnen og holdninger som borger i samfundet.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund ved at indføre eleverne i boligforhold, – muligheder og –begræsninger.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende deres kendskab forskellige livs- og boligsituationer/-muligheder i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for arbejdet med elevens almene daglige livsførelse:

  • At eleverne lærer om dele af de historiske og samfundsfaglige livs- og bo-mæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale, personlige og praktiske fænomener, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for livs- og boligmæssige sociale og politiske muligheder og begrænsninger for et godt liv og praktisk håndtering bliver introduceret til bo-områder.

   

  INDHOLD

  • Samtaler med eleven om hverdagen, og hvordan det går på skolen og derhjemme.
  • Ud fra elevens stærke og svage sider og findes der ud af hvad der arbejdes med.
  • Eleven støttes efter behov i forhold til økonomi, individuelle og sociale forhold m.m.
  • Der drøftes ønsker og mål for fremtiden, og hvor eleven ønsker praktik ophold.
  • Vejlederen har kontakt til forældre, kontaktpersoner, sagsbehandlere, UU-vejleder m.fl., udarbejder statusrapport, sammen med eleven og besøge kommende bo-arbejdssteder.
  • At eleverne til stadighed har mulighed for at få fulgt op på aftaler, mål, handleplaner m.m.
  • At eleverne har mulighed for at få praktisk bistand til køb af billetter, gå i bank/netbank og på posthus m.v.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret på tværs af fagene, med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Almen dannelse

  INTRODUKTION

  Eleverne skal ud fra deres personlige og sociale udfordringer forberedes til voksenlivet og til at tage aktivt del i samfundet. De skal lære at begå sig i, og forholde sig til hvad der sker omkring dem.

  Underviser: Michael Bhutho

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig sociale kompetencers betydning for forholdet mellem mennesker set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende sociale kommunikations-kompetencer i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale fænomener, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for sociale muligheder og begrænsninger og deres bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • At lære hvordan man skal begå sig i familien, blandt venner, i skolen og senere i sit voksne liv
  • Hvordan er vi opmærksomme, nærværende og interesserede i mennesker omkring os?
  • Praktiske øvelser i samarbejde og kommunikation.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Drama

  INTRODUKTION

  I Drama undervises der i en række forskellige dramaturgiske discipliner og metoder, herunder at udtrykke sig verbalt og non-verbalt. Det sker blandt andet gennem forskellige dramascener fra hverdagslivet og teater i små stykker, hvor de får mulighed for at udtrykke tanker, følelser og erfaringer ved brug af deres krop og sprog. Eleverne skal også lære at læse og memorere dem manuskripter.

  Drama er et fag, hvor læringsmiljøer, trivsel og inklusion er i fokus. Drama er også en udtryksform, hvor eleverne får mulighed for at sætte sig selv på og i spil, og eleverne lære herved at kunne tage plads og give plads.

  Underviser: Tina Christiansen

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor faget Drama og de kropslige og sproglige elementers betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og kultur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, igennem æstetisk kulturel aktivitet, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af dramaundervisningens indhold og rammer
  • At eleverne udvikler samarbejde og medansvar, samt udvikler mod til at røre og rykke ved egne grænse
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som basis for deres personlige og sociale udvikling som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne får mulighed for, at udvikle deres identitetsopfattelse
  • At faget Drama udvikler elevernes mulighed for tillid til dem selv og andre

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af historiske, æstetiske og kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om de dramaturgiske kommunikationsmuligheder, oplevelsesformer og udtryksmidler, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne udvikler selvindsigt samt at eleven udvikler forståelsen af at blive set og hørt i et fællesskab
  • At eleverne gennem arbejdet med Drama får styrket selvtillid, motorik og koncentrationsevne.
  • At eleverne lære igennem dramaøvelser, at forholde sig til, og reflektere over, dem selv og omverden.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • Praktiske øvelser i samarbejde og kommunikation.
  • Arbejde med deres kropsprog som et vigtigt element for formidling
  • At arbejde med Tableau
  • At arbejde med forskellige dramaturgiske metoder herunder følelser og kropslig/sproglig udtryk
  • Andre udtryksformer
  • At stå på en scene og være formidler
  • At læse manuskripter og arbejde dem ind i et teaterstykke
  • At improvisere og være medvirkende i teaterstykker

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med dramaturgiske aktiviteter. Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  "Nederste køkken"

  INTRODUKTION

  Dette fag hedder det Nederste Køkken, fordi køkkenet er placeret i underetagen på skolen.
  Køkkenet er indrettet således, at hold på 10 – 12 elever kan lave mad og spise sammen.
  Når man som ungt menneske skal ud at bo selv, er det vigtig at kunne nogle basale ting mht. at kunne lave mad, handle ind og vaske tøj. Det er den undervisning der foregår i nederste køkken.Vi arbejder bl. a. med skolens egen kogebog, og eleverne lærer at lave nogle lette sunde hverdagsretter. Vi arbejder med og får kendskab til div. køkkenmaskiner og køkkenteknikker.

  Undervisere: Athina Dybdal, Louise Rasmussen og Tina Louise Christiansen

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor køkkenfagets betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende køkkenfaget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer fra køkkenfaget på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om køkkenfaget, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for køkkenfaglige fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for køkkenfagets muligheder og begrænsninger og bidrag til det gode liv
  • At eleverne kan omgås maskiner og værktøj på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • Hygiejne, herunder vigtigheden af god personlig hygiejne og god køkkenhygiejne.
  • Tøjvask, vaskeprogrammer, vasketemperaturer og div. vaskemidler.
  • Håndtering af køkkenredskaber og køkkenmaskiner.
  • Kostråd, kostkompas, madpyramider m.m.
  • Årstidernes produkter, herunder økologiske fødevarer.
  • Arbejdsplanlægning, madplanlægning, indkøb og regnskab.
  • Omregning af opskrifter i forhold til portionernes størrelser.
  • Madlavning ud fra enkelte og overskuelige grundteknikker.
  • Selvstændigt køkken i ”små familier” 2 x 2 uger.
  • Festmad kontra hverdagsmad, fast food og færdigretter kontra hjemmelavet mad.
  • Mad fra andre lande i forhold til dansk madkultur

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Personligt Udviklingsforløb (PUF)

  INTRODUKTION

  PUF står for: Personligt Udviklingsforløb og er et afklarende og forberedende skoleår. PUF er første skridt i den 3-årige STU-linje, hvor der arbejdes helhedsorienteret ud fra den enkelte elevs mål. Vi har stort fokus på fælleskabet og på de gode fælles oplevelser, der er bindeled mellem eleverne og grundlaget for modning og personlig udvikling.

  Undervisere: Anne Bramming, Mads Petersen og Pernille Danielsen

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne oplever et rummeligt fællesskab, hvor der er plads til at være sig selv og tryghed til at udfordre egne grænser.
  • At eleverne oplever en vedkommende og praktisk undervisning, der rummer flerealment faglige elementer, der kan relateres til de unges liv.
  • At eleverne oplever engagement og glæde ved at deltage i undervisningen.
  • At eleverne oplever at de ved deres deltagelse gør en forskel for sig selv og holdet.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne udvikler sig personligt.
  • At eleverne får en dybere forståelse for sig selv og andre og derved evner at indgå i forpligtende fællesskaber.
  • At eleverne bliver bekendte med hvilke ressourcer de har og hvordan de kan anvende dem til i højere grad at kunne mestre eget liv.
  • At eleverne gennem positive oplevelser i fællesskabet styrker deres selvværd og selvtillid og troen på at kunne klare sig.

   

  INDHOLD

  Vi prøver at inddrage de udfordringer, konflikter og bekymringer, som eleverne oplever i vores undervisning. Vi tager hånd om disse i nuet, og vender dem til læring. På den måde styrker vi den enkelte elevs evner til at samarbejde og kommunikere, samtidig med at de arbejder med deres personlige og sociale kompetencer.

  PUF er et projektorienteret undervisningsfællesskab, hvor indholdet overvejende er af praktisk karakter. Undervisningen tager afsæt i forskellige temaer hen over skoleåret, og vi arbejder med temaerne i forløb af varierende længde. I forløbene inddrages der mange forskellige fagelementer såsom dansk, matematik, engelsk, biologi og samfundsfag.

  Der er fokus på, at undervisningen er praktisk og virkelighedsnær, og at de færdigheder der arbejdes med, kan anvendes i elevens hverdag. Desuden søger vi at give eleverne medbestemmelse inden for de rammer, der sættes i undervisningen. Målet er at skabe engagement og medejerskab hos eleverne.

  Som del i den varierede undervisning, vil disse områder være faste indsatsmål:

  • Daglig rengøring og oprydning på værelser.
  • Grundlæggende madlavning.
  • Evnen til at komme op om morgenen, møde til tiden og deltage aktivt i undervisningen.
  • God opførsel og god stemning.

   

  METODER

  Undervisningen er projektorienteret med henblik på at skabe en helhed i undervisningen hver uge. Eleverne inddrages mest muligt i undervisningen, og indgår også i en del af planlægningsprocessen. Det gør vi for at gøre undervisningen så individuel som mulig, samtidig med at de får ejerskab til såvel proces som resultat.

  Undervisningen skal så vidt muligt være aktivitetsbaseret og hverdagsrelevant. Eleverne skal i undervisningen træne konkrete virkelighedsnære færdigheder. I undervisningen vil vi søge ud af huset og opsøge læring i nærmiljøet og i det samfund eleverne bor i.

   

  EVALUERING

  Gennem en tæt dialog mellem vejleder og elev – med udgangspunkt i de individuelle elevplaner – vil vi afstemme og tilpasse tilbuddet til eleven. Vi vil i fællesskab med eleverne evaluere de individuelle forløb og prøve at tilrettelægge fremtidige forløb ud fra den respons der bliver givet.

  Sang og musik

  INTRODUKTION

  I værkstedet sang og musik undervises der i en række forskellige musiske discipliner. Eleverne lærer instrumenterne at kende, og spiller sammen i undervisningen og ved forskellige optrædener. Musiklokalet er altid åbent, og når man har lært, hvordan teknikken virker, bliver eleverne opfordret til at benytte faciliteterne mest muligt. Naturligvis som frihed under ansvar. Det betyder at man passer på tingene og rydder op efter sig selv.

