Sidemenu

Har du spørgsmål?

Ring på
7582 1176

Eller skriv på
mail@bvsk.dk

Indholdsplaner

Billede af elever, der spiller bold

 

På Bøgevangskolen har vi en lang række fag og aktiviteter, som eleverne deltager i. Fagene er opdelt i værksteder, der er med til at at klæde eleverne på fagligt, personligt og socialt, så de kan indgå i samfundet på lige fod med andre voksne.

Indholdet i fag og aktiviteter er beskrevet i nedenstående indholdsplaner.

 • Fag på første år - Anderledes 10. klasse
  Personligt Udviklingsforløb (PUF)

  Introduktion

  PUF står for: Personligt Udviklings Forløb og er et afklarende og forberedende skoleår.

  På PUF linjen er indsatsen personlig udvikling og vi arbejder helhedsorienteret.

  Vi arbejder ud fra den enkelte elevs mål og udgangspunkt. Vi har stor fokus på fællesskabet og gode fælles oplevelser som bindeled mellem eleverne og grundlaget for modning og personlig udvikling.

  Ansvarlige undervisere: Anne Bramming, Mads Petersen

  Formål

  • At eleverne oplever et rummeligt fællesskab, hvor der er plads til at være sig selv og tryghed til at udfordre egne grænser.
  • At eleverne medinddrages i deres hverdag og gøres til deltagere i deres egen udvikling og undervisning og på den måde får en demokratisk dannelse, der understøtter deres evne til at deltage i samfundet.
  • At eleverne oplever en vedkommende og praktisk undervisning, der rummer flere alment faglige elementer, der kan relateres til de unges liv.
  • At eleverne oplever engagement og glæde ved at deltage i undervisningen.
  • At eleverne oplever at de ved deres deltagelse gør en forskel for sig selv og for holdet.
  • At engagere eleverne i deres hverdag og give dem mod og lyst til at være aktivt involveret i sit eget liv.
  • At eleverne gennem undervisningens skiftende tematikker modtager en folkelig oplysning der kan udvide deres forståelse af samfundet og virkeligheden omkring dem.

  Mål

  • At eleverne udvikler sig personligt.
  • At eleverne, gennem livsoplysning, får en dybere forståelse for sig selv og andre og derved evner at indgå i forpligtende fællesskaber.
  • At eleverne bliver bekendte med hvilke ressourcer de har og hvordan de kan anvende dem til i højere grad at kunne mestre eget liv.
  • At eleverne tilegner sig praktiske og personlige kompetencer der kan anvendes i deres videre liv.
  • At eleverne gennem positive oplevelser i fællesskabet styrker deres selvværd og selvtillid og troen på at kunne klare sig.
  • At eleverne afprøver egne grænser og oplever at overvinde sig selv.

  Indhold

  Linjefaget PUF er et projektorienteret undervisningsfællesskab hvor indholdet har overvejende praktisk karakter.

  Undervisningen tager afsæt i forskellige temaer hen over skoleåret. Der arbejdes med temaerne i projektforløb af varierende varighed.

  Med livsoplysning, demokratisk – og folkelig dannelse som hovedsigte, indrettes undervisningen så den rummer mange forskellige fagelementer, så som dansk, matematik, engelsk, biologi og samfundsfag.

  Der er fokus på at undervisningen er praktisk og virkelighedsnær og at de færdigheder der arbejdes med kan anvendes i elevens hverdag.

  Desuden vægter vi elevinddragelse og søger at give eleverne medbestemmelse inden for de rammer der sættes i undervisningen. På den måde håber vi at skabe engagement og medejerskab hos eleverne, såvel som demokratisk dannelse.

  Vi søger at inddrage de udfordringer, konflikter og bekymringer som eleverne oplever aktivt i vores undervisning. Vi tager hånd om disse udfordringer i nuet og konflikter og udfordringer vendes til læringssituationer.

  Vi ser undervisningen som en ramme for social interaktion og i denne opstår der ofte spontane muligheder for at arbejde med den enkelte elevs udfordringer i klassefællesskabet.

  Et gennemgående indsatsområde er at eleverne udfordres personligt. Vi søger at rykke deres grænser ved at støtte eleverne til at overvinde sig selv og overvinde den tvivl, angst og manglende selvtillid, der ofte holder dem fra at turde være sig selv. Ved at vise eleverne at de kan overskride grænser og gøre ting de ikke turde, håber vi at opbygge mod og selvtillid i eleverne.

  PUF linjens undervisningsfællesskab lægger stor vægt på at styrke samarbejde, kommunikation og personlige- og sociale egenskaber.

  Som del i den varierede gøremålsundervisning, vil disse områder være faste indsatsmål:

  • Daglig rengøring og oprydning på værelser.
  • Grundlæggende madlavning og køkkenfærdigheder.
  • Evnen til at komme op om morgenen, møde til tiden og deltage aktivt i undervisningen.
  • God opførsel og god stemning
  • Bevægelse og motion

  Undervisningsmetoder

  Linjeundervisningen er en projektorienteret gøremålsundervisning og det tilstræbes at skabe en helhed i undervisningen hver uge. Eleverne inddrages i så vidt muligt omfang i undervisningen og indgår også i en del af planlægningsprocessen. Vi søger at inddrage og delagtiggøre eleverne i deres undervisning for at opnå så høj grad af individuel tilpasning og medejerskab, som muligt.

  Undervisningen skal så vidt muligt være aktivitetsbaseret og hverdagsrelevant. Eleverne skal i undervisningen træne konkrete virkelighedsnære færdigheder.

  I undervisningen vil vi søge ud af huset og opsøge læring i nærmiljøet og i det samfund eleverne bor i. Her anvender vi i særdeleshed naturen som et miljø der kan udfordre eleverne. Vi opsøger kulturinstitutioner, så som museer, biblioteker og butikker. Dette gør vi for at give eleverne et forhold til det samfund de bor og lever i.

  Evaluering

  Gennem en tæt dialog mellem vejleder og elev og med udgangspunkt i de individuelle elevplaner vil vi afstemme og tilpasse tilbuddet til eleven.

  Vi vil på holdet i fællesskab med eleverne evaluere de individuelle forløb og prøve at tilrettelægge fremtidige forløb ud fra den respons der bliver givet.

 • Fag på første år - STU
  Almindelig Daglig Livsførelse (ADL)

  INTRODUKTION

  Det er vigtigt, at eleverne på Bøgevangskolen har det godt, og kan få det bedre med sig selv, hvis de har brug for det. Det er også vigtigt at have en voksen at snakke med. Derfor er eleverne tilknyttet en vejleder.

  Vejlederne gør, hvad de kan, for at eleverne trives og har nogle gode venner. De taler også med eleverne om de ting, eleverne skal arbejde med for at blive endnu bedre til at klare sig selv.

  Det er vejlederen, der har kontakt til forældre eller værge. Vejlederen udarbejder løbende den centrale elevplan med udgangspunkt i uddannelsesplanen, sammen med de øvrige lærere og pædagoger, som eleven møder på skolen. Det er også vejlederen, der taler med eleverne omkring den personlige, sociale og faglige udvikling. Dette bliver også noteret ned i elevplanen.

  Der undervises i værksteder, hvor alle eleverne er til stede, men også på individuelt plan uden for værkstedsundervisningen.

  Undervisere: Steffen Lynggaard, Sine Holm Sørensen

   

  FORMÅL

  Formålene med ADL er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig almen praktiske færdighed og forstå deres betydning for at have organisatorisk og økonomisk viden, kunnen og holdninger som borger i samfundet.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund ved at indføre eleverne i boligforhold – muligheder og – begrænsninger.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende deres kendskab forskellige livs- og boligsituationer/-muligheder i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for arbejdet med elevens almene daglige livsførelse:

  • At eleverne lærer om dele af de historiske og samfundsfaglige livs- og bomæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale, personlige og praktiske fænomener, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for livs- og boligmæssige sociale og politiske muligheder og begrænsninger for et godt liv og praktisk håndtering bliver introduceret til bo-områder.

   

  INDHOLD

  • Samtaler med eleven om hverdagen, og hvordan det går på skolen og derhjemme.
  • Ud fra elevens stærke og svage sider og findes der ud af, hvad der skal arbejdes med.
  • Eleven støttes efter behov i forhold til økonomi, individuelle og sociale forhold m.m.
  • Der drøftes ønsker og mål for fremtiden, og hvor eleven ønsker praktikophold.
  • Vejlederen har kontakt til forældre, kontaktpersoner, sagsbehandlere, UU-vejleder m.fl., udarbejder statusrapport, sammen med eleven og besøger kommende bo-arbejdssteder.
  • At eleverne til stadighed har mulighed for at få fulgt op på aftaler, mål, handleplaner m.m.
  • At eleverne har mulighed for at få praktisk bistand til køb af billetter, gå i bank/netbank og på posthus m.v.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu, og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret på tværs af fagene, med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte, de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

   

  Kostfag

  INTRODUKTION 

  Kostfag foregår i det Nederste Køkken i underetagen på skolen.

