Sidemenu

Har du spørgsmål?

Ring på
7582 1176

Eller skriv på
mail@bvsk.dk

Privatlivspolitik

Bøgevangskolens privatlivspolitik

Det er vigtigt for os, at du ved, at vi beskytter dit privatliv og behandler dine data med respekt. På denne side beskriver vi, hvilke persondata vi indsamler, behandler og benytter.

Bøgevangskolen, Vejles Fri Fagskole (fremover benævnt ‘Bøgevangskolen’ eller ‘skolen’) indsamler data på forskellige måder. En af måderne er via vores hjemmeside, www.bvsk.dk, hvor der blandt andet kan samles data ind via såkaldte ‘cookies’. Dette kan du læse mere om her. Derudover indsamler, behandler og benytter vi en lang række personoplysninger i driften af skolen.

På denne side kan du læse Bøgevangskolens generelle politik omkring personoplysninger samt hvilke rettigheder du har i forhold til de data, vi har indsamlet om dig.

 

Dataansvarlig

Bøgevangskolens forstander er den øverste dataansvarlige. Ønsker du at kontakte forstanderen herom, kan det gøres på telefon 75 82 11 76 eller email: mail@bvsk.dk

Du kan i øvrigt indhente yderligere oplysninger om skolen på vores hjemmeside under ‘Om skolen’ eller via CVR-registret. Vi har CVR-nummer: 23 17 21 19.

 

Formål og retsgrundlag

Bøgevangskolen indsamler, behandler og benytter dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af de lovgivninger, vi er underlagt – for eksempel lov om Frie Fagskoler.

Desuden indhenter vi data, som er nødvendige for driften af skolen. Det kan blandt andet dreje sig elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen til brug for skolens administration.

Vi indhenter også personoplysninger om medlemmer af skolens bestyrelse (lovkrav) og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger, eksempelvis navn, adresse, alder, og køn. Vi behandler også cpr-numre til brug for skolens administration. Når det er nødvendigt, behandler vi følsomme oplysninger, for eksempel helbredsoplysninger om eleven. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

 

Modtagere/kategori af modtagere af oplysninger

Som udgangspunkt er det alene skolen og underviserne, der anvender de personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger en medarbejder har adgang til, og hvornår en medarbejder har adgang til disse.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom.

Skolen bruger dog også eksterne leverandører i forhold til blandt andet elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en data-behandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

Når en person benytter vores hjemmeside, afgiver vedkommende en række data om blandt andet den computer/device, de benytter, og deres internethistorik. Disse opsamles via såkaldte ‘cookies’. Desuden kan personen blive afkrævet informationer, for eksempel emailadresse, i forbindelse med brugen af hjemmesiden. Dette er beskrevet nærmere på en særlig side herom – se link i indledningen på denne side eller klik her.

 

Opbevaring af personoplysninger

Bøgevangskolen opbevarer personoplysninger i henhold til den lovgivning, der er til det enkelte området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.

 

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du som registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelt læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvor loven ikke hindrer dette (for eksempel i forhold til myndighedskrav). Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i afsnittet ‘Dataansvarlig’.

Du skal være opmærksom på, at en tilbagetrækning ikke påvirker det lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Det betyder, at hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det først virkning fra dette tidspunkt.

Derudover skal du også være opmærksom på, at dit krav om tilbagetrækning af samtykket kan betyde, at dit/dit barns ophold på Bøgevangskolen eventuelt må bringes til ophør, idet skolen ikke vil kunne leve op til vores forpligtelser som skole.

 

Klagemulighed

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller den måde vi administrerer dine henvendelser herom på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op