  Underviser: Michael Bhutho

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor sang & musik og de musiske elementers betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og kultur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af musikundervisningens indhold og rammer
  • At eleverne udvikler samarbejde, medansvar og oplever opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende og tage del i sang og musik i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af musiske, historiske, æstetiske og kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sangen og musikkens kommunikationsmuligheder, oplevelsesformer og udtryksmidler, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for både sang/musiks muligheder og begrænsninger i bidraget til et godt liv.
  • At eleverne gennem arbejdet med sang & musik får styrket selvtillid, motorik og koncentrationsevne.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • Fællessang med hovedvægten lagt på danske sange.
  • Kendskab til forskellige musikgenrer, instrumentgrupper samt til, hvordan et orkester kan opbygges.
  • Lytteøvelser – herunder forskellige musikgenrer, stemninger m.m. udgangspunkt taget i såvel elevernes som i lærerens foretrukne musik.
  • Rytme og bevægelse, dramaøvelser, herunder mimeøvelser og lyddramatik.
  • Miniprojekter som f.eks: ”Sådan laver man en sang”, ”Sådan arbejder man i et lydstudie”, ”Sådan arbejder et symfoniorkester”, ”Sådan laver man en musikvideo”.
  • Eleverne gives mulighed for at forstå musikken, dels ved at lytte og dels ved at være udøvende.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med musiske aktiviteter. Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Social træning

  INTRODUKTION

  I faget Social træning arbejder vi med samfundsfaglige temaer samt emner som kropsprog, sociale spilleregler, normer og værdier mm. Vi undervisder ud fra teori og praktiske øvelser, og vi tager forskellige emner op til diskussion på holdet.

  Eleverne lærer blandt andet at tage ansvar for sig selv og andre mennesker i forhold til dem selv og samfundet. Endvidere lære eleverne om, hvad en god borger er, med de kompetencer man besidder.

  Underviser: Tina Christiansen og Mette Topcu

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får mulighed for at tilegne sig sociale kompetencers betydning for forholdet mellem mennesker set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer
  • eleverne kan anvende sociale kommunikations-kompetencer i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, er det vores mål, at eleverne:

  • udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • får mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale fænomener, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • bliver bevidst om egen livssituation, muligheder, krav, pligter og rettigheder som borger i Danmark
  • bliver klogere på sig selv og andre mennesker

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet:

  • arbejde med oplæg af diverse emner i grupper
  • have praktiske øvelser i samarbejde og kommunikation.
  • gennem film, oplæg og debat, individuelt og i grupper, skal tage stilling til samfundsproblematikker med relevans til eget liv
  • på udflugter til offentlige rum
  • lære om brugen af elektroniske midler som redskab til formidling

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  og.

 • STU-linjen (2. og 3. år)
  Overordnet indholdsplan

  INTRODUKTION

  På STU-linjen arbejder vi med at ruste eleven til en kommende selvstændig tilværelse og til mødet med arbejdsmarkedet. Målet er at gøre eleverne til en almindelig hverdag som selvstændige individer. Vi arbejder derfor meget med elevens personlige kompetencer inden for daglig livsførelse og selvrefleksion.

  Undervisere: Lars Obel Jakobsen, Louise Serup, Pia Apostoli, Rikke Bering og Trine Münch

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig personlige og sociale kompetencer til at forstå samfundets opbygning og deres rolle heri. At de erfarer den dialektiske effekt i en samfunds-dynamik, såvel i nutiden og fremtiden som historisk set.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende sociale og kommunikations-kompetencer i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt, tage ansvar i eget liv og forstår kvaliteterne i at kunne samarbejde.

  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale og politiske forhold der har indvirkning på deres eget liv, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne lærer om dele af samfundsfaglige samt kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i eget liv og konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne bliver præsenteret for sociale og politiske muligheder og begrænsninger og deres bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære om og arbejde med:

  • Personlige mål, status, opfølgning og møder med offentlige samarbejdspartnere.
  • Nem-id, E-boks, Borger.dk, netbank
  • Egen økonomi, budget.
  • Praktiske opgaver i egen bolig og i fællesskabet
  • Fælles projekter: planlægning af høstfest, passe bod ved Højskoleaftner, temadage om jul og julemarked, temadage om ”turen går til…” samt sommerudflugten
  • Kreativ produktion til julemarkedet.
  • Indretning og økonomi i forbindelse med etablering i egen bolig, boligforening
  • Fritid, motion og bevægelse. Muligheder og interesser.
  • Ture ud af huset: eks. besøge hjemegn, besøge tidligere elever, praktiksteder, eller andet for fællesskabet.
  • Det omgivende samfund, aktuelle emner, valg.
  • Præsentation og udførelse af frivilligt arbejde.
  • Forbruger guide – praktisk viden omkring vedligehold og behandling af beklædning og bolig.
  • Handicapforståelse, synliggørelse af egen formåen og støttebehov.
  • Indflytning og udflytning af bolig.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning, der både styrker dem personligt og fagligt (særligt i matematik og dansk).

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Hjemmedag (ADL)

  INTRODUKTION

  Vi arbejder med faget på holdets egen bopæl, deres køkken, deres fællesarealer samt deres værelser.

  Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde omkring det at bo selv og læren om sund levevis. Vi vil give eleverne nogle erfaringer og redskaber, som de kan bruge i egen bolig.

  Undervisere: Lars Obel Jakobsen, Louise Serup, Pia Apostoli, Rikke Bering og Trine Münch

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer og strategier inden for husholdning, planlægning og økonomi.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer fra køkkenfaget på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler personlige og sociale kompetencer.
  • At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • At eleverne lærer om dele af naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne bliver præsenteret for en sund livsstils muligheder og begrænsninger og bidrag til det gode liv.
  • At eleverne kan benytte metoder, maskiner, produkter og værktøj på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • Menuplanlægning, indkøb, madlavning, fællesspisning, regnskab
  • Affaldssortering
  • Rengøring, herunder daglig vedligeholdelse af eget værelse og kollektive rengøringsopgaver på fælles arealer.
  • Øge elevernes bevidsthed omkring økonomiske og ernæringsmæssige sammenhænge i en hverdags husholdning. Eksempel: pris/kvalitet, Kilo/stk. pris, varedeklarationer, energiindhold osv.
  • Husmøder med mødeleder, dagsorden, referent.
  • Ugeplanlægning i fht. individuelle og fælles aktiviteter.
  • Individuelle samtaler og vejledning med henblik på opfyldelse af personlige mål.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

 • Erhvervslinjen (2. og 3. år)
  Overordnet indholdsplan

  INTRODUKTION

  På Erhvervslinjen gør vi eleven klar til at føre en selvstændig tilværelse og til at varetage et job. Målet er, at eleverne bliver bedre til at overskue deres egen tilværelse samtidig med, at de styrker deres personlige kompetencer.

  To centrale dele af undervisningen er “Hjemmedag” og “Praktikdag”. Dem kan du læse mere om længere nede i indholdsplanen.

  Undervisere: Christina Lage, Else Marie Mikkelsen og Linda Fynholdt

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig personlige og sociale kompetencer til at forstå samfundets opbygning og deres rolle heri. At de erfarer den dialektiske effekt i en samfunds-dynamik, såvel i nutiden og fremtiden som historisk set.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende sociale og kommunikations-kompetencer i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt, tage ansvar i eget liv og forstår kvaliteterne i at kunne samarbejde.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale og politiske forhold der har indvirkning på deres eget liv, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne lærer om dele af samfundsfaglige samt kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i eget liv og konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne bliver præsenteret for sociale og politiske muligheder og begrænsninger og deres bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • Personlige mål, status, opfølgning og møder med offentlige samarbejdspartnere.
  • Nem-id, E-boks, Borger.dk, netbank osv.
  • Egen økonomi, budget.
  • Praktiske opgaver i egen bolig og i fællesskabet
  • Fælles projekter: indhold af tema-lørdag samt bod til julemarkedet.
  • Indretning og økonomi i forbindelse med etablering i egen bolig
  • Fritid, motion og bevægelse. Muligheder og interesser.
  • MIN DAG: præsentation af en interesse, et sted eller andet for fællesskabet.
  • Det omgivende samfund, aktuelle emner, valg.
  • Forbruger guide – praktisk viden omkring vedligehold og behandling af beklædning og bolig.
  • Handicapforståelse, synliggørelse af egen formåen og støttebehov.
  • Indflytning og udflytning af bolig.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Hjemmedag (ADL)

  INTRODUKTION

  Vi arbejder med faget på holdets egen bopæl: I deres køkken og fællesarealer samt på deres værelser.

  Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde omkring det at bo selv og læren om sund levevis. Vi vil give eleverne nogle erfaringer og redskaber, som de kan bruge i egen bolig.

  Undervisere: Christina Lage, Else Marie Mikkelsen og Linda Fynholdt

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer og strategier inden for husholdning, planlægning og økonomi.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer fra køkkenfaget på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler personlige og sociale kompetencer.
  • At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • At eleverne lærer om dele af naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne bliver præsenteret for en sund livsstils muligheder og begrænsninger og bidrag til det gode liv.
  • At eleverne kan benytte metoder, maskiner, produkter og værktøj på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde.

   

  INDHOLD

  • Menuplanlægning, indkøb, madlavning, fællesspisning, regnskab
  • Etablering af madklubber
  • Rengøring, herunder daglig vedligeholdelse af eget værelse og kollektive rengøringsopgaver på fælles arealer.
  • Øge elevernes bevidsthed omkring økonomiske og ernæringsmæssige sammenhænge i en hverdags husholdning.
   Eksempel: pris/kvalitet, Kilo/stk. pris, varedeklarationer, energiindhold osv.
  • Husmøder med mødeleder, dagsorden, referent.
  • Ugeplanlægning i.f.t. individuelle og fælles aktiviteter
  • Individuelle samtaler og vejledning med henblik på opfyldelse af personlige mål

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Praktik

  INTRODUKTION

  Eleverne bliver introduceret for forskellige praktikmuligheder. Herefter laver vi sammen aftaler med foreningerne og virksomhederne. Lærerne følger op på og evaluerer praktikken sammen med eleven, som skal styrke deres personlige udvikling.

  Efter endt praktik er målet, at eleven har bedre kontakt til arbejdsmarkedet.

  Undervisere: Christina Lage, Else Marie Mikkelsen og Linda Fynholdt

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer og strategier i det at være en del af en arbejdsplads.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber på en arbejdsplads, som en del af et demokratisk samfund.
  • At afdække for eleven hvilke muligheder og udfordringer han/hun har, samt bidrage til at de skaber sig et realistisk billede af egen arbejdsevne.
  • At give eleven praktiske erfaringer med at deltage i et arbejds-fællesskab.
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som basis for deres personlige, sociale og faglige udvikling som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne udvikler deres selv-indsigt samt arbejder med deres personlige, sociale og faglige mål, som er opsat i deres uddannelsesplan.
  • At de får afprøvet forskellige brancher og muligheder, som er personligt relevante i forhold til arbejdsevne og interesser.
  • At eleverne prøver at indgå i et arbejds-fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed, samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • At eleverne får udformet og opbygget et personligt CV, som de kan arbejde med i praktikforløbene samt drage nytte af i fremtiden.