  Køkkenet er indrettet således, at hold på 10 – 12 elever kan lave mad og spise sammen.

  Vi starter dagen med at sortere og ordne vasketøj, herefter har vi et lille teoretisk oplæg og gennemgang af dagens menu.

  Vi laver maden i små grupper og efterfølgende spiser vi sammen i køkkenet. Der bliver undervist i de basale ting, som er vigtige at lære, når man som ungt menneske skal ud at bo selv – tøjvask, indkøb, madlavning mm.

  Vi arbejder bl. a. med skolens egen kogebog, og eleverne lærer at lave nogle lette sunde hverdagsretter. Vi arbejder med og får kendskab til div. køkkenmaskiner og køkkenteknikker.

  Ansvarlige undervisere: Anne Bramming, Steffen Lynggaard, Sine Holm Sørensen

  FORMÅL

  At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for køkkenfagets betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.

  At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.

  At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.

  At eleverne kan anvende køkkenfaget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  At eleverne kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer fra køkkenfaget på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde.

  MÅL

  At eleverne lærer om dele af naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.

  At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.

  At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om køkkenfaget, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for køkkenfaglige fænomener.

  At eleverne bliver præsenteret for køkkenfagets muligheder og begrænsninger og bidrag til det gode liv

  At eleverne kan omgås maskiner og værktøj på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

  INDHOLD

  • Hygiejne, herunder vigtigheden af god personlig hygiejne og god køkkenhygiejne.
  • Tøjvask, vaskeprogrammer, vasketemperaturer og div. vaskemidler.
  • Håndtering af køkkenredskaber og køkkenmaskiner.
  • Kostråd, kostkompas, madpyramider m.m.
  • Årstidernes produkter, herunder økologiske fødevarer.
  • Arbejdsplanlægning, madplanlægning, indkøb og regnskab.
  • Omregning af opskrifter i forhold til portionernes størrelser.
  • Madlavning ud fra enkelte og overskuelige grundteknikker.
  • Selvstændigt køkken i ”små familier” 2 x 2 uger.
  • Festmad kontra hverdagsmad, fast food og færdigretter kontra hjemmelavet mad.
  • Mad fra andre lande i forhold til dansk madkultur

  UNDERVISNINGSMETODER

  Det tilstræbes at undervisningen bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans, tværfaglighed, produktorientering, og fysisk-kropslige undervisningsaktiviteter, som indfaldsvinkler til den kognitive, personlige og sociale udvikling.

  EVALUERING

  Som evalueringsværktøj arbejder værkstedet bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder. Der anvendes eksempelvis elevfremlæggelse og evaluerende gruppesamtaler. Elevplanen er endvidere central for en dokumentation og en opsummerende samtale med eleven.

  Social træning og Almen dannelse

  INTRODUKTION

  I linjefag arbejder vi med samfundsfaglige temaer, livsoplysning, demokratisk dannelse og emner som kropssprog, sociale spilleregler, normer, værdier mm.

  Eleverne skal ud fra deres personlige og sociale udfordringer forberedes til voksenlivet i et demokratisk samfund som bygger på folkelig livsoplysning. De skal lære at begå sig i samfundet og forholde sig til, hvad der sker omkring dem. Der arbejdes med selvstændighed i forhold til egen tilværelse og styrelse af personlige, sociale og faglige kompetencer.

  Vi underviser ud fra teori og praktiske øvelser, og vi tager forskellige emner op til diskussion på holdet.

  Ansvarlig underviser: Sine Holm Sørensen

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får mulighed for at tilegne sig sociale kompetencers betydning for forholdet mellem mennesker set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer
  • eleverne kan anvende sociale kommunikations-kompetencer i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL

  • At eleverne bliver klogere på sig selv og andre mennesker
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At eleverne bliver bevidst om egen livssituation, muligheder, krav, pligter og rettigheder som demokratisk borger i Danmark
  • At eleverne bliver præsenteret for sociale muligheder og begrænsninger og deres bidrag til et godt og selvstændigt liv.

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet arbejde med:

  • Personlige mål, status, opfølgning og møder med offentlige samarbejdspartnere.
  • Nem-id, E-boks, Borger.dk, netbank osv.
  • Egen økonomi, budget.
  • Kendskab til lokalsamfundet, butikker, banker, transport muligheder.
  • Sociale medier
  • Sociale spilleregler og samarbejde
  • Takt og tone
  • Seksualundervisning
  • Demokrati og politik
  • Miljø og klima
  • Sundhed og bevægelse

  METODER

  • Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu, og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter og med produktorienteret undervisning.
  • Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.
  • Der vil blive arbejdet med oplæg af diverse emner i grupper.
  • Eleverne vil få praktiske øvelser i samarbejde og kommunikation.
  • Eleverne gennem film, oplæg og debat, individuelt og i grupper tage stilling til samfundsproblematikker med relevans til eget liv.

  EVALUERING

  • Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i deres elev-status.
  • Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte, de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.
  Klar til weekenden

  INTRODUKTION

  Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde omkring det at bo selv og praktiske opgaver relateret til at gøre klar til at holde weekend. Vi vil give eleverne nogle erfaringer og redskaber, som de kan bruge i det omgivende samfund.

  Med livs- og folkelig oplysning samt demokratisk dannelse som hovedsigte, indrettes undervisningen så den rummer forskellige fagelementer så som dansk og samfundsfag. Undervisningen foregår fredag kl. 13.00-14.30

  Underviser: Steffen Lynggaard

  FORMÅL

  At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.

  At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.

  MÅL

  • At eleverne bliver opdateret på hvad der sker udenfor skolen.
  • At eleverne oplever det gode ved en gåtur: Hyggelig snak, motion og frisk luft.
  • At eleverne indgår i fælles aktiviteter omkring oprydning og rengøring.
  • At eleverne deltager i fælles samtale, samt at de respekterer hinandens synspunkter.
  • At eleverne får mulighed for refleksion over egne muligheder og ønsker for deres fritid og de får muligheden for at dele disse i et fællesskab.
  • At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov, som en del af deres demokratiske dannelse set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.

  INDHOLD

  Udforskning af lokalområdet til fods

  Rengøring af fællesområder

  Oprydning og rengøring af egne værelser

  Pakning til weekendtur

  Opdatering på nyheder nationalt og internationalt

  Planlægning af et oplæg/en aktivitet til fællessamlingen fredag eftermiddag.

  Holdmøde – fælles afrunding af ugens forløb, deling af individuelle planer for weekenden samt information om kommende aktiviteter. Vi slutter mødet af med et par fællessange.

  METODE

  Det tilstræbes at undervisningstimerne bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans, ud-af-huset-aktiviteter og fysisk-kropslige undervisningsaktiviteter. Herigennem får eleverne mulighed for at arbejde med deres udviklingsmål, såvel personligt som fagligt og socialt.

  EVALUERING

  Jeg evaluerer jævnligt med eleverne mundtligt. Elevstatus, statusmøder og individuelle samtaler indgår som del af evalueringen.

 • STU-linjen (2. og 3. år)
  Overordnet indholdsplan

  INTRODUKTION

  På STU-linjen arbejder vi med at ruste eleven til en kommende selvstændig tilværelse og til mødet med arbejdsmarkedet. Målet er at ruste eleverne til at kunne klare sig i en almindelig hverdag som selvstændige individer. Vi arbejder derfor meget med elevens personlige kompetencer inden for daglig livsførelse og selvrefleksion.

  Undervisere: Louise Serup, Karina Christensen, Else Marie Mikkelsen, Trine Münch

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig personlige og sociale kompetencer til at forstå samfundets opbygning og deres rolle heri. At de erfarer den dialektiske effekt i en samfunds-dynamik, såvel i nutiden og fremtiden som historisk set.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende sociale og kommunikations-kompetencer i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt, tage ansvar i eget liv og forstår kvaliteterne i at kunne samarbejde.

  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale og politiske forhold der har indvirkning på deres eget liv, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne lærer om dele af samfundsfaglige samt kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i eget liv og konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne bliver præsenteret for sociale og politiske muligheder og begrænsninger og deres bidrag til et godt liv.

