Priskatalog for efterskolen

Priser, vilkår og betingelser for skoleåret 2024-25 – Efterskolen

Priser

Ugeprisen for skoleåret 2024-2025 er kr. 2.800,00 og skoleåret består af 42 undervisningsuger. Staten yder støtte til opholdet. Skolen sender skema til udfyldelse om ansøgning af elevstøtte. Der tages forbehold for prisændringer.

Indmeldelsesgebyr

Derudover opkræver vi et indmeldelsesgebyr på 1.100 kr. som betales ved aflevering af indmeldelsesblanketten. Beløbet overføres til konto 7244 0001519708. Noter elevens fulde navn og fødselsdato. Der kan også overføres via MobilePay på 71 17 64.

Beregning af elevstøtte

Statsstøtten beregnes ud fra husstandens indkomst 2 år før skolestart. Man kan beregne prisen på efterskoleopholdet på Efterskoleforeningens hjemmeside, www.efterskolerne.dk.
Den samlede egenbetaling (ugeprisen fratrukket statstilskuddet) fordeles på 10 rater i månederne 1. august til og med 1. maj.

Tilskud/ekstraordinært tilskud fra kommunen

Enkelte kommuner yder ekstraordinært tilskud til efterskoleophold. I bedes selv undersøge om jeres kommune yder sådan et tilskud. Dette tilskud ydes oftest fra skoleforvaltningen eller
børne/ungeforvaltningen. Der er også mulighed for at søge tilskud via socialforvaltningen ved henvendelse til en socialrådgiver.

Individuel supplerende støtte

Der kan søges om individuel supplerende støtte udover den almindelige statslige elevstøtte. Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold.

Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til efterskolen.

Afbrydelse af efterskoleopholdet

Afbrydes efterskoleopholdet, må vedkommende, der har det økonomiske ansvar i forbindelse med opholdet, være indstillet på at betale for 4 uger ud over den tid, den unge har været elev på efterskolen.
Dette uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ. Hertil ydes ikke statstilskud.

Familieulykkesforsikring

Det anbefales at have en familieulykkesforsikring, da eleven skal erstatte evt. skader, der er ansvar for efter almindelige erstatningsregler.

Datatilsynet

I forbindelse med indberetning af kommunalt bidrag til Undervisningsministeriet sender vi elevens navn og cpr. nr. Datatilsynet stiller krav om at vi skal orientere eleven herom.

Skolekontrakt

Alle elever, der optages på Bøgevangskolen Fri Fag- og Efterskole, skal underskrive en skolekontrakt inden skoleåret starter. Den vil blive tilsendt direkte til elever eller dennes forældre.
Skattepligt for elever over 18 år:

Elever, der fylder 18 år i løbet af kurset, fortsætter med uændret støtte. Støtten bliver dog indkomstskattepligtig fra den dag, eleven fylder 18 år. Læs mere på efterskolerne.dk: Elever over 18 år

Tyskundervisning

Som forælder til en elev på skolen samtykker du til, at tysk er fravalgt som undervisningsfag.