   

  INDHOLD

  Vi arbejder med faget ud fra elevernes personlige erfaringer og bruger relevante film og IT-baserede værktøjer til at lave et personligt CV.

  Derudover arbejder vi med:

  • Opbygning og udformning af et personligt CV
  • Personlige samtaler i fht. ønskede praktikker og muligheder
  • Udformning af jobansøgninger
  • Rollespils-situationer som klæder eleven på til jobsamtaler, samarbejdsøvelser og kommunikation.
  • Interne og eksterne praktikforløb
  • Forbesøg på praktikpladser, opfølgningssamtaler og evaluering af praktikker.
  • Virksomhedsbesøg.
  • Psykologi, verbal og nonverbal kommunikation.

   

  METODER

  Undervisningen foregår både på skolen og ude hos foreninger og virksomheder. Der vil være tale om praktiske og mere teoretiske øvelser (for eksempel skrivning af CV), så eleverne bliver i stand til at forstå og agere i en rigtig arbejdsdag.

   

  EVALUERING

  Efter hver praktikperiode laver praktikvejlederen en skriftlig evaluering perioden. Dette sker i samarbejde med elev og forening/virksomhed.

 • Fag der er fælles for årgangene
  Idræt

  INTRODUKTION

  Idræt er obligatorisk for alle elever. Vi tager benytter os af de muligheder, der er i nærområdet, skolens fitnessrum, samt vores samlingssal.

  Undervisere: Mette Topcu og Rikke Bering.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor motions betydning for sig selv, men også for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at leve et sundt og aktivt fritidsliv.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende motionsaktiviteter i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne får indsigt i, samt forståelse for, hvorfor motion er vigtigt.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om enkelte motionsformer, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for motions muligheder, men også begrænsninger, for et sundt og godt liv.
  • At eleverne er med til at opmuntre hinanden til at opnå gode resultater.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet:

  • Fælles opvarmning, individuel opvarmning
  • Cykling, gang og løb
  • Opstart af løbeprogrammer for både rutinerede og urutinerede løbere
  • Svømning
  • Zumba, aerobic, fitness
  • Hockey, boldspil, rundbold og badminton 
  • Benyttelse af fitness redskaber i skolens fitnessrum
  • Fælles træning, såsom cirkeløvelser og forskellige øvelser der styrker bestemte muskelgrupper
  • Mål og vejning
  • Forskellige tests, såsom coopertest, gå test
  • Samvær, god tone og hvordan man benytter sig af de motionsmuligheder der er i det offentlige rum, eks.vis tarzanbane, MTB stier, Sansestier, skovens egne materialer
  • Teoretisk undervisning i forhold til videnskabelige undersøgelser om vigtigheden af en sund livsstil, slankekure, spiseforstyrrelser mm.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter på en måde, der tager hensyn til deres motoriske udvikling, balanceevner og fysik.

   

  EVALUERING

  Løbende evaluering vha. tests, mål og vejning.

  Valgfag: Care

  INTRODUKTION

  På valgfaget Care arbejder vi med mennesker. Vi beskæftiger os med mennesket fra barn til voksen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, diskussioner, besøg og praksis. Vi sætter fokus på den professionelles rolle i relation til den enkelte borger.

  Undervisere: Louise Rasmussen og Trine Münch

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • At give eleverne en basisviden inden for grundlæggende pædagogik, psykologi, kommunikation, omsorg og samarbejde.
  • At lære eleverne at være åbne og med en kritisk stillingtagen til samfundet.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • Få indsigt i udviklingen fra barn til voksen
  • Få indsigt i diverse handikap
  • Blive klogere på sig selv og andre mennesker
  • Få indsigt i egne og andres behov
  • Få indsigt i den gode relation
  • At blive bevidst om takt og tone

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne opnå at eleverne bliver opmærksomme, nærværende og interesserede i mennesker omkring dem. Derfor underviser vi i forskellige temaer såsom:

  • Temaet børn: Vi kommer omkring børns fysiske – og psykiske udvikling, småbørnsmotorik, kommunikation med børn, sanglege samt omsorg og pleje for børn.
  • Temaet ældre: Vi kommer omkring ældres fysiske – og psykiske tilstand, kommunikation med ældre, ældre pleje, omsorg og ældres aktivering.
  • Temaet selvudvikling: Vi ser på kropssprog/kropsbevidsthed, retorik, identitet, selvtillid, selvværd og samarbejde.
  • Temaet personlig pleje og omsorg: Vi kommer omkring hele kroppens tilstand fra fødder, hænder, hår, mund til intimområder. Vi bliver også klogere på hjælpemidler samt løfteteknikker.

   

  METODER

  Undervisningen vil udover teori indeholde div. interne og eksterne besøg, øvelser, lege, filmklip, film, dokumentarudsendelser mm..

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Valgfag: Dansk

  INTRODUKTION

  I valgfaget Dansk går vi i dybden med danskfaglige temaer. Vi arbejder både skriftligt og mundtligt. Det gør vi ud fra blandt andet PowerPoint, mundtlige oplæg, filmklip, diskussion og præsentation. Vi kommer også til at træne læsning, diktat, skriftlig fremstilling og ”praktisk dansk”.

  Eleverne skal arbejde med danskfaglige tekster og genrer samt skriftlige fremstillingsformer. De skal desuden lære om kommunikation og sprogets faglige og sociale betydning. Undervisningen tager højde for elevernes aktuelle niveau, og der er fokus på at skubbe aktivt til både grænser og motivation for at lære ny viden samt at udvikle sociale og kommunikative færdigheder.

  Underviser: Mette Topcu

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kommunikative – og skriftlige kompetencer indenfor faget dansk. Der lægges vægt på fagets betydning i forholdet mellem mennesker set i både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt, i fællesskaber, i et demokratisk samfund samt i verden generelt.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende både sproglige og skriftlige kommunikationsfærdigheder i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund og i verden generelt.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om sprogets betydning som kommunikationsmiddel og som værende essentiel for udviklingen af en kulturel, social og personlig identitet.
  • At give eleven mulighed for at få indsigt i og viden om hvordan man forstår, tolker og analyserer forskellige danskfaglige tekster på baggrund af en fx, historisk eller samfundsfaglig kontekst.
  • At eleven lærer og får viden om kommunikation i forholdet mellem afsender og modtager og hvordan man præsenterer /fremlægger sit budskab så det bliver forstået på den måde man har ønsket.
  • At eleverne lærer om dele af historiske, æstetiske og kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om dansk faglige emner der har indvirkning på deres eget liv, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor tilbydes eleverne:

  • Muligheden for, individuelt eller i grupper, at arbejde med danskfaglige projekter som skal fremlægges på holdet. Det kan være i form af PowerPoint-show, skriftlig fremstilling eller som et rent mundtligt oplæg illustreret med billeder eller sketch. Emnerne kan fx omhandle danske historier og nyheder, litteraturgenrer, ungdomskulturer i DK eller kendte danske forfatteres liv og arbejde.
  • At de får muligheden for at fordybe sig i et emne og dermed lærer værdien i at fastholde koncentration og fokus over en længere periode.
  • At eleven får rum og rammer til at bruge egen fantasi og kreativitet i en skriftlig og mundtlig udtryksform og at de lærer at turde kaste sig ud i nye uprøvede projekter.
  • At arbejde både selvstændigt og deltage i holdsamtaler og diskussioner om udvalgte emner
  • At vi bruger både film, tv og digitale redskaber til at forstå og analyserer problemstillinger indenfor området.
  • At lære at bruge og forstå sprogets virkemidler både skriftligt og mundtligt. Fokus er på informationssøgning og hvordan man forholder sig kritisk til de informationer man finder i bøger og på nettet.
  • Læsetræning, stave og diktatøvelser, samt almen grammatik
  • Holdsamtaler med øvelser og quiz omkring emnerne
  • Boganmeldelser og projekter med mulighed for egen indflydelse
  • Muligheden for at øve sig i hvordan man overvinder frygten for at skulle ”være på” – og hvordan man præsenterer sig selv og sit arbejde bedst muligt.
  • At lære at forstå og kunne aflæse egne og andres kommunikative signaler – både de verbale og non-verbale

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Valgfag: Engelsk

  INTRODUKTION

  Valgfaget engelsk tilbydes i ugerne  34 – 41 samt 43 og 44. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og i hvilke områder af sproget, eleven ønsker at forbedre sig. Eleverne bliver også udfordret i områder, hvor læreren spotter muligheder for at styrke eleven.

  Underviser: Trine Münch

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kommunikative – og skriftlige kompetencer indenfor faget engelsk. Der lægges vægt på fagets betydning i forholdet mellem mennesker set i både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt, i fællesskaber, i et demokratisk samfund samt i verden generelt.
  • At eleverne, i fællesskab, har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer samt deres samarbejde – og der lægges endvidere op til initiativ.
  • At eleverne kan anvende engelske kommunikations – og skriftlige færdigheder i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund og i verden generelt.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om det at kommunikere og skriftlig sammenhæng – og om problemstillinger, forskellige metoder og brugen af dem. Der tages udgangspunkt i egne erfaringer, oplevelser og ny viden.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og at samarbejde. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv indstilling til faget.
  • At give eleven mulighed for at få indsigt i og viden om det engelske sprog og engelsktalende lande.
  • At eleverne bliver præsenteret for engelske kommunikationsteknikkers muligheder og begrænsninger for et godt og beriget liv.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor tilbydes eleverne:

  • Cooperative learning opgaver, der hovedsageligt er baseret på at eleverne løser opgaverne i fællesskab enten en til en eller i små grupper af max. fire personer.
  • mulighed for at blive sat ind i engelske grammatik og lave grammatiske øvelser.
  • diverse engelske krydsordsopgaver, wordsearchopgaver, ordforrådsopgaver, antonym- og synonymopgaver og kend tallene opgaver.
  • huskelege så som ”Hvad vil man have med på en øde ø” og lege som “Hangman” med videre.
  • stille spørgsmål til hinanden og at forestille sig, at vi er turister og går f.eks. på restaurant, i en forretning, ringer efter en taxi eller lignende
  • at arbejde med forskellige trænings App’s og hjemmesider samt inddragelse af forskellige spil og fysisk betonede aktiviteter.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret -enkeltvist, i par og i grupper – med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Valgfag: Mad og gastronomi

  INTRODUKTION

  Mad og gastronomi er et valgfag, som vælges for et halvt skoleår ad gangen. Der undervises i faget en gang om ugen, og det varer en hel undervisningsdag. Undervisningen foregår i skolens køkkener. I løbet af dagen skal eleverne tilberede et måltid til skolens elever og ansatte. Efterfølgende skal eleverne vaske op og gøre rent efter dagens arbejde i køkkenet.