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære om og arbejde med:

  • Personlige mål, status, opfølgning og møder med offentlige samarbejdspartnere.
  • Nem-id, E-boks, Borger.dk, netbank
  • Egen økonomi, budget.
  • Praktiske opgaver i egen bolig og i fællesskabet
  • Fælles projekter: planlægning af høstfest, passe bod ved Højskoleaftner, temadage om jul og julemarked, temadage om ”turen går til…” samt sommerudflugten
  • Kreativ produktion til julemarkedet.
  • Indretning og økonomi i forbindelse med etablering i egen bolig, boligforening
  • Fritid, motion og bevægelse. Muligheder og interesser.
  • Ture ud af huset: eks. besøge hjemegn, besøge tidligere elever, praktiksteder, eller andet for fællesskabet.
  • Det omgivende samfund, aktuelle emner, valg.
  • Præsentation og udførelse af frivilligt arbejde.
  • Forbruger guide – praktisk viden omkring vedligehold og behandling af beklædning og bolig.
  • Handicapforståelse, synliggørelse af egen formåen og støttebehov.
  • Indflytning og udflytning af bolig.

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning, der både styrker dem personligt og fagligt (særligt i matematik og dansk).

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Hjemmedag (ADL)

  INTRODUKTION

  Vi arbejder med faget på holdets egen bopæl, deres køkken, deres fællesarealer samt deres værelser.

  Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde omkring det at bo selv og læren om sund levevis. Vi vil give eleverne nogle erfaringer og redskaber, som de fremadrettet kan bruge i egen bolig.

  Undervisere: Louise Serup, Karina Christensen, Else Marie Mikkelsen og Trine Münch


  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer og strategier inden for husholdning, planlægning og økonomi.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer fra køkkenfaget på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler personlige og sociale kompetencer.
  • At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • At eleverne lærer om dele af naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne bliver præsenteret for en sund livsstil, der kan bidrage til et godt voksenliv.
  • At eleverne kan benytte metoder, maskiner, produkter og værktøj på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde.

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • Menuplanlægning, indkøb, madlavning, fællesspisning, regnskab
  • Affaldssortering
  • Bæredygtighed og madspild
  • Tøjvask og tøjbehandling
  • Personlig hygiejne
  • Rengøring, herunder daglig vedligeholdelse af eget værelse og kollektive rengøringsopgaver på fælles arealer
  • Øge elevernes bevidsthed omkring økonomiske og ernæringsmæssige sammenhænge i en hverdags husholdning. Eksempel: pris/kvalitet, Kilo/stk. pris, varedeklarationer, energiindhold, sundt/usundt
  • Husmøder med mødeleder, dagsorden, referent
  • Ugeplanlægning i fht. individuelle og fælles aktiviteter
  • Individuelle samtaler og vejledning med henblik på opfyldelse af personlige mål

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret/ praktisk orienteret gøremålsundervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så eleverne udvikler sig fagligt, kognitivt, personligt og socialt.

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil, efter behov, blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevernes arbejde og ser på, hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter f.eks. fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

 • Erhvervslinjen (2. og 3. år)
  Linjefag

  INTRODUKTION

  I holdundervisningen arbejdes med at ruste eleven til en kommende selvstændig tilværelse samt mødet med arbejdsmarkedet.

  Der arbejdes med selvstændighed i forhold til egen tilværelse og styrkelse af personlige og faglige kompetencer.

  Med livs- og folkelig oplysning samt demokratisk dannelse som hovedsigte, indrettes undervisningen så den rummer forskellige fagelementer, så som dansk, matematik, samfundsfag og it.

  Der sættes fokus på interne og eksterne praktikker, samt udvikling og selvrefleksion.

  Undervisere: Linda Fynholt, Christina Lage

  FORMÅL

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig personlige og sociale kompetencer til at forstå samfundets opbygning og deres rolle heri. At de erfarer den dialektiske effekt i en samfunds-dynamik, såvel i nutiden og fremtiden som historisk set.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber og orientere sig i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende og styrkes i sociale og kommunikations-kompetencer i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL

  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt, tage ansvar i eget liv og forstår kvaliteterne i at kunne samarbejde.
  • At eleverne udvikler deres evne til at orientere sig i samfundet og kan se fordele heri samt hvilken effekt det har for dem personligt, som en del af deres demokratiske dannelse.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale og politiske forhold der har indvirkning på deres eget liv. Dette fordrer samarbejde og udvikling af dannelsesfaglige kompetencer.
  • At eleverne lærer om dele af en samfunds dynamik. De får indblik i sundhedsfaglige og kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i livs- og folkelig oplysning. Dette tager afsæt i eget liv, konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne bliver præsenteret for sociale og politiske muligheder og begrænsninger og disses bidrag til et godt liv.

  INDHOLD

  • Personlige mål, status, opfølgning og møder med offentlige samarbejdspartnere.
  • Den digitale dagligdag samt digital sikkerhed
  • Nem-id, E-boks, Borger.dk, netbank osv.
  • Det omgivende samfund, nyheder, aktuelle emner, valg osv.
  • Egen økonomi, budget, økonomiske begreber og faldgruber.
  • Indretning og økonomi i forbindelse med etablering i egen bolig
  • Indflytning og udflytning af bolig.
  • Praktiske opgaver i egen bolig og i fællesskabet
  • Handicapforståelse, synliggørelse af egen formåen og støttebehov.
  • ”Det gode liv”, vigtigheden af sociale relationer, personlige kompetencer, tilknytning til arbejdsmarkedet og fritids interesser.
  • Fritid, motion og bevægelse. Muligheder og interesser.
  • Fælles projekter: indhold af temadag og projekt til julemarkedet.
  • Praktisk viden omkring vedligehold og behandling af beklædning og bolig.

  METODE

  Det tilstræbes at praktisere gøremålsundervisning, som bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans. Med udgangspunkt i den enkeltes kognitive, personlige og sociale kompetencer laves fælles projekter og gives individuelle opgaver for at give oplevelsen af at arbejde fokuseret på sine udviklingsmål, såvel personligt, som fagligt og socialt.

  Der vil være alment dannende og holdningsskabende diskussioner, ligesom fysisk-kropslige aspekter vil blive inddraget i form af aktiviteter til at bryde undervisningen op samt øvelser i kropsbevidsthed og praktiske opgaver i elevernes bolig.

  Den dansk- og matematik faglige undervisningsaktivitet vil være en naturlig del af forløbet, ved f.eks. refleksion (på skrift/i tale) og diskussion af emner, individuelle og fælles opgaver med bl.a. personlig økonomi og budgetlægning. Fremmedsprog, som engelsk, vil naturligt indgå i form af brugen af udtryk og begrebsafklaring af disse. Ud-af-huset oplevelser vil indgå når det er relevant.

  EVALUERING

  Som evalueringsværktøj arbejder værkstedet bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder.

  Der kan udarbejdes beviser for kursuslignende forløb.

  Der anvendes evaluerende personlige- og gruppesamtaler, elevfremlæggelser eller it-baserede værktøjer.

  Forløbsplan og skolens elevstatus er centrale som dokumentation, samt statusmøder og opsummerende samtale med eleven.

  Hjemmedag (ADL)

  INTRODUKTION

  Vi arbejder med faget på holdets egen bopæl, deres køkken, deres fællesarealer samt deres værelser.

  Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde omkring det at bo selv, den enkeltes personlige kompetencer indenfor almen daglig livsførelse og selvrefleksion og læren om sund levevis. Vi vil give eleverne nogle erfaringer og redskaber, som de kan bruge i egen bolig.

  Med livs- og folkelig oplysning samt demokratisk dannelse som hovedsigte, indrettes undervisningen så den rummer forskellige fagelementer, så som dansk, samfundsfag og it.

  Undervisere: Linda Fynholt, Christina Lage

  FORMÅL

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer og strategier inden for husholdning, planlægning og økonomi.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til demokratisk dannelse og understøtter den enkelte til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne får indblik i digitale hjælpemidler og apps de kan benytte i deres hverdag
  • At eleverne kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer fra køkkenfaget på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde

  MÅL

  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper,  som en del af deres demokratiske dannelse.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler personlige og sociale kompetencer.
  • At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • At eleverne lærer om dele af naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne bliver præsenteret for en sund livsstils muligheder og begrænsninger og bidrag til det gode liv.
  • At eleverne kan benytte metoder, maskiner, produkter og værktøj på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde.
  • At eleverne kan benytte en indkøbs-app samt div. opskrifter og digitale hjælpemidler.

  INDHOLD

  • Menuplanlægning, indkøb, madlavning, fællesspisning, regnskab for ugens indkøb. Herunder introduktion og brug af REMA 1000´s indkøbs-app.
  • Affaldssortering
  • Etablering af madklubber
  • Rengøring, herunder daglig vedligeholdelse af eget værelse og kollektive rengøringsopgaver på fælles arealer.
  • Øge elevernes bevidsthed omkring økonomiske og ernæringsmæssige sammenhænge i en hverdags husholdning. Eksempel: pris/kvalitet, Kilo/stk. pris, varedeklarationer, energiindhold osv.
  • Husmøder med mødeleder, dagsorden, referent.
  • Ugeplanlægning i forhold til individuelle og fælles aktiviteter
  • Individuelle samtaler og vejledning med henblik på opfyldelse af personlige mål og kompetencer

  METODE

  Det tilstræbes at gøresmålsundervisningen og bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans. Med udgangspunkt i den enkeltes kognitive, personlige og sociale kompetencer laves fælles projekter og individ baserede opgaver for at give oplevelsen af at arbejde fokuseret på sine udviklingsmål, såvel personligt, som fagligt og socialt.

  Den fysisk-kropslige faglighed, vil bl.a. bestå af undervisning i sundhedsrelaterede emner og daglig debat om hvad der indkøbes. Den dansk- og matematik faglige undervisningsaktivitet vil være en naturlig del heraf, f.eks. benyttelse af indkøbs-appen, læsning af opskrifter (evt. med digitale hjælpemidler) samt forståelse af disse samt gennemgang af bon´er til brug for at lave indkøbs-regnskabet. Fremmedsprog, som engelsk, vil naturligt indgå i form af brugen af udtryk og begrebsafklaring af disse. Der vil desuden være ud-af-huset oplevelser hvor det er relevant.

  EVALUERING

  Som evalueringsværktøj arbejdes der bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder.

  Der anvendes evaluerende personlige og gruppesamtaler, elevfremlæggelser eller it-baserede værktøjer.

  Forløbsplaner- og elevstatusser er centrale som dokumentation, samt statusmøder og opsummerende samtale med eleven.

  Fag i forbindelse med erhvervslinjen

  INTRODUKTION

  Vi arbejder med faget ud fra elevernes personlige erfaringer og bruger relevante film og IT-baserede værktøjer til bla. at lave et personligt CV.

  Der er fokus på personlige kompetencer og udfordringer, samt værktøjer til styrkelse af den enkeltes selvværd, udvikling og selvrefleksion.

  Eleverne introduceres for forskellige praktikmuligheder, der laves aftaler, følges op og evalueres på de individuelle forløb i processen, som en del af deres personlige udvikling og kontakt med arbejdsmarkedet.

  Med livs- og folkelig oplysning samt demokratisk dannelse som hovedsigte, indrettes undervisningen så den rummer forskellige fagelementer, så som dansk, matematik, samfundsfag og it.

  Undervisere: Linda Fynholt og Christina Lage

  FORMÅL

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer og strategier i det at være en del af en arbejdsplads.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber på en arbejdsplads, som en del af et demokratisk samfund.
  • At afdække for eleven hvilke muligheder og udfordringer han/hun har, samt bidrage til at de skaber sig et realistisk billede af egen arbejdsevne.
  • At give eleven praktiske erfaringer og indsigt i betydningen af fysisk- og mental forms indvirkning på daglig trivsel og arbejdsevne.
  • At give eleven praktiske erfaringer med at deltage i et arbejdsfællesskab.
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som basis for deres personlige, sociale og faglige udvikling som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne gennem undervisningens skiftende tematikker modtager folkelig oplysning, der kan udvide deres forståelse af samfundet og virkeligheden omkring dem.

  MÅL

  • At eleverne udvikler deres selvindsigt samt arbejder med deres personlige, sociale og faglige mål, som er opsat i deres forløbsplan.
  • At de får afprøvet forskellige brancher og muligheder, som er personligt relevante i forhold til arbejdsevne og interesser.
  • At eleverne prøver at indgå i et arbejdsfællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed, samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidigt perspektiv.
  • At eleverne får forståelse for fysisk og mental sundheds betydning for hensigtsmæssig udnyttelse af deres kompetencer i hverdagsliv og arbejdsliv.

  INDHOLD

  • Personlige samtaler ift. ønskede praktikker og muligheder
  • Indsigt i egne ressourcer og udfordringer.
  • Diverse forløb med fysisk- og mental træning.
  • Interne og eksterne praktikforløb
  • Forbesøg på praktikpladser, opfølgningssamtaler og evaluering af praktikker.
  • Rollespils-situationer ex. Jobsamtaler, samarbejdsøvelser og kommunikation.
  • Psykologi, verbal og nonverbal kommunikation.
  • Virksomhedsbesøg.

  METODE

  Det tilstræbes at gøremåls undervisningen bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans. Med udgangspunkt i den enkeltes kognitive, personlige og sociale kompetencer laves fælles projekter og individ baserede opgaver for at give oplevelsen af at arbejde fokuseret på sine udviklingsmål, såvel personligt, som fagligt og socialt.

  Der vil være alment dannende og holdningsskabende diskussioner som fremmer livsoplysning og demokratisk dannelse. Den fysisk-kropslige aktivitet vil blive inddraget i form af aktiviteter og øvelser i kropsbevidsthed, styrke og udholdenhed med fokus på arbejdsevne.

  Den dansk- og matematik faglige undervisningsaktivitet vil være en naturlig del af forløbet, ved f.eks. refleksion, (på skrift/i tale) diskussion og fremlæggelse af emner. Der vil indgå individuelle og fælles opgaver med bl.a. udformning af et CV på skrift, benyttelse af digitale platforme og hjælpemidler. Fremmedsprog, som engelsk, vil naturligt indgå i form af brugen af udtryk og begrebsafklaring af disse.

  Ud-af-huset oplevelser, i form af virksomheds- eller uddannelsesbesøg vil indgå når det er relevant.

  EVALUERING

  Forløbsplan og skolens elevstatus er centrale som dokumentation, samt statusmøder og opsummerende samtale med eleven.

  Der udformes efter hver praktik en skriftlig evaluering af praktikvejlederen i samarbejde med eleven og praktikpladsen.

  Som evalueringsværktøj arbejdes der bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder.

  Klar til weekend

  INTODUKTION

  Vi arbejder med faget på holdets egen bopæl, deres køkken, deres fællesarealer samt deres værelser.

  Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde omkring det at bo selv og praktiske opgaver relateret til at gøre klar til at holde weekend. Vi vil give eleverne nogle erfaringer og redskaber, som de kan bruge i egen bolig.

  Med livs- og folkelig oplysning samt demokratisk dannelse som hovedsigte, indrettes undervisningen så den rummer forskellige fagelementer, så som dansk, matematik, samfundsfag og it.

  Underviser: Linda Fynholt

  FORMÅL

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer og strategier inden for husholdning, planlægning og økonomi.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.

  MÅL

  • At eleverne øver planlægning og strukturering af egen tid samt får en bevidsthed om vigtigheden heraf.
  • At eleverne får mulighed for refleksion over egne muligheder og ønsker for deres fritid og de får muligheden for at dele disse i et fællesskab.
  • At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov, som en del af deres demokratiske dannelse set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • At eleverne deltager i et socialt samvær omkring en aktivitet de har været med til at planlægge.
  • At eleverne indgår i fælles aktiviteter omkring oprydning, rengøring og fremstilling af snack/”drinks”.

  INDHOLD

  • Praktiske opgaver omkring oprydning og rengøring på egne værelser samt fælles områder.
  • Planlægning af weekend aktiviteter på skolen eller hjemme.
  • pakning til weekendtur.
  • Husmøde med fælles afrunding af ugens forløb, deling af individuelle planer for weekenden samt information om kommende aktiviteter.
  • Fremstilling af sund forfriskning f.eks. snacks, juicer, ”drinks” til fredags mødet.
  • Smagstest og evaluering af det fremstillede.
  • Planlægning og udførelse af et oplæg til skolens fælles samling.

  METODE

  Det tilstræbes at gøresmålsundervisningen bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans. Med udgangspunkt i den enkeltes kognitive, personlige og sociale kompetencer laves fælles projekter og individ baserede opgaver for at give oplevelsen af at arbejde fokuseret på sine udviklingsmål, såvel personligt, som fagligt og socialt.

  Den fysisk-kropslige faglighed, vil bl.a. bestå af undervisning i sundhedsrelaterede emner og planlægning af weekend aktiviteter.

  Den dansk- og matematik faglige undervisningsaktivitet vil være en naturlig del heraf, f.eks. læsning af opskrifter (evt. med digitale hjælpemidler) og fremstilling af forfriskninger samt evaluering af smag, konsistens og udseende. Fremmedsprog, som engelsk, vil naturligt indgå i form af brugen af udtryk og begrebsafklaring af disse.

  EVALUERING

  Som evalueringsværktøj arbejdes der bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder.

  Der anvendes evaluerende personlige og gruppesamtaler, elevfremlæggelser eller it-baserede værktøjer.

  Forløbsplan- og skolen elevstatus er centrale som dokumentation, samt statusmøder og opsummerende samtale med eleven.