  I løbet af skoleåret præsenterer vi eleverne for en lang række forskellige retter og ingredienser, så de får et bredt kendskab til madlavning. Eleverne får også undervisning i, hvor vigtigt det er med god personlig hygiejne, samt at et køkken skal være rent og pænt. De undervises også i vigtigheden af sunde fødevarer og grundig tilberedning af særlige fødevarer som fisk og kylling.

  Underviser: Kim Fredslund, Louise Rasmussen og Pia Apostoli

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt større forståelse for andre.
  • eleverne får erfaring med madlavning ud fra et miljømæssigt, samfundsmæssigt og historisk perspektiv, der kan give mulighed for selvstændig kreativitet og kritisk-konstruktiv udvikling.
  • eleverne gennem det praktiske arbejde i køkkenet opnår større sikkerhed og selvtillid, der kan bidrage til at danne grundlag for selvstændigt at kunne klare egen husholdning i fremtiden, herunder betydning for sund livsstil samt økonomisk husholdning.
  • eleverne får erfaringer med arbejdet i køkkenet, der eventuelt kan give anledning til ønsket om senere beskæftigelse inden for området.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • Eleverne får større kendskab til råvarer, heriblandt: oprindelse, behandling og anvendelse.
  • Eleverne får mulighed for at indlære enkle basale køkkenteknikker og -rutiner, herunder hygiejneregler.
  • Eleverne får mulighed for at kende og kunne anvende de mest almindelige køkkenmaskiner og -redskaber.
  • Eleverne får indsigt i anvendelse af storkøkkenets redskaber og maskiner samt arbejdsgange og rutiner i storkøkkenet.
  • Eleverne kommer til at arbejde med forskellige råvarer samt får kendskab til råvarernes gang ”fra jord til bord”.
  • Eleverne får kendskab til forskellige aspekter ved indkøb og tilberedning af mad, herunder den ernæringsmæssige værdi, sæson/årstid/højtider, økonomi, traditioner/fornyelse, økologi og madspild.

   

  INDHOLD

  Hver uge undervises der i et nyt tema, der baserer sig på valg af råvarer, ernæring, køkkenteknikker, årstid, højtider eller andre relevante emner.

  Der laves mad efter en madplan, der skifter mellem hakket kød, fisk, sammenkogt ret, vegetarret samt fjerkræ/helt kød. Tilbehøret varierer og tilpasses kødretten, og der vil som udgangspunkt altid tilbydes brød og grønt samt kartofler, pasta og eller ris til retterne. Vores fokus på sundhed betyder, at tilbehøret, så vidt det er muligt, består af sunde og grove råvarer.

  Eleverne får medindflydelse på sammensætningen af smag og udseende (indbydende præsentation og servering) af den tilberedte mad.

   

  METODER

  Til hver undervisningsdag er der et teoretisk eller praktisk oplæg omkring dagens emne. Det kan for eksempel være i form af film og filmklip. Derefter arbejdes der praktisk med tilberedning af et måltid, hvor eleverne selv vælger sig ind på, hvilken del af måltidet de ønsker at arbejde med. Eleverne arbejder både individuelt og i mindre grupper i løbet af dagen.

  I løbet af året er der tilrettelagt enkelte ture “ud af huset”. Turene går til eksempelvis landbrug, fødevarevirksomheder, slagterier eller erhvervsskoler. Formålet med turene er at give eleverne en helt konkret forståelse for fødevareproduktion samt et indblik i de uddannelser, der er inden for gastronomi og fødevarer.

   

  EVALUERING

  Der sker en naturlig evaluering i forbindelse med spisningen af den tilberedte mad; såvel fra de involverede elever samt fra andre der spiser med.

  Efter undervisningen evalueres dagens indhold, forløb og resultat mundtligt med eleverne (fælles).

  Valgfag: Motion & Outdoor

  INTRODUKTION

  Ud over den obligatoriske idrætsundervisning, kan eleverne vælge faget Motion & Outdoor. Vi benytter os af de muligheder, der er i nærområdet, skolens fitnessrum, samt vores samlingssal.

  Undervisere: Christina Lage, Lars Obel Jakobsen, Louise Rasmussen og Rikke Bering.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor motions betydning for sig selv, men også for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at leve et sundt og aktivt fritidsliv.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende motionsaktiviteter i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne får indsigt i, samt forståelse for, hvorfor motion er vigtigt.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om enkelte motionsformer, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for motions muligheder, men også begrænsninger, for et sundt og godt liv.
  • At eleverne er med til at opmuntre hinanden til at opnå gode resultater.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet:

  • Fælles opvarmning, individuel opvarmning
  • Cykling, gang og løb
  • Opstart af løbeprogrammer for både rutinerede og urutinerede løbere
  • Svømning
  • Zumba, aerobic, fitness
  • Hockey, boldspil, rundbold og badminton 
  • Benyttelse af fitness redskaber i skolens fitnessrum
  • Fælles træning, såsom cirkeløvelser og forskellige øvelser der styrker bestemte muskelgrupper
  • Mål og vejning
  • Forskellige tests, såsom coopertest, gå test
  • Samvær, god tone og hvordan man benytter sig af de motionsmuligheder der er i det offentlige rum, eks.vis tarzanbane, MTB stier, Sansestier, skovens egne materialer
  • Teoretisk undervisning i forhold til videnskabelige undersøgelser om vigtigheden af en sund livsstil, slankekure, spiseforstyrrelser mm.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter på en måde, der tager hensyn til deres motoriske udvikling, balanceevner og fysik.

   

  EVALUERING

  Løbende evaluering vha. tests, mål og vejning.

  Valgfag: Musik

  INTRODUKTION

  I dette valgfag undervises der i en række forskellige musiske discipliner. Eleverne lærer instrumenterne at kende, og spiller sammen i undervisningen. Musiklokalet er altid åbent, og når man har lært, hvordan teknikken virker, bliver eleverne opfordret til at benytte faciliteterne mest muligt. Naturligvis som frihed under ansvar. Det betyder at man passer på tingene og rydder op efter sig selv.

  Underviser: Michael Bhutho

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor sang & musik og de musiske elementers betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og kultur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af musikundervisningens indhold og rammer
  • At eleverne oplever samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende og tage del i sang og musik i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af musiske, historiske, æstetiske og kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sangen og musikkens kommunikationsmuligheder, oplevelsesformer og udtryksmidler, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for både sang/musiks muligheder og begrænsninger i bidraget til et godt liv.
  • At elevernes selvtillid, motorik og koncentrationsevne gennem arbejdet med sang & musik styrkes

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • Fællessang med udgangspunktet tages i såvel danske som udenlandske sange
  • Instrumentspil hvor eleverne får mulighed for at afprøve diverse instrumenter, som kan indgå i “band-sammenhæng”
  • Rytme og bevægelse
  • Lytteøvelser
  • Drama, herunder mimeøvelser og lyddramatik
  • Projekter, hvori indgår afvikling af f.eks.: en koncert, en revy, en musical, en musik-video, en dukkefilm, en animation af et kendt musiknummer, en videofilm, et skyggespil.

   

  METODER

  Eleverne gives mulighed for forståelse af musikken ved  fortrinsvis at være udøvende.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de sammen med deres lærere – dels mundtligt og dels i form af en IT-understøttet logbog.

  Som noget helt særligt for netop musicalen evalueres denne også med elevernes forældre, idet der inviteres til forældredag d. 26/5, hvor musicalen bliver opført to gange.

  Efterfølgende er der hyggeligt samvær med lærere og elever.

 • Anden undervisning
  Juleafslutning

  INTRODUKTION

  På årets sidste skoledag spiser skolens elever og ansatte fælles morgenmad. Derefter går vi, i samlet flok, ned til kirken, hvor vi deltager i en, for os, særlig tilrettelagt julegudstjeneste. Herefter går vi tilbage til skolen, hvor der traditionen tro bliver serveret en dejlig suppe med friskbagt brød. Efter måltidet pakker eleverne deres kufferter, og vi ønsker hinanden en glædelig jul. Skolen efterlades i ryddelig/ordentlig stand.

  Ansvarlig underviser: Trine Münch

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i temadagen.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at få at indgå i kulturelle sammenhænge og opleve sig selv som en del af skolens fællesskab.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk og historisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab får mulighed for at have medindflydelse på dele af undervisningens og samværets indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til at deltage.
  • At eleverne kan indgå i traditionelle/rituelle fællesskaber i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om Bøgevangskolens historie og traditioner med fællesskabet for øje.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om kommunikation og forskellige måder at være sammen på, da dette er givende for samarbejde og forståelse af hinanden.
  • At eleverne bliver præsenteret for Bøgevangskolens muligheder og begrænsninger, og opdager deres egne aktive bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  På juleafslutningsdagen er planen, at vi:

  • står fælles op og får morgenmad, som en del af en hel dag med ritualer og traditioner omkring julen
  • går fælles til og fra kirke, som en kulturel historisk handling
  • indgår i en særlig tilrettelagt gudstjeneste fra start til slut
  • indgår i institutionelle traditioner/ritualer, i kirkerummet, som menighed
  • spiser suppe som afslutning på en traditionsrig dag, hvor alle herefter tager hver til sit, og efterlader skolen i ryddelig/ordentlig stand

   

  METODER

  Dagen bære præg af ud-af-huset-aktiviteter og “in-house”-aktiviteter, der skal sætte fokus på kultur og traditioner i et historisk og nutidigt perspektiv.

   

  EVALUERING

  Der anvendes eksempelvis evaluerende gruppesamtaler/evaluering om dagens gang.

  Musical: "Gadegøgl"

  INTRODUKTION

  Bøgevangskolens samlingssal med scene danner de fysiske rammer omkring vores forestillinger. Der er plads til 150 tilskuere i salen, og vi fylder ofte salen op, når vi har forestillinger. Hvert andet år opfører eleverne en musical, som i skoleåret 2018/2019 er “Gadegøgl”.

  I arbejdet med en musicalopsætning udvikles mange forskellige kompetencer heriblandt:

  • At samarbejde
  • At overskride grænser
  • At acceptere
  • At respektere
  • At koncentrere sig
  • At udvise tålmodighed
  • At tåle mange gentagelser

  Erfaringsmæssigt bliver et musical-projekt altid en stor succes og dermed en god oplevelse, hvor man som medvirkende fornemmer et styrket sammenhold – og en styrket evne til at overskride grænser.