 • Fag der er fælles for årgangene
  Branchefag: Håndværk og Industri

  INTRODUKTION

  Håndværk og Industri er et fag, hvor vi bl.a. kommer rundt om alle de håndværk der kan findes på en skole som vores. Vi tager os af skolens fysiske rammer ude og inde, skolens haver, vi vasker og vedligeholder skolens bus og bil, vi kører på genbrugspladsen og vi tager forefaldende arbejde efterhånden som det dukker op.

  Vi har et værksted hvor vi kan lave noget træarbejde, vi har en drejebænk og div. maskiner så vi kan udføre og bygge mange ting. På værkstedet har vi indrettet en afdeling til cykelreparation så vi kan tage os af skolens mountainbikes, som bliver brugt i idrætsundervisningen.

  Eleverne vælger sig på valgholdet for et ½ år ad gangen. Vi prøver at få hver enkelt til at berøre så mange områder af faget som mulig, således at alle f.eks. har været med til havearbejde, hvor man kan få et kursus i at betjene havetraktoren. Alle får mulighed for at lære at betjene drejebænken og nogle af maskinerne vi har på værkstedet, alle skal prøve at skrue på en cykel samt lappe et dæk. Alle skal have været med på genbrugspladsen og med til affaldssortering.

  Undervisere: Steffen Lynggaard, Mikael Jakobsen og Lars Obel.

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt større forståelse for andre.
  • eleverne får erfaring med håndværksfag ud fra et miljømæssigt, samfundsmæssigt og historisk perspektiv, der kan give mulighed for selvstændig kreativitet og kritisk-konstruktiv udvikling.
  • eleverne gennem det praktiske arbejde i værkstederne opnår større sikkerhed og selvtillid, der kan bidrage til at danne grundlag for selvstændigt at kunne klare småreparationer i fremtiden.
  • eleverne får erfaringer med arbejdet i værkstederne, der eventuelt kan give anledning til ønsket om senere beskæftigelse inden for området.

  MÅL

  For at eleverne kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • Eleverne er på banen fra ide´ til produkt – lave skitser og små arbejdstegninger med mål på inden opstart.
  • Eleverne skal lære at betjene så meget værktøj som mulig i en håndværksmæssig situation.
  • Eleverne skal lære at måle og beregne hvor meget materiale, der skal bruges til en given opgave.
  • Eleverne skal lære at begå sig på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde ved håndtering af værktøj og udstyr, der bruges i håndværksfaget.
  • Eleverne skal have kendskab til forskellige materialer, pris, oprindelse og anvendelsesområder.
  • Eleverne skal lære at reparere småting og evt. selv producerer tingene, for at undgå ”smid væk”, ”køb nyt” kulturen.

  INDHOLD

  Eleverne præsenteres for ting, de kan lave i træværkstedet. Enten noget de selv kan bruge/forære væk eller noget vi stiller på lager til vores julemarked.

  Det er vigtigt at eleverne får viden og erfaring om materialer, værktøjer og maskiner i værkstedet, så derfor producerer alle i starten af forløbet en fuglekasse, hvor de lærer at bruge de mest almindelige værktøjer såsom: håndsav, vinkel, tommestok og skruemaskine. Vi snakker om de forskellige materialer og deres egenskaber, og elever får et maskinkursus i de maskiner de må betjene.

  Nogle af de projekter vi laver i Håndværk og Industri, er små projekter, der kan udføres i løbet af én undervisningsdag, andre projekter udføres over flere dage, afhængig af vind og vejr.

  Eleverne er med til at vedligeholde skolens fysiske rammer samt at holde haven pæn og ren. Træværket skal males, træer og buske skal beskæres, gårdspladserne skal fejes og om vinteren skal vi strø salt og rydde sne.

  Vi er også af og til på virksomhedsbesøg, eller et smut på naturskolen Søballegaard – f.eks. til et tema om ”grøn sløjd”.

  METODE

  Eleverne får en gennemgang af de maskiner de får lov til at betjene. Nogen af maskinerne skal slibes og vedligeholdes undervejs, det får de også et indblik i hvordan man gør, så de kan udføre opgaverne på egen hånd.

  Eleverne arbejder selvstændigt med nogle af opgaverne andre opgaver udføres i fællesskab, på mindre hold afhængig af opgavens omfang.

  EVALUERING

  Hver opgave bliver godkendt af én af underviserne, vi holder løbende øje med udførelsen af opgaverne og opfordrer eleverne til at spørge om hjælp, hvis de er i tvivl om noget undervejs.

  Der forlanges en vis finish på de opgaver, der skal gives væk eller sælges til andre, og selv om et produkt produceres til én selv skal det laves ordentligt og præsentere sig godt.

  Branchefag: Beklædning og design

  INTRODUKTION

  I faget vil vi arbejde med processen fra idé til det færdige produkt. Faget skal være med til at understøtte elevernes praktisk faglige – og innovative side bl.a. gennem idéudvikling, idéafprøvning, produktrealisering og evaluering. Vi vil undersøge, hvordan de professionelle arbejder med deres design, ligesom der også vil være mulighed for at besøge steder, der producerer diverse relevante produkter og steder med særlige undervisningstilbud omkring beklædning og design. Vi vil endvidere se på, hvilket udtryk det færdige produkt signalerer, hvordan produktet er fremstillet herunder bl.a. ud fra form, funktion mm. Beklædning og design er et alsidigt gøremålsfag.

  Undervisere: Anne Bramming, Dorte Brochmann, Else Marie Mikkelsen og Trine Münch

  FORMÅL

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig viden om beklædning og design
  • At eleverne kan lade sig inspirere af deres dagligdag, skolens omverden, deres liv og andre kulturer
  • At eleverne får mulighed for at indgå i forskellige fællesskaber, samarbejde og støtte hinanden
  • At eleverne bruger – og bliver bevidste om deres kompetencer – og opdager nye personlige og fælles kompetencer
  • At eleverne får kendskab til arbejdsmetoder, arbejdsredskaber og materialer
  • At eleverne får mulighed for at komme på virksomhedsbesøg
  • At eleverne får mulighed for at have medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – og at de får medansvar

   MÅL

  • At eleverne lærer at forstå samspillet mellem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt
  • At eleverne lærer at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang fremmes
  • At eleverne såvel individuelt som i samarbejde, gennem stillingtagen og handling, opnår tillid til egne muligheder og opleve glæde ved at arbejde med hænderne
  • At eleverne tilegner sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer
  • At eleverne kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer

  INDHOLD

  • Der arbejdes med f.eks. diverse tekstiler, garn, tråd, gips, beton, glas, maling, papir, karton/pap og træ, skind osv.
  • Der udarbejdes div. produkter til salg på skolens Julemarked og til individuel brug eller udsmykning
  • Vi arbejder med idéudvikling, idéafprøvning, produktrealisering og evaluering
  • Vi udvikler elevernes innovative og praktiske kompetencer/færdigheder

  METODE

  Det tilstræbes at undervisningen bærer præg af gøremålsundervisning. Der vil bl.a. være forskellige aktiviteter og værksteder. Eleverne vil også skulle samarbejde og der vil endvidere være en del procesarbejde og produktion, hvor det kreative – og det praktiske element vægtes højt. Opgaverne vil også kræve, at eleverne arbejder tværfagligt, og at de bliver bevidste om, hvordan alle elementer i en proces spiller sammen. Ekskursioner ud af huset kan forekomme. Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så eleverne udvikler sig fagligt, kognitivt, personligt og socialt.

  EVALUERING

  Som evalueringsværktøj arbejdes der bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-, skrive- og motoriske vanskeligheder. Der anvendes eksempelvis elevfremvisning/udstilling af elevproduktioner samt evaluerende samtaler.

  Branchefag: Mad og gastronomi

  INTRODUKTION

  Mad og gastronomi er et valgfag, som vælges for et halvt skoleår ad gangen. Der undervises i faget en gang om ugen, og det varer en hel undervisningsdag. Undervisningen foregår i skolens køkkener. I løbet af dagen skal eleverne tilberede et måltid til skolens elever og ansatte. Efterfølgende skal eleverne vaske op og gøre rent efter dagens arbejde i køkkenet.

  I løbet af skoleåret præsenterer vi eleverne for en lang række forskellige retter og ingredienser, så de får et bredt kendskab til madlavning. Eleverne får også undervisning i, hvor vigtigt det er med god personlig hygiejne, samt at et køkken skal være rent og pænt. De undervises også i vigtigheden af sunde fødevarer og grundig tilberedning af særlige fødevarer som fisk og kylling.

  Eleverne arbejder med grundlæggende køkkenteknikker og anvendelse af de mest almindelige køkkenmaskiner, så de får erfaringer og større sikkerhed i selvstændigt at kunne tilberede enkle retter. Samtidigt introduceres de også for sværere og mere gastronomiske retter og anretninger, så de får kendskab og oplevelser af at have arbejdet med den side af madlavningen også.