  Ansvarlig underviser: Michael Bhutho

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i musical-projektet, da alle aspekter af den normale undervisning og pædagogik er indtænkt. Eksempelvis skal eleverne, udover skuespil- og musikdelen, beskæftige sig med økonomi, madlavning, indretning (scenekunst) og personlige kompetencer og relationer.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne gennem fordybelse i emnet samt perspektivering af egne og fælles oplevelser, styrker personlige, sociale og faglige kompetencer.
  • At eleverne udvikler større selvværd og selvtillid.
  • At eleverne udvikler en bedre forståelse af sig selv og andre
  • At fremføre et menneskesyn, der vil tilgodese’ mange forskellige kompetencer
  • (forståelse, hjælpsomhed, loyalitet, samarbejdsvilje m. fl.) – for derved at sikre alle en succesoplevelse

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleven udvikler evnen til at udtrykke sig gennem musik og dramatik.
  • At eleven får styrket koncentrationsevnen.
  • At fællesskabsfølelsen mellem elev/elev og elev/lærer styrkes.
  • At opleve større hensyntagen, koncentration og tålmodighed blandt eleverne.

   

  INDHOLD

  Vi vil i år prøve at skabe en musical med gøgl, humør, fest og ballade. Udgangspunktet i musicalen er vores samfund, som på mange måder har udviklet sig til et ”kasse-samfund”.

  Arbejdet er inddelt i fire faser:

  • Planlægnings-fase 1: Et handlingsforløb faastlægges. Herefter valg og produktion af sang og musikmateriale. Sluttelig udformes det egentlige rollehæfte.
  • Planlægningsfase 2: ( Alt pædagogisk personale)
   Musicalens arbejdsgrupper dannes: Aktører, Kulisser & rekvisitter, Kostumer, Madhold samt Musik og teknik. En del af gruppedannelsen foregår gennem audition, roller og øvrige arbejdsopgaver fordeles.
  • Fordybelses-fasen: Gennem foråret arbejdes med temaet gadegøgl / gårdsangere og de enkelte fag bidrager med ideer/produktion af materiale til brug i selve forestillingen.
  • Udtryksfasen: Strækker sig over 3 uger. Musicalen sættes op og afvikles med 3-4 forestillinger for et indbudt publikum og i forbindelse med gammel elevdag.

   

  METODER

  Forskellige fag bringes i spil, eftersom musicalen blandt andet omfatter økonomi, madlavning, læsning og forståelse m.v. Derudover arbejder vi med intra- og interpersonelle kompetencer i forhold til elevens personlige og sociale forståelse.

   

  EVALUERING

  Der evalueres i form af opførelsen af musicalen for forældre og andre inviterede. Projektet evalueres mundtligt undervejs og efter afsluttet forløb.

  Temadage: Danmark i 1970'erne

  INTRODUKTION

  Igen i år arbejder vi med et historisk tema, hvor en særlig tidsperiode i Danmark er udgangspunktet for dagene. I år er temaet “Danmark i 19790’erne”, og vi afholder temadagene 15. – 17. april 2019.

  Temaet afvikles med udgangspunkt i vores gøremålsfag. Det betyder, at det historiske, praktiske og kulturelle indhold bliver gjort meget konkret og “hands-on” for eleverne.

  Ansvarlige undervisere: Christina Lage, Else-Marie Mikkelsen, Linda Fynholt.

  Undervisere: Anne Bramming, Christina Lage, Kirsten Olesen, Linda Fynholt, Louise Serup, Mads Petersen, Pernille Danielsen, Rikke Bering og Trine Münch.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får et indblik i historiske, samfundsmæssige og kulturelle emner der prægede tiden i Danmark i løbet af en særlig tidsperiode (1970’erne).
  • eleverne lærer om en andens tids normer og idealer og her i gennem kan drage paralleller til deres eget liv.
  • eleverne får en oplevelse af hvordan det var at leve i denne tid.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • Eleverne skal, gennem undervisningen, opnå en historisk og samfundsmæssig bevidsthed i forhold til den tid de lever i og hvad der er gået forud for dette.
  • Eleverne skal videreudvikle individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • Eleverne erfarer gennem gøremålsundervisningen følgende om tidsperioden:
   • hvad man spiste
   • hvordan man boede
   • hvilken musik og kunst der var oppe i tiden
   • hvilke nationale og internationale politiske emner der var på dagsordenen
   • hvordan mode og design var i 1970-erne.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne arbejde med temaet i praktiske, kreative, musiske værksteder. Helt konkret skal eleverne arbejde med:

  • Musik, teater og film
  • Mode, design og bolig
  • Madlavning til hverdag og fest
  • Samfundsforhold, politik og historie
  • Kunst og kultur

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Temadage: Jul og Julemarked

  INTRODUKTION

  Den sidste uge i november lægger den normale undervisning til side for at forberede skolens traditionsrige julemarked, der løber af stablen lørdag d. 1/12.

  I perioden op til denne uge har eleverne produceret varer til julemarkedet. I temaugen bliver eleverne så placeret i forskellige teams, som gør klar til julemarkedet. Der arbejdes i køkken-, kreative -, pedel-, PR- og salgsteam. Derudover forbereder en udvalgt gruppe sang og musik, og der bliver lavet en kræmmerbod, hvor kræmmerholdet har samlet effekter med salg for øje. Når fredagen er omme, er skolen smukt og æstetisk pyntet, så der spredes god stemning i julemåneden.

  På julemarkedet sælger eleverne så deres varer i boderne. Markedet er rettet mod elevernes familier samt skolens naboer og venner, som udover den gode stemning og tilbuddene i boderne også kan nyde lidt dejlig julemusik.

  Ansvarlige undervisere: STU- og PUF-teamene

  Undervisere: Alle ansatte er aktive deltagere i undervisningen i løbet af temaugen, der indeholder elementer fra alle de normale aktiviteter (madlavning, undervisning i økonomi, skolefag o.s.v.).

   

  FORMÅL

  Formålene med ugens aktiviteter er:

  • At eleverne får mulighed for at indgå i kulturelle sammenhænge og opleve sig selv som en del af skolens fællesskab.
  • At eleverne kan indgå i rituelle fællesskaber i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig frivilligheds- og arbejdskompetencer og forstå kompetencernes betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og kultur set i forhold til både en historisk, nutidig og fremadrettet dimension.
  • At eleverne får erfaringer med at udfylde en defineret jobfunktion og ad den vej biddrage til et succesfuldt resultat.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af Bøgevangs historiske og rituelle fællesskaber med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne lærer om dele af åndsvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige, samt æstetiske og kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser med markedsdage,
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At eleverne bliver præsenteret for Bøgevangskolens muligheder og begrænsninger, og opdager deres egne aktive bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  I ugens løb arbejdes der i forskellige teams med:

  • belysning inden- og udendørs (herunder støbning af lys, juledekorationer, ophæng af lyskæder)
  • produktion og indsamling af forskellige effekter til markedsdagens salgsboder
  • klippe, flette og forme julepynt
  • julegodter – herunder småkagebagning og julekonfekt
  • introduktion til traditioner omkring julen, æstetiske udtryk – herunder julens farver, materialer og teknikker
  • ophæng af julepynt, så skolen bærer præg af julens traditioner

  Fredag arbejdes der i de forskellige teams med:

  • opsætning af salgsboder
  • prissætning
  • oprydning/rengøring inde og ude
  • klargøring af café
  • musikindslag øves

  Lørdag arbejdes der i de forskellige teams med bl.a.:

  • salg/kundebetjening
  • traktement
  • musikholdet underholder i caféen
  • nedtagning af salgsboder samt oprydning

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Der evalueres løbende i processen. Det sker både individuelt og i grupper. Hver dag starter alle elever og undervisere med en opfølgning på forløbet i plenum, så mål og delmål hele tiden evalueres.

  Temadage: Motionsdag

  INTRODUKTION

  Motionsdagen afvikles som på landets øvrige skoler fredag d. 12/10-2018 (dagen før efterårsferien). Vi laver et stjerneløb med base på Bøgevangskolen og med 5 poster i området. Eleverne inddeles på 5 hold og skal efter hver post retur til skolen/basen, hvor de bliver sendt videre til næste post.

  Ud over denne aktivitet bliver en gruppe elever også tilbudt at tage på cykeltur.

  Ansvarlig underviser: Rikke Bering Hülsen

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i løbet af temadagene.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor motions betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende motionsaktiviteter i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele fællesskabets æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om enkelte motionsformer, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for motions muligheder og begrænsninger for et godt liv.

   

  INDHOLD

  I stjerneløbet er det organiseret samvær, med god tone samt hvordan begår man sig i det offentlige rum – uden for vante omgivelser. Det er motionsbaserede aktiviteter, hvor eleverne skal opmuntre hinanden til at opnå gode resultater i form af f.eks. point for

  1. Samarbejde
  2. Kommunikation
  3. Teamspirit
  4. At holdet ankommer til posten samlet som gruppe
  5. Tid
  6. En særlig god indsats fra en eller flere elever.

  Cykelturen handler primært om individuelle præstationer i rammen af et fællesskab (dem man cykler sammen med).

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu; et fællesskab på tværs af køn og særlige udfordringer. Derfor fungerer undervisningen som en forlængelse af den daglige undervisning, dog med hovedfokus på sundhed, motion og idrætsfaglige elementer.

   

  EVALUERING

  Efter aktiviteterne offentliggøres et vinderhold (Stjerneløb). Cykelturen evalueres i gruppen af lærere og elever, der deltager.

  Temadage: Selvstændige uger (1. årg)

  INTRODUKTION

  To gange i løbet af skoleåret har skolens 1.årselever ”selvstændige uger”. I disse uger får eleverne en forsmag på det ansvar og de opgaver der venter dem, når de som 2.-årselever flytter fra hovedbygningen ud i husene.

  Eleverne deles op i mindre ”familiegrupper”, hvor de i samarbejde skal udarbejde madplan, budget og fordele de praktiske opgaver. Gruppen har ansvaret for indkøb og tilberedning af alle måltider, ligesom de står for opvaske og rengøring i køkkenet.

  Perioder med temadage: Ugerne 5+6 (2019) og ugerne 13+14 (2019)

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer og strategier inden for husholdning, planlægning og økonomi.
  • eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, er målet, at eleverne:

  • udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler personlige og sociale kompetencer.
  • indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • lærer om dele af naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • bliver præsenteret for en sund livsstils muligheder og begrænsninger og bidrag til det gode liv.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv. Derfor skal eleverne blandt andet lære, at:

  • udarbejde madplan og budget
  • udvælge opskrifter og udarbejdelse af indkøbslister
  • indkøb
  • madlavning
  • vaske – og rydde op samt at gøre særligt rent i køkken og på badeværelse

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer mundtligt med lærerne i løbet af ugen. Efterfølgende laves der skriftlig evaluering i elevernes logbøger og elevplaner.

  Temadage: Turen går til Samsø

  INTRODUKTION

  I dagene op til årets lejrskole (27-29/5-2019) forbereder eleverne sig til turen. Eleverne får mulighed for at tilegne sig viden om stedets natur og geologi, kultur og historie. Målet er at opnå motivation for at deltage mere aktivt i turen. Som en del af undervisningen kan eleverne udstille og fremvise deres kreative produkter til fællesmøder eller morgensang.

  Indholdsplanen for selve lejrskolen kan du læse længere nede på siden under “Pædagogisk tilrettelagte aktiviteter”.

  Ansvarlige undervisere: Lærerne på STU-linjen (Lars Obel Jakobsen, Louise Rasmussen, Louise Serup,  Michael Bhuto, Rikke Bering, Pia Apostoli, Trine Münch og Tina Christiansen)

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i forløbet omkring dagene og lejrturen.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor lejrskolens betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set set i såvel en historisk og nutidig dimension.
  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • eleverne lærer at indgå i forpligtende fællesskaber, på måde så de både yder medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer (rettigheder) og indgår i samarbejde og tager medansvar (pligter).

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af fællesskabets æstetiske, geografiske, nationale og sociale sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for at få indsigt i og viden om elementer i turens form, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for historiske, geografiske og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for turens muligheder og begrænsninger, samt bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  • Emner
  • Lokale traditioner
  • Historiske/politiske forhold
  • Geografi/natur og kultur
  • Musik og håndværk
  • Aktivitetsformer
  • Madværksteder hvor eleverne vil være med til at lave maden til hele skolen
  • Kreative værksteder hvor eleverne har mulighed for at kreere forskellige ting, som kan bruges til pyntning i spisesalen på skolen og kreere kunsthåndværk og plancher, som kan illustrere den viden de har tilegnet sig på turen.
  • IT værksteder hvor der er mulighed for at søge viden, lave PowerPoints til fremlæggelse og skrive historier.
  • Musikværksted hvor elever kan synge sange, lytte til musik og spille musik både solo og i sammenspil.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og møde kulturelle, historiske og lokale traditioner/seværdigheder.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

 • Pædagogisk tilrettelagte aktiviteter
  Aftenarrangementer

  INDHOLD

  Bøgevangskolen er i løbet af skoleåret vært for 6 aftenarrangementer med koncerter og foredrag. Udgangspunktet for aftenarrangementerne er det folkeoplysende indhold. Det varierer fra koncerter, til foredrag og teaterforestillinger med efterfølgende debat.

  Programmet for sæson 2018/2019 står herunder og kan også hentes/læses som PDF-fil HER.

  • Onsdag d. 3/10-2018 kl. 19.30: Vandring for livet
  • Torsdag d. 8/11-2018 kl. 19.30: En aften med Sigurd Barrett
  • Onsdag d. 12/12-2018 kl. 19.30: Julekoncert med Ester Brohus og Martin Jønsson
  • Onsdag d. 23/1-2019 kl. 19.30: Koncert med Martin Jønsson & Friends
  • Tirsdag d. 26/2-2019 kl 19.30: I Grønlands tegn
  • Torsdag d. 21/3-19.30 kl. 19.30: Koncert med Jarl Strømfeldt og Anders Gøttsch (aka Det Syngende Postbud)

   

  Arrangementerne bliver til i samarbejde med SUK (SAMVÆR – UNDERVISNING – KULTUR) SYDDANMARK, hvilket betyder, at elever, forældre, ansatte på skolen, medlemmer af Skolekredsen samt medlemmer af SUK har mulighed for at deltage. Eleverne har mødepligt.

  Ansvarlig underviser: Michael Bhuto

  Boligfag

  INTRODUKTION

  Før jul og inden sommerferien har vi to dage, hvor alle deltager i rengøring af såvel eget værelse som skolens fællesarealer. I dette skoleår er det henholdsvis 18-19/12-2018 og 26-27/6-2019. Det er et fælles ansvar at deltage i rengøringen, og i løbet af dagene bliver effekten af samarbejdet tydeligt for eleverne: jo mere vi arbejder, desto hurtigere bliver vi færdige.

  Det er vigtigt for os, at alle i fællesskab føler sig ansvarlige for at efterlade skolen, så den fremstår indbydende og velkommende efter ferien eller for nye elever. På den måde mærker alle, at ordet ‘fællesskab’ også er helt konkret. Det ligger nemlig også i rengøring, oprydning og reparationer, og hvis vi løfter i flok, går altid nemmere og rarere. Den læring er vigtig for eleverne at tage med sig i fremtiden.

  Ansvarlig underviser: Pia Apostoli

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskabet i et demokratisk samfund ved at indføre eleverne i boligforhold, -muligheder og  -begrænsninger.
  • eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af temadagenes indhold og ramme – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.

   

  MÅL

  Målet med undervisningen er, at eleverne bliver præsenteret for boligmæssige sociale og politiske muligheder og begrænsninger for et  godt liv og praktisk håndtering bliver introduceret til bo-fællesskaber.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, hvor det at holde sin bolig ren samt at værne om fællesskabet er vigtige egenskaber.

  Således gør vi rent i de to dage, således at der den ene dag gøres rent på eget værelse og den anden dag på et af skolens fællesarealer. Alle elever deltager og på dag to deles de op i hold, der får hver deres område at gøre rent på. Der krydses af efter at arbejdsopgaven er løst.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. Undervisningen skal også udvikle eleverne kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Evalueringen foregår mundtligt undervejs i forløbet. Der evalueres individuelt, i grupper og samlet.

  Fortælletime

  INDHOLD

  Hver onsdag afsluttes skoledagen med en fortælletime, hvor alle elever deltager i salen. Den ansvarlige lærer fremlægger et emne for eleverne og ofte forsøger læreren at skabe en debat om for eksempel adfærd på internet og facebook, seksualitet eller ensomhed og venskab.

  Andre gange har læreren arrangeret et besøg af en gæstelærer, der har noget på hjerte. Det kan være en politibetjent, der fortæller om sit arbejde med unge, eller en handicappet der fortæller om sit liv i kørestol og om trafiksikkerhed.

  Undervisere: Personalegruppen afholder fortælling parvis og på skift.

  Friluftsdag

  INTRODUKTION

  Omkring tre uger inde i det nye skoleår tager elever og personale på en friluftsdag. I år afholdes turen torsdag d. 30/8-2018. Her får eleverne mulighed for at lære hinanden og hele skolens personale at kende på en anden måde end i den daglige rutine på skolen.

  I de første uger er eleverne mest sammen med de elever, de selv går på stamhold med, samt det personale der er tilknyttet dette. Introturen er således med til at styrke kendskabet til skolen, lærerne og eleverne imellem.

  Turen går til en af Naturstyrelsens naturskoler, Kirstinelyst, på Randbøl hede. Aktiviteterne her lægger vægt på udeliv, naturoplevelser samt at øve samarbejdsevner og ansvarlighed.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at videreudvikle individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage i et aktivt og forpligtende fællesskab.
  • At eleverne gennem samarbejde og fællesskab udvikler større forståelse for andre, ansvarlighed samt personlig indsigt.
  • At eleverne får gode fællesoplevelser og personlige erfaringer, der kan bidrage til at give dem en større selvtillid og glæde.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne får mulighed for at opleve glæden ved at være en del af et fællesskab i en sammenhæng, hvor der er mulighed for at udvise og træne nye kompetencer.
  • At eleverne oplever at få et fælles erfaringsgrundlag, der kan danne basis for fremtidige venskaber.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne medvirke til at give eleverne en mulighed for at øve og udvise individuelle kompetencer i et større fællesskab. Samtidig vil vi gennem friluftsaktiviteter medvirke til at give gode fællesoplevelser for at styrke fremtidigt samarbejde. Derfor indebærer undervisningen blandt andet, at:

  • eleverne gennemfører forskellige aktiviteter i naturen på blandede hold, der ledes af personale fra Bøgevangskolen og personale fra naturskolen. Det kan for eksempel være: smådyrsafari på heden, snitning af trækniv/træfløjte eller kartning af uld.
  • eleverne oplever forskellige udfordringer, hvor der også kræves samarbejde, ansvarlighed og respekt for andre.
  • eleverne spiser mad lavet over bål og på grill, herunder en bag-selv-pandekage.

   

  METODER

  Undervisningen består af praktiske opgaver og aktiviteter, der gennemføres ud fra en mundtlig og visuel introduktion. Alle elever i gruppen skal deltage i aktiviteten, der enten er en samarbejdsøvelse eller en individuel håndværksmæssig opgave.

   

  EVALUERING

  Evalueringen af friluftsdagen sker såvel på stamholdet som med hele elevgruppen efter turen.

  Gammel elevdag

  INTRODUKTION

  En gang om året, altid lørdagen før Kr. Himmelfartsdag, inviterer skolen alle tidligere elever til at komme på besøg for at møde gamle skolekammerater og hilse på skolens ansatte. Der er mulighed for at gense sit gamle værelse, kigge i gamle billeder, og dagen afsluttes altid med fællessamling og underholdning i fællessalen.

  Eleverne deltager gennem hele dagen med at forberede middagsmaden, dække borde i spisesalen og forberede underholdningen. Under middagen hjælper eleverne med at servere maden og sørge for drikkevarer.

  Eleverne bliver opdelt, så de elever der er i gang med deres 2. eller 3. år på skolen, sidder sammen med de tidligere elever, så de får mulighed for samvær med gamle skolekammerater under middagen. 1. års elever står for serveringen og oprydningen efter middagen.

  Ansvarlige undervisere: Heidi Hundahl og Kirsten Olesen

  Undervisere: Hele personalegruppen deltager i denne særlige dag.

   

  FORMÅL

  Formålene med dagen er, at eleverne får mulighed for at opleve, at de er og bliver en del af skolens historie samt at skolen danner ramme om et fællesskab, der rækker ud over tiden som elev på skolen.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålet, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af Bøgevangskolens historiske og rituelle fællesskaber med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.

   

  INDHOLD

  • Madlavning
  • Borddækning
  • Fællessang
  • Underholdning
  • Socialt samvær med personer udenfor skolens normale liv

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i de personlige og sociale kompetencer, de enkelte elever har.

   

  EVALUERING

  Der evalueres mundtligt i løbet af dagen samt den følgende mandag i plenum.

  Introuge

  INTRODUKTION

  I den første uge af skoleåret (uge 33) har vi introuge. Det vigtigste indhold i ugen, er aktiviteter, der gør, at eleverne falder til og lærer skolen og nærmiljøet at kende. En stor del af tiden går med at eleverne lærer dagens rutiner og gang på skolen at kende. Vi har især fokus på at skabe tryghed og tillid til skolen, personalet og de øvrige kammerater gennem daglige praktiske gøremål, oplevelser og fællesaktiviteter.