  Undervisere: Kim Fredslund, Lars Obel Jacobsen og Karina Christensen

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt større forståelse for andre.
  • eleverne får erfaring med madlavning ud fra et miljømæssigt, samfundsmæssigt og historisk perspektiv, der kan give mulighed for selvstændig kreativitet og kritisk-konstruktiv udvikling.
  • eleverne gennem det praktiske arbejde i køkkenet opnår større sikkerhed og selvtillid, der kan bidrage til at danne grundlag for selvstændigt at kunne klare egen husholdning i fremtiden, herunder betydning for sund livsstil samt økonomisk husholdning.
  • eleverne får erfaringer med arbejdet i køkkenet, der eventuelt kan give anledning til ønsket om senere beskæftigelse inden for området.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • Eleverne får større kendskab til råvarer, heriblandt: oprindelse, behandling og anvendelse.
  • Eleverne får mulighed for at indlære enkle basale køkkenteknikker og -rutiner, herunder hygiejneregler.
  • Eleverne får mulighed for at kende og kunne anvende de mest almindelige køkkenmaskiner og -redskaber.
  • Eleverne får indsigt i anvendelse af storkøkkenets redskaber og maskiner samt arbejdsgange og rutiner i storkøkkenet.
  • Eleverne kommer til at arbejde med forskellige råvarer samt får kendskab til råvarernes gang ”fra jord til bord”.
  • Eleverne får kendskab til forskellige aspekter ved indkøb og tilberedning af mad, herunder den ernæringsmæssige værdi, sæson/årstid/højtider, økonomi, traditioner/fornyelse, økologi og madspild.

  INDHOLD

  Hver uge undervises der i et nyt tema, der baserer sig på valg af råvarer, ernæring, køkkenteknikker, årstid, højtider eller andre relevante emner.

  Der laves mad efter en madplan, der skifter mellem hakket kød, fisk, sammenkogt ret, vegetarret samt fjerkræ/helt kød. Tilbehøret varierer og tilpasses kødretten, og der vil som udgangspunkt altid tilbydes brød og grønt samt kartofler, pasta og eller ris til retterne. Vores fokus på sundhed betyder, at tilbehøret, så vidt det er muligt, består af sunde og grove råvarer.

  Eleverne får medindflydelse på sammensætningen af smag og udseende (indbydende præsentation og servering) af den tilberedte mad.

  UNDERSTØTTENDE FAG

  I mad og gastronomi inddrages dansk og matematik i den praktiske gøremålsundervisning, hvor det er relevant og nødvendigt.

  Eleverne får endvidere kendskab til enkelte engelske og franske begreber inden for gastronomi.

  Dansk: Der gennemgås jævnligt enkle overskuelige opskrifter og anvisninger i forbindelse med det praktiske arbejde i køkkenet. Der gennemlæses endvidere eksempelvis holdbarhed, opbevaring og anvendelse af madvarer ifølge emballagen samt brugsanvisninger på rengøringsmidler.

  Matematik: Der arbejdes med beregning af den rette råvaremængde samt mål og vægt i forbindelse med tilberedning af mad og bagværk, ligesom dosering på rengøringsmidler beregnes og måles.

  METODE

  Til hver undervisningsdag er der et teoretisk eller praktisk oplæg omkring dagens emne. Det kan for eksempel være i form af film og filmklip. Derefter arbejdes der praktisk med tilberedning af et måltid, hvor eleverne selv vælger sig ind på, hvilken del af måltidet de ønsker at arbejde med. Eleverne arbejder både individuelt og i mindre grupper i løbet af dagen.

  I løbet af året er der tilrettelagt enkelte ture “ud af huset”. Turene går til eksempelvis landbrug, pluk-selv frugtplantage, fødevarevirksomheder, slagterier eller erhvervsskoler. Formålet med turene er at give eleverne en helt konkret forståelse for fødevareproduktion samt et indblik i de uddannelser, der er inden for gastronomi og fødevarer.

  EVALUERING

  Der sker en naturlig evaluering i forbindelse med spisningen af den tilberedte mad; såvel fra de involverede elever samt fra andre der spiser med.

  Efter undervisningen evalueres dagens indhold, forløb og resultat mundtligt med eleverne (fælles).

  Fælles motion

  INTRODUKTION

  Fælles motion er obligatorisk for alle elever. Vi benytter os af de muligheder der er i nærområdet bl.a. Sdr. Marks hallen og svømmehallen, skolens fitnessrum, samt vores samlingssal.

  Undervisere: Mads Petersen, Claus Børgesen, Tina Christiansen, Louise Serup, Sine Holm og Christina Lage

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor motions betydning for sig selv, men også for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at leve et sundt og aktivt fritidsliv.
  • At eleverne får styrket deres taktile, vestibulære og kinæstetiske sanser.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende motionsaktiviteter i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne får indsigt i, samt forståelse for, hvorfor motion er vigtigt.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om enkelte motionsformer, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for motions muligheder, men også begrænsninger, for et sundt og godt liv.
  • At eleverne er med til at opmuntre hinanden til at opnå gode resultater.

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor tilbydes forløb for eleverne i blandt andet:

  • Fælles opvarmning, individuel opvarmning
  • Cykling, gang og løb
  • Opstart af løbeprogrammer for både rutinerede og urutinerede løbere
  • Svømning
  • Zumba, aerobic, fitness
  • Hockey, boldspil, rundbold og badminton
  • Benyttelse af fitness redskaber i skolens fitnessrum
  • Fælles træning, såsom cirkeløvelser og forskellige øvelser der styrker bestemte muskelgrupper og motorikken
  • Samvær, god tone og hvordan man benytter sig af de motionsmuligheder der er i det offentlige rum, som ex. tarzanbane, MTB-stier, Sansestier, skovens egne materialer

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter på en måde, der tager hensyn til deres motoriske udvikling, balanceevner og fysik.

  EVALUERING

  Løbende mundtlig evaluering sammen med elever og undervisere.

  Valgfag: Care

  INTRODUKTION:

  På Care-linjen arbejder vi med mennesker. Vi beskæftiger os med mennesket, fra barn til voksen til gammel. Undervisningen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, diskussioner, interne – og eksterne besøg samt praksis.
  Vi sætter fokus på den professionelles rolle i relation til den enkelte borger.
  Underviser: Sine Holm Sørensen

  FORMÅL:

  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • At kunne debattere med gensidig respekt.
  • At give eleverne en basisviden inden for grundlæggende pædagogik, psykologi, kommunikation, omsorg og samarbejde.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvindsigt.
  • At lære eleverne at være åbne og have en kritisk stillingtagen til samfundet.
  • at faget bidrager til livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

  MÅL:

  • Få indsigt i udviklingen fra barn til voksen
  • Få indsigt i div. handikap
  • Blive klogere på sig selv og andre mennesker
  • Udvikle gode samarbejdsevner
  • Få indsigt i egne og andres behov
  • Få indsigt i den gode relation
  • At blive bevidst om takt og tone

  INDHOLD:

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor underviser vi i forskellige temaer som f.eks.:

  • Temaet børn, hvor vi kommer omkring børns fysiske – og psykiske udvikling, småbørnsmotorik, kommunikation med børn, sanglege samt omsorg og pleje for børn.
  • Temaet ældre, hvor vi kommer omkring ældres fysiske – og psykiske tilstand, kommunikation med ældre, ældre pleje, omsorg og ældres aktivering.
  • Temaet selvudvikling, hvor vi ser på kropssprog/kropsbevidsthed, retorik, identitet, selvtillid, selvværd og samarbejde.
  • Temaet personligpleje, hvor vi kommer omkring hele kroppens tilstand fra fødder, hænder, hår, mund til intimområder. Vi bliver også klogere på hjælpemidler samt løfteteknikker.

  Vi vil gerne opnå, at eleverne bliver opmærksomme, nærværende og interesserede i mennesker omkring dem.

  METODE:

  Undervisningen vil udover teori indeholde div. interne – og eksterne besøg, øvelser, lege, filmklip, film, dokumentarudsendelser mm..

  EVALUERING:

  Der anvendes evaluerende personlige – og gruppesamtaler, elevfremlæggelser eller it-baserede værktøjer.

  Uddannelses- og elevplan er centrale som dokumentation, samt statusmøder og opsummerende samtale med eleven.