  Eleverne bliver på deres stamhold indført i de fag, de fremadrettet kommer til at arbejde med, ligesom de bliver præsenteret for de forskellige valgfag, som skolen udbyder.

  Ansvarlige undervisere: Lars Obel Jacobsen og Pia M. Apostoli

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i forløbet.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at videreudvikle individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage i et aktivt fællesskab i et demokratisk samfund.
  • At eleverne gennem samarbejde og fællesskab udvikler større forståelse for andre, ansvarlighed samt personlig indsigt.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne oplever, at de får en overskuelig, rolig start i trygge rammer.
  • At eleverne opnår en vis rutine i skolens daglige rutiner og dagens gang.
  • At eleverne får mulighed for at opbygge sociale relationer gennem fællesaktiviteter og praktiske daglige opgaver i samspil med andre.

   

  INDHOLD

  I løbet af introugen bliver eleverne præsenteret for en lang række fag, rutiner, skolens traditioner/kultur og nærområdet. Herunder er en liste over aktiviteter, eleverne kommer igennem i løbet af ugen:

  • Eleverne bliver præsenteret for hinanden og deres vejledere på deres stamhold
  • Eleverne bliver introduceret i skolens daglige rutiner og dagens gang
  • Eleverne får brandøvelse, herunder ”løb”, hvor de får kendskab til brandslukningsredskaber, brandtryk og nødudgange på skolen. I den forbindelse gennemgås og gennemføres brandøvelse med tilhørende aftaler omkring mødesteder i tilfælde af brandalarm.
  • Eleverne får rundvisning på skolen og i nærområdet, herunder banegården
  • Eleverne får små daglige ansvarsopgaver, som skal løses i samarbejde med vejlederne
  • Eleverne bliver præsenteret for deres skema og fag, herunder valgfag
  • Eleverne deltager i lege/aktiviteter, der er med til at skabe fællesskab og glæde

   

  METODER

  Undervisningen tager udgangspunkt i skolens hverdag med dens indhold af aktiviteter og opgaver. Der arbejdes meget aktivt og praktisk, men der vil også være tid afsat til samtaler såvel individuelt som på stamholdene med vejlederne.

   

  EVALUERING

  Evalueringen af introugen sker såvel individuelt med den enkelte elev som med hele holdet i slutningen af introugen.

  Lejrskole på Samsø

  INTRODUKTION

  Hvert år tager skolens elever og ansatte på en fælles tur. I dette skoleår har vi planlagt, at lejrskoleturen går til Samsø.

  Øens seværdigheder vil danne grundlag for ture i området. Ligesom socialt samvær og planlagte aktiviteter på lejren er en vigtig del af indholdet. Vi kører samlet afsted i bus til Hou, hvor vi sejler med færgen til Samsø.

  Forud for lejrskolen har eleverne forberedt sig på turen og stedet. Indholdsplanen (Temadage: Turen går til Samsø) for dette kan du læse under “Anden undervisning”.

  Ansvarlige undervisere: Anne Bramming, Linda Fynholdt, Louise Serup, Tina Louise Christiansen

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i lejrskolen.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor indenlands-ekskursioners betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende indenlands-ekskursioner i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af fællesskabets æstetiske, geografiske, nationale og sociale sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for at få indsigt i og viden om elementer i ekskursionsformen, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for nationale, geografiske og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for ekskursioners muligheder og begrænsninger, samt bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  • Bustur til destinationen
  • Indkvartering i 2-6 mands værelser
  • Rundture i omegnen
  • Ture på egen hånd efter interesse og demokratisk afgørelse i mindre grupper med vejledere
  • Fælles spisning
  • Socialt samvær omkring spontane såvel som planlagte aktiviteter

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og møde kulturelle, historiske og lokale traditioner/seværdigheder.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Måltider

  Morgenmad

  Morgenmåltidet tilberedes af den vagthavende lærer samt 4 – 5 elever der deltager på skift. Morgenmad kl. 7:30 – 8:00.

   

  Formiddag (snack)

  Der er 20 minutters pause om formiddagen kl. 10.00 – 10.20, hvor der serveres frugt samt kaffe/the.

   

  Frokost

  Middagsmåltidet tilberedes dels af eleverne selv i mindre grupper og dels af køkkenpersonalet og elever i køkkenpraktik. Forberedelserne foregår i løbet af formiddagen. Middagsmad kl. 12:00 – 12:30.

   

  Aftensmad

  Aftenmåltidet tilberedes af den vagthavende lærer samt 4 – 5 elever der deltager på skift. Aftensmad kl. 18:00 – 18:30.

   

  Undervisere: Alle lærere der er på arbejde deltager i de fælles måltider. Alle elever deltager i alle måltiderne, men i løbet af skoleåret begynder eleverne i træningshusene at lave deres egne måltider morgen og aften, og de afvikler måltiderne i husene uden deltagelse af lærere. Vi lægger vægt på at måltiderne afvikles i en rar og hyggelig atmosfære.

  Outdoor-tur med overnatning

  INTRODUKTION

  Outdoorturen er et tilbud til eleverne om at deltage i en udfordrende tur med overnatning. Eleverne kan vælge at cykle eller at vandre. Vi træner til turen i ugerne op til, så vi er i form til at cykle 100 – 120 km., fordelt over to dage. Vandreturens længde ligger ikke fast, før vi ved, hvem der vil med, hvorefter ruten og distancen tilpasses deltagerne.

  1. dag drager vi hjemme fra skolen med madpakker. Cykelholdet finder et passende overnatningssted, i en radius af 50 – 60 km. fra skolen, i form af en campingplads, lejrskole, shelters eller hytter. Vandreholdet går afsted mod et shelter eller en teltplads, som ligger en god dagsvandring væk. Undervejs holder vi nogle små pauser, så alle kan følge med, og midt på dagen spiser vi vores madpakker.

  Midt på eftermiddagen ankommer vi til vores overnatningssted, og en følgebil kommer med vores bagage og forplejning. Efter indkvartering på stedet bader vi og slapper af resten af dagen, med god mad fra grillen og hygge ved bålet.

  2. dag står vi tidlig op og spiser morgenmad, pakker vores følgebil, rydder op efter os, smører dagens madpakker og drager hjemad igen. Midt på eftermiddagen er vi tilbage på skolen en god oplevelse rigere.

  Undervisere: Lars Obel Jakobsen, Mads Petersen og Mikael Jakobsen

   

  FORMÅL
  Formålene med outdorturen er, at eleverne:

  • får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor kost, friluft og motions betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • kan anvende friluftsaktiviteter i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer inden for kost og motion på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for outdoorturen:

  • At eleverne lærer om dele af det naturvidenskabelige område, med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser med friluftsaktiviteter.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om kost og motion i forbindelse med trafik- og friluftaktiviteter, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og psykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for cykeltur og vandring som elementer i et godt liv.

   

  METODER

  Eleverne deles op i to hold: Vandrehold og cykelhold. I løbet af de to dage skal eleverne færdes og bo sammen under andre forhold, end til dagligt. Særligt skal man støtte og vente på hinanden, når de personlige fysiske grænser er ved at være nået.

  udover de fysiske strabadser skal eleverne hjælpes ad med madlavning og at sørge for, at overnatningsstederne er klar. Inden vi forlader sovestederne, skal der ryddes pænt op efter os.

   

  EVALUERING

  Der evalueres med eleverne gennem dialog løbende under turen og bagefter ved hjemkomst.

  Skolelørdag

  INTRODUKTION

  På skolelørdagen afvikler vi en skoledag der ikke ligner hverdagens forløb. Eleverne oplever således en anden form for samvær og undervisning end det dagligdagen byder på.

  I år bliver der afviklet Bøgevangsmesterskaberne (BM) i Skills. Skills-mesterskaberne er i følgende gøremåls fag: Krea, Mad og Gastronomi, Motion, Håndværksfag, Game design/IT og Care.

  Ansvarlig underviser: Linda Fynholt

  Undervisere: Hele personalegruppen er med i løbet af dagen.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for samarbejde, kommunikation og demokratiske spilleregler.
  • At eleverne oplever hvad dét at deltage i en konkurrence indebærer.
  • At eleverne erkender at alle har forskellige ressourcer og udfordringer samt hvad samarbejde kan betyde såvel på fælles- som individniveau.
  • At give eleven praktiske erfaringer med at deltage i et arbejdsfællesskab om at løse en given opgave.
  • At afdække for eleven hvilke muligheder og udfordringer han/hun har, samt bidrage til at de skaber sig et realistisk billede af egen formåen.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne prøver at indgå i et arbejdsfællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed, samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • At eleven får oplevelsen af at have kompetencer inden for de forskellige fagområder, samt at andre kan have gode kompetencer på et område man selv er udfordret på.
  • At eleven oplever at alle bidrager, med dét de kan, og at kommunikation, positiv indstilling og holdånd kan styrke et fællesskab.
  • At eleven oplever glæden ved at opnå mål (personlige eller i fællesskabet) samt kommer til en erkendelse af egne styrker og udfordringer.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Eleverne skal derfor i hold dyste i en række aktiviteter (‘skills’), der:

  • skal løses i fællesskab.
  • bedømmes bl.a. ud fra samarbejde, holdånd, kommunikation, teknik, håndelag, styrke, kreativitet, udformning af produktet, lederskab, empati, håndtering af værktøj eller hjælpemidler såvel i processen som på et produkt.

  Der arbejdes med følgende opgaver:

  • Krea: Bygning af en mølle.
  • Mad og Gastronomi: Udformning og dekorering af en brunsviger-kagemand.
  • Motion: Skab et ord med kroppe, Hulahop-sten, saks, papir-leg samt makker-pres.
  • Håndværksfag: Udformning og brug af 5-mands ski.
  • Game design/IT: Live-version af spillet ‘Snake’.
  • Care: At give en borger mad (SoSu-opgave).

  For hvert ‘skill’ udnævnes et hold som vinder og de får tildelt en pokal. Derudover udnævnes en ”Dagens fighter” og en ”Dagens kammerat” (individuelle titler), der får medaljer og et gavekort. Alle hold filmer/fotograferer dagen og dette vises i fælles forum

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige og kognitive aktiviteter.

   

  EVALUERING

  Alle grupper dokumenterer deres dagsforløb med video/fotos, som fremvises i fælles forum.

  Efter hver enkelt ‘skill’ evalueres kort mundtligt sammen med undervisere, holdleder(ansat) og ambassadører. Undervisere og ambassadører evaluerer holdenes indsats på ovennævnte kriterier og giver point for indsatsen. Der uddeles afsluttende en pokal til det vindende hold i hver ‘skill’.

  Sommerudflugt

  INTRODUKTION

  Inden skoleårets afslutning arrangerer skolen en sommerudflugt for elever og personale. På turen, der varer en hel dag, er det samlede mål, at eleverne får nye oplevelser i en anderledes kontekst. Der lægges vægt på oplevelser, samt at der øves samarbejdsevner og ansvarlighed.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at eleverne:

  • får mulighed for at videreudvikle individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage i et aktivt fællesskab i et demokratisk samfund.
  • gennem samarbejde og fællesskab udvikler større forståelse for andre, ansvarlighed samt personlig indsigt.
  • får gode fællesoplevelser og personlige erfaringer, der kan bidrage til at give dem en større selvtillid og glæde.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne får mulighed for at opleve glæden ved at være en del af et fællesskab i en sammenhæng, hvor der er mulighed for at udvise og træne nye kompetencer.
  • At eleverne oplever at få et fælles erfaringsgrundlag, der kan danne basis for fremtidige venskaber.

   

  INDHOLD

  Udflugten skal give eleverne mulighed for at øve og udvise individuelle kompetencer i et større fællesskab. Turen hjælper også med at styrke elevernes evne til at samarbejde. Derfor indebærer undervisningen blandt andet, at:

  • eleverne oplever forskellige udfordringer, hvor der også kræves samarbejde, ansvarlighed og respekt for andre.
  • eleverne selv administrere deres tid.
  • eleverne prøver at administrere deres tildelte penge

   

  METODER

  Undervisningen er en aktiviteter, der gennemføres ud fra en introduktion – såvel mundtlig som visuel. Alle elever skal deltage i aktiviteten, der enten er en samarbejdsøvelse eller en individuel opgave.

   

  EVALUERING

  Evalueringen af udflugten sker såvel på stamholdet som med hele elevgruppen i dagene efter turen.

  Traditioner: Høstfest

  INTRODUKTION

  Hvert år i oktober afholder Bøgevangskolen høstfest med lækker mad, god musik og masser af dans. I år afholdes festen d. 11. oktober 2018.

  Vi bruger en undervisningsdag på at forberede festen, som afholdes om aftenen. Eleverne arbejder i grupper sammensat af elever fra forskellige hold, og hver gruppe arbejder med hver deres del af forberedelserne. I løbet af dagen skal der laves pynt og mad, bordene skal dækkes, spisesalen pyntes, og der skal arrangeres underholdning.

  Om aftenen afholdes festen med spisning, musik og dans. Eleverne sidder til bords, og personalet serverer og rydder op.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • At eleverne oplever forberedelser og deltagelse i festligt samvær, herunder sociale spilleregler.
  • At eleverne får kendskab til traditioner ud fra et historisk, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af temadagens indhold, og opfordres til medansvar og selvvirksomhed.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • Eleverne får mulighed for at være med til at tage beslutninger omkring indholdet og arbejdet i de enkelte grupper, hvilket kan være med til at give medansvar og opmuntre til initiativ og engagement.
  • Eleverne får viden om og erfaringer med en traditionel dansk høstfest.
  • Eleverne får mulighed for at deltage som gæst i en traditionelt opbygget fest, herunder tage ansvar for personlig hygiejne, fremtoning og påklædning.
  • Eleverne oplever glæden ved socialt samvær i forbindelse med festen.

   

  INDHOLD

  Eleverne opdeles i grupper på tværs af stamhold. I løbet af skoledagen forbereder grupperne en del af aftenens høstfest. Om eftermiddagen er der tid til personlig forberedelse til festen. Det omfatter blandt andet bad og påklædning i festtøj.

  Aftenen indledes med velkomstdrik, hvorefter der spises 3 retter mad og serveres drikkevarer af personalet. I løbet af aftenen er der underholdende indslag samt musik og dans til ca. 22.00, hvorefter der ønskes tak for i aften og godnat.

   

  METODER

  Før alle de praktiske dele af dagen, holder lærerene et oplæg om hvad en høstfest er. De fortæller om baggrunden for, at man i århundreder har afholdt høstfest; særligt på landet, men også i kirkelig sammenhæng. Fortællingerne tager således udgangspunkt i historie, kultur og samfundsforhold.

  Eleverne opdeles herefter i grupper på tværs af stamhold, og arbejder med forberedelserne til festen. Selve høstfesten foregår efter et traditionelt dansk festprogram: Sang, underholdning, spisning, musik og dans.

   

  EVALUERING

  Dagen efter høstfesten evaluerer stamholdende både forberedelser og fest. Der evalueres på de sociale, praktiske og traditionsmæssige dele af høstfesten.

  Traditioner: Julefrokost

  INTRODUKTION

  Bøgevangskolen holder hvert år julefrokost for eleverne. Det sker den sidste dag inden juleferien. Traditionen tro er eleverne med til at lave traditionel julefrokostmad med kolde og varme retter. Eleverne arbejder i løbet af dagen i køkkenet, hvor maden skal laves, og i spisesalen hvor bordene skal dækkes og lokalet pyntes op. I løbet af frokosten er der underholdning for eleverne.

  Enhver julefrokost har traditioner og Bøgevangskolens julefrokost er alt i alt en homogen blanding af mad, drikke, sjov, hygge og underholdning. Eleverne har mulighed for at være sammen i hyggelige stunder, inden de skal hjem på ferie.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får mulighed for at få at indgå i kulturelle sammenhænge og opleve sig selv som en del af skolens fællesskab og traditioner.
  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk og historisk samfund.
  • eleverne kan indgå i rituelle fællesskaber i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • eleverne lærer om dele af Bøgevangskolens historiske og rituelle fællesskaber med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • eleverne opdager deres egne aktive bidrag til et godt liv og til de fælles oplevelser og traditioner, der er på såvel skolen som i det omgivende samfund.

   

  INDHOLD

  • Madlavning
  • Borddækning
  • Underholdning
  • Fortælling om traditionel dansk julemad og julefrokostens tilblivelse

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. Kulturen og ritualerne omkring en dansk julefrokost er i centrum, og gennem aktiviteterne bidrager vi til at viderebringe disse til eleverne.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Evalueringen er mundtlig og sker i løbet af dagen og aftenen. Elevernes egne ord til hinanden om den gode mad, flotte opdækning og underholdningen er vigtig i evalueringen.

  Traditioner: Mortensaften

  INTRODUKTION

  På Bøgevangskolen holder vi hvert år Mortensaften, hvor de ansatte har deres familier med til spisning. Eleverne er med til at forberede middagen, som traditionen tro står på and med tilbehør. De dækker også bord, pynter op, serverer mad og drikkevarer og sørger for underholdning i fællessalen efter middagen.

  Forud for dette arbejde introduceres eleverne for historien bag traditionen:

  ”Historien om, hvorfor vi spiser mortensgås, blev første gang trykt på dansk i 1616. Her fortælles det, hvordan Morten for sin helligheds skyld blev udpeget til biskop i den midtfranske by Tours, hvor han levede i 300-tallet, men Morten ønskede af beskedenhed ikke at blive indsat i det høje embede og gemte sig i en gåsesti. Gæssene røbede ham imidlertid ved deres skræppen. Han bestemte derfor, at gæssene hvert år på denne dag, den 11. november, skulle lade livet for at blive spist. Mortensgåsen er i dag oftest udskiftet med en and.”

  Ansvarlige undervisere: Kim Fredslund og Kirsten Olesen

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i temadagen.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne i fællesskab får mulighed for at medindflydelse på dele af undervisningens og samværets indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • eleverne får mulighed for at få at indgå i kulturelle sammenhænge og opleve sig selv som en del af skolens fællesskab og traditioner.
  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk og historisk samfund.
  • eleverne kan indgå i rituelle fællesskaber i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  Målene for udklædningsfesten er, at

  • eleverne lærer om dele af Bøgevangskolens historiske og rituelle fællesskaber med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • eleverne opdager deres egne aktive bidrag til et godt liv og til de fælles oplevelser og traditioner, der er på såvel skolen som i det omgivende samfund.

   

  INDHOLD

  • Madlavning
  • Borddækning
  • Underholdning
  • Historisk fortælling om traditionen

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. Kulturen og ritualerne omkring Mortensaften er udbredt i Danmark, og gennem aktiviteterne bidrager vi til at viderebringe disse til eleverne.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING
  Evalueringen foregår mundtligt mellem vejledere og elever. Det sker dels undervejs i forløbet og dels i dagene efter aftenarrangementet.

  Traditioner: Udklædningsfest (Fastelavn)

  INTRODUKTION

  Bøgevangskolen afholder hvert år en udklædningsfest i slutningen af februar. Baggrunden for festen er fastelavn, og derfor undervises der også i de traditioner og ritualer, der er i forbindelse med højtiden.

  Målet er, at eleverne skal være sammen i hyggelige stunder, hvor de kan more sig med udklædning og rollespil. De opfordres til at bruge deres fantasi og finde deres egen udklædning, og de er med til blandt andet at pynte salen, udsmykke tønden samt at lave mad.

   

  FORMÅL

  Formålene med dagen er, at:

  • eleverne får mulighed for at få at indgå i kulturelle sammenhænge og opleve sig selv som en del af skolens fællesskab og traditioner.
  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk og historisk samfund.
  • eleverne kan indgå i rituelle fællesskaber i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  Målene for dagen og festen er, at:

  • eleverne lærer om dele af Bøgevangskolens historiske og rituelle fællesskaber med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • eleverne opdager deres egne aktive bidrag til et godt liv og til de fælles oplevelser og traditioner, der er på såvel skolen som i det omgivende samfund.

   

  INDHOLD

  • Madlavning
  • Borddækning
  • Udklædning
  • Pyntning af salen
  • Fortælling om fastelavnens historie, ritualer og traditioner

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. Kulturen og ritualerne omkring Fastelavn er udbredt i Danmark, og gennem aktiviteterne bidrager vi til at viderebringe disse til eleverne.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Evalueringen foregår mundtligt mellem vejledere og elever. Det sker dels undervejs i forløbet og dels i dagene efter aftenarrangementet.

  Værelsesrengøring

  INDHOLD

  Hver morgen, mandag – fredag, gør eleverne egne værelser rene i tidsrummet 8:00 – 8:30. Der skal ryddes op, luftes ud, redes seng, fejes gulv/støvsuges, vaskes spejl og håndvask og tømmes skraldespand. På hvert værelse hænger der også en plan for hvilke dage der skal støvsuges m.v.

  Værelserne bliver tilset af ganglærere, og eleverne venter på deres værelse, indtil det er godkendt. Hvis man har fået sit værelse godkendt i en lang periode uden kommentarer, kan man få en smiley, der tilkendegiver, at værelset ikke skal godkendes af en lærer.

  Undervisere: Personalegruppen omkring stamholdene.

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op