  Valgfag: Dansk

  INTRODUKTION

  I valgfaget Dansk indtænker vi livsoplysning, folkelig oplysning, demokratisk dannelse og gøremålsundervisning. Vi går i dybden med danskfaglige temaer/områder både på traditionel – og kreativ vis. Vi arbejder både med skriftlighed og mundtlighed. Det gør vi blandt andet via PowerPoints, mundtlige oplæg, film, dokumentarer, spil, apps, diskussioner og præsentationer. Vi kommer også til at øve læsning, stavning, let grammatik, ord/ordsprog/talemåders betydning, skriftlig fremstilling, tegnsætning – generelt dansk på mange måder.

  Undervisningen tager afsæt i den enkelte elevs faglige kompetencer/niveau og derudover i de områder af danskfaget, hvor eleven ønsker at forbedre sig. Eleven vil også løbende blive udfordret inden for områder, hvor der spottes evner/potentiale, lyst og motivation.

  Underviser: Trine Münch

  FORMÅL

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kommunikative- og skriftlige kompetencer inden for faget dansk. Der lægges vægt på fagets betydning i forholdet mellem mennesker set i en både historisk, kulturel og nutidig dimension.
  • At fremme elevernes oplevelse af det danske sprog, og sprog generelt, bl.a. gennem litteratur og andre udtryksformer som kilde til udvikling af personlig, kulturel og historisk identitet.
  • At fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.
  • At undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge talesproget bevidst og alsidigt i samtale, samarbejde og i samspil med andre.
  • At eleverne skal opnå skrive- og læseglæde, og øge deres indlevelse og indsigt i virkelighedens verden, samt udvikle/udleve deres fantasi samt kreative side i undervisningen.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber, i et demokratisk samfund samt i verden generelt.
  • At eleverne har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer, deres indbyrdes samarbejde – og endvidere lægges der op til at de tager initiativ.
  • At eleverne kan anvende dansk kommunikation – og skriftlige færdigheder i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund og i verden generelt.

  MÅL

  • Der lægges vægt på, at eleverne mundtligt og skriftligt kan give udtryk for egne tanker og oplevelser, samt drøfte og vurdere litteratur med udgangspunkt i egne oplevelser og egen forståelse.
  • Undervisningen skal lede frem mod at eleverne får tilegnet sig kompetencer på det faglige, sociale og personlige plan.
  • Arbejdet med it og elektroniske medier indgår naturligt i undervisningen.
  • At eleverne tilegner sig viden om det at kommunikere på dansk, om skriftlige sammenhænge, om problemstillinger, forskellige metoder og brugen af dem. Der tages udgangspunkt i egne erfaringer, oplevelser, ny viden og div. materialer.
  • At eleverne udvikler evnen til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv indstilling til faget.
  • At give eleverne mulighed for at få indsigt i og viden om det danske sprog og Danmark generelt.

  INDHOLD

   Vi vil i faget arbejde med følgende (niveauet vil være tilpasset den enkelte):

  • Læsning, oplæsning og samtale
  • Skrivning, stavning og ordforråd
  • Egne-, andres- og fælles mundtlige – og skriftlige tekster
  • Grammatik
  • Forskellige genre
  • Billeder, billedsprog og billedanalyse
  • Rim, rytme og ordspil
  • Ordsprog og talemåder
  • Dokumentarer og film
  • Kreativ undervisning, it/computer og rollespil/skuespil

  METODER

  Undervisningen/aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de afslutter deres forløb på Bøgevangskolen. Vi vil dog også arbejde med andre tidperioder. De vil blive udfordret enkeltvis, i par og i grupper – med fysisk-kropslige aktiviteter, produktorienteret undervisning og it.

  Generelt forsøger vi at undervise differentieret, så elevernes udvikler sig både fagligt, kognitivt, personligt og socialt.

  EVALUERING

  Eleverne og læreren evaluerer jævnligt elevernes udvikling og læring mundtligt. Evaluering af undervisningen vil løbende foregå gennem samtaler og løsning af forskellige opgaver, rollespil/skuespil og på anden kreativ vis. Der vil blive talt om elevernes udvikling og læring. Evalueringen kan være med til at give eleverne forudsætning for at sætte sig nogle nye kortsigtede – og eller langsigtede mål. Evalueringer vil, efter behov, blive opsummeret i elevstatussen.

  Valgfag: Engelsk

  INTRODUKTION

  Undervisningen tager afsæt i den enkelte elevs faglige kompetencer, dernæst i de områder af sproget, hvor eleven ønsker at forbedre sig. Eleven vil fortløbende blive udfordret indenfor områder, hvor der spottes lyst, motivation eller potentiale.

  Underviser: Annette-Louise Arnholm

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kommunikative– og skriftlige kompetencer indenfor faget engelsk. Der lægges vægt på fagets betydning i forholdet mellem mennesker set i både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber, i et demokratisk samfund samt i verden generelt.
  • At eleverne har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer, deres indbyrdes samarbejde – og endvidere lægges der op til deres initiativtagen.
  • At eleverne kan anvende engelske kommunikations– og skriftlige færdigheder i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund og i verden generelt.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne tilegner sig viden om det at kommunikere på engelsk, om skriftlige sammenhænge, om problemstillinger, forskellige metoder og brugen af dem. Der tages udgangspunkt i egne erfaringer, oplevelser og ny viden.
  • At eleverne udvikler evnen til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv indstilling til faget.
  • At give eleverne mulighed for at få indsigt i og viden om det engelske sprog og engelsktalende lande.

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig.

  I faget engelsk skal vi først og fremmest arbejde med sproget. Eleverne skal lykkes og udvikles og undervisningen tager derfor altid udgangspunkt i elevens egne faglige kompetencer.

  Det engelske sprog er komplekst, alsidigt og samtidigt det vigtigste internationale kommunikationssprog. Det er vigtigt både at få helheden med, men også at komme i dybden med de emner og arbejdsområder der arbejdes med.

  Derfor tilbydes eleverne:

  Mundtlig engelsk

  • At blive i stand til at gøre sig forståelig på engelsk i en globaliseret verden, hvor man støder på det engelske sprog både i og udenfor skoleverdenen.
  • At udvide eget ordforråd alt efter eget nuværende sproglige niveau.
  • At mindske den usikkerhed eleven kommer med i forhold til at tale engelsk foran andre – og i stedet øge de mundtlige engelske færdigheder til at fremme kommunikationen med både kammerater og evt. engelsktalende personer.
  • At blive i stand til at stille spørgsmål par- og gruppevis; som turister der går på indkøb, på restaurant, ringer efter en taxi, bestiller et hotelværelse osv.
  • Muligheden for at forstå forskellige engelsksprogede kulturer, særligt med fokus på USA og Storbritannien. Undervisningen rettes mod at lede eleverne til at forstå, hvordan mennesker i andre kulturer tænker og lever, samtidigt med at sidestille dem med den kultur de kender fra Danmark. De vil blive udfordret i forskellige emner, som sammen med de andre delområder vil gøre undervisningen relevant uanset elevens individuelle niveau.

  Skriftlig engelsk

  • Muligheden for at blive undervist i engelsk grammatik og arbejde med grammatiske øvelser.
  • Diverse engelske krydsordsopgaver, word search opgaver, ordforrådsopgaver, antonym- og synonymopgaver, kend tallene opgaver m.m.
  • Muligheden for at arbejde med forskellige trænings Apps og hjemmesider samt inddragelse af forskellige spil og fysisk betonede aktiviteter.

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de afslutter deres forløb på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret enkeltvis, i par og i grupper – med fysisk-kropslige aktiviteter og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig både kognitivt, personligt, socialt og fagligt.

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres vejleder og lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevens status.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og udbytte. Det sker blandt andet gennem mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering skrives i elevens status.

  Valgfag: Matematik

  INTRODUKTION

  Matematikundervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes niveau og hvilke hverdagsmatematiske områder den enkelte har behov for at forbedre sig i. Der arbejdes fortrinsvis med hverdagsmatematikken, men eleverne kan også søge udfordring i mere teoretiske emner.

  Undervisere: Henrik Pedersen/Else Marie Mikkelsen

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne styrker deres færdigheder inden for hverdagsmatematikken.
  • At eleverne udvikler sig til oplyste borgere, der kan agere frit og ligeværdigt i et demokratisk samfund.
  • At vi stimulerer elevernes nysgerrighed og øger deres lyst til læring og yderligere dygtiggørelse.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne opnår sikkerhed i tal og titalssystemet
  • At eleverne forbedrer deres færdigheder i de 4 regnearter
  • At eleverne kan benytte en lommeregner, overslagsregning og tilegner sig personlige algoritmer
  • At eleverne får kendskab til digitale hjælpemidler, apps m.m.
  • At eleverne får kendskab til brøk- og procentregning
  • At eleverne tilegner sig viden om handel og indkøb, prissammenligninger, rabat og kg-pris
  • At eleverne kan benytte vores pengesystem og får kendskab til andre valutaer og omregning
  • At eleverne får overblik over egen økonomi, indtægter, udgifter, budget
  • At eleverne opøver sikkerhed i køkkenmatematik, mål og vægt, kg, g, liter, dl.
  • At eleverne kan bruge metersystemet og får kendskab til målestoksforhold m.m.
  • At eleverne får kendskab til geometri – opmåling, areal, omkreds, rumfang m.m.
  • At eleverne bliver sikre i kalenderen, klokken, køreplaner mm., rejseplan
  • At eleverne får kendskab til at læse skemaer og tabeller

  INDHOLD

  Indholdet tilpasses og differentieres den elevgruppe der aktuelt vælger faget.

  Der arbejdes med opgaver i relevante emner ud fra ovenstående mål.

  METODE

  Der veksles mellem læreroplæg, praktisk matematik, matematik i praktiske opgaver fx bage eller indkøb, træningsopgaver, spil.  Der arbejdes individuelt og i små grupper med relevante opgaver.

  Vi anvender IT, apps, emat, matematikbøger, internet, konkrete materialer, fx måle og veje redskaber, spil

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de sammen med deres lærere.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det og hvilke behov. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Valgfag: Tons og Tempo

  INTRODUKTION: 

  Tons & Tempo er til tilbud til udendørs lege og aktiviteter, der sætter gang i pulsen og samværet mellem eleverne. Glæden ved at bevæge sig og have det sjovt med sine venner vil være i drivkraften i undervisningens indhold. Legene vil tage form som forskellige variationer af fangeleg, samarbejdslege, boldlege, hvor eleverne vil møde elementer, de kender, og nye variationer, der både kan udfordre og motivere til socialt samvær gennem leg.

  Underviser: Sine Holm Sørensen

   FORMÅL: 

  • Øge glæden ved bevægelse
  • Øge elevernes sociale samspil mellem hinanden
  • At give eleverne en oplevelse af være en del af et fællesskab
  • At eleverne lærer at samarbejde i hold
  • At eleverne får kendskab til sjove, udendørs lege, der også kan bruges efter skoletid

   MÅL: 

  • At eleverne får kendskab til forskellige typer af lege
  • At eleverne kan samarbejde med andre i udførelsen af lege
  • At eleverne får glæde ved at bevæge sig gennem leg
  • At eleverne får socialt samvær gennem fysisk aktivitet

  INDHOLD:

  I Tons & Tempo vil vi være udenfor, hvor vi vil arbejde med den legende del af idrætten. Omdrejningspunktet for legene vil være samarbejde, koordination og bevægelse. Derudover vil vi arbejde med det sociale aspekt i det at lege. Eleverne vil blive introduceret til variationer af lege, for at gøre op med ideen om, at det kun er små børn, der leger. Nogle af legene vil vi sammen udvikle på, så elevernes fantasi og ideer kan komme i spil.

  Eleverne skal også i mindre hold planlægge aktiviteter og instruere resten af holdet, for at arbejde med formidling og ideudvikling af leg.

  METODE:

  Undervisningen tilrettelægges, så alle elever, der har lyst til bevægelse og leg, kan være med og forstå indholdet i legene. Legene vil tage udgangspunkt i elevernes nuværende fysiske, mentale og kognitive niveau og med fokus på at udvikle og udfordre elevernes aktivitetsniveau og sociale samvær med hinanden.

  EVALUERING:

  Undervisningens indhold og elevernes egen engagement vil løbende evalueres gennem individuelle samtaler og i plenum, for at bestræbe os på at få skab de bedste forudsætninger for sjov og leg, hvor alle kan være med.

  Valgfag: Musik

  INTRODUKTION

  I dette valgfag undervises der i en række forskellige musiske discipliner. Eleverne lærer instrumenterne at kende, og spiller sammen i undervisningen. Musiklokalet er altid åbent, og når man har lært, hvordan teknikken virker, bliver eleverne opfordret til at benytte faciliteterne mest muligt. Naturligvis som frihed under ansvar. Det betyder at man passer på tingene og rydder op efter sig selv.

  Underviser: Steffen Lynggaard

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er udover at varetage livsoplysning:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor sang & musik og de musiske elementers betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og kultur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension – folkelig oplysning.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til demokratisk dannelse, samt mulighed for at deltage aktivt i fællesskaber i vores samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af musikundervisningens indhold og rammer
  • At eleverne oplever samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende og tage del i sang og musik i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af musiske, historiske, æstetiske og kommunikationsmæssige sammenhænge og problemstillinger med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sangen og musikkens kommunikationsmuligheder, oplevelsesformer og udtryksmidler.
  • At eleverne bliver præsenteret for både sang/musiks muligheder og begrænsninger i bidraget til et godt liv.
  • At elevernes selvtillid, motorik og koncentrationsevne gennem arbejdet med sang & musik styrkes

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • Fællessang med udgangspunkt i såvel danske som udenlandske sange
  • Instrumentspil hvor eleverne får mulighed for at afprøve diverse instrumenter, som kan indgå i “band-sammenhæng”
  • Rytme og bevægelse
  • Lytteøvelser
  • Drama, herunder mimeøvelser og lyddramatik
  • Projekter, hvori indgår afvikling af f.eks.: en koncert, en musik-video, en animation af et kendt musiknummer, en videofilm.

  METODER

  Eleverne gives mulighed for forståelse af musikken ved fortrinsvis at være udøvende.

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Når valgfagsperioden er slut, evalueres hele forløbet. Det gør de sammen med deres lærer.

  Valgfag: Givskudsdyr

  INTRODUKTION:

  Bøgevangskolen har investeret i et årskort til Givskud Løvepark, hvilket vi gerne vil benytte os af. Vi planlægger at besøge Givskud flere gange, hvor vi modtage praktiskorientret undervisning i dyrenes adfærd, vilkår m.v. I timerne på skolen vil vi bearbejde vores indtryk og oplevelser kreativt.

  Undervisere: Louise Serup og Dorte Brochmann Christiansen

  FORMÅL:

  • At udvide elevernes viden om dyr og deres levevilkår, i både naturen og i og i fangenskab.
  • At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt – individuelt og i samarbejde med andre.
  • At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler og -former inden for håndværk, kunst og design.
  • At give eleven mulighed for fordybelse i en opgave og opnå en forståelse af, at et produkt gennemgår flere stadier – fra ide til færdigt produkt.

   

  MÅL

  • At eleven gennem arbejde med æstetiske læreprocesser bliver mere bevidst om sig selv.
  • At eleven udvikler og tilegner sig færdigheder og muligheder til at udtrykke sig via forskellige materialer uden at lade sig begrænse.
  • At eleven tilegner sig færdigheder inden for nøjagtig måltagning og opmærkning – forskellige teknikker inden for tegning, maleri mv.
  • At eleven får kendskab til farvelære, tegne- og maleteknikker og lærer at se muligheder i forskellige materialer.
  • At eleven får en grundlæggende viden om dyr i Zoologiske haver

   

  INDHOLD:

  Undervisningen tager udgangspunkt i det sanselige og er udpræget ”hands on”, hvor faglig viden bliver kombineret med levende dyr, sanseindtryk og kreative. Undervisningen kommer primært til at finde sted i skolens lokaler, og ture til Givskud Zoo.

  Arbejdet vil skifte mellem undervisning på holdet (hvor lærerne primært vil stå for undervisningen), gruppearbejde (hvor eleverne sammen tilegner sig viden og læreren primært vil være vejleder), og individuelt arbejde (hvor eleven kan fordybe sig i specifikke emner).

  Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og planlægges ud fra disse. Eleverne inddrages i valget af indhold, så de oplever medbestemmelse og ejerskab.

  METODE:

  Eleven vil i de forskellige forløb blive præsenteret for en bred vifte af håndværksmæssige færdigheder, teknikker og materialer. Den enkelte elev vil få mulighed for at udtrykke sig personligt, ved at afprøve egne idéer i samråd med lærerne, ex. ved form, farve og materialevalg. De enkelte opgaver sigter på at eleverne får udfordringer der passer til deres forudsætninger. Der arbejdes på valgfaget med både store og små projekter. Nogle skal løses i grupper, andre er individuelle. Der tages udgangspunkt i den enkelte elev og på det enkelte hold.

  EVALUERING:

  Der vil være løbende evaluering, lærer-lærer, elev-elev, lærer-elev og de produkter vil blive vist og udstillet. Der vil være mulighed for at fremlægge for skolens øvrige elev gruppe, via evnt. PowerPoint oplæg.

  Valgfag: Den forundelige verden

  INTRODUKTION:

  Den Forunderlige verden er faget, hvor eleverne kan nørde deres egne interesser i organiserede ramme med støtte fra en underviser. Skolen stiller rammer og materialer til rådighed og hjælper eleverne med at forbyde sig. Valgfaget skal være med til at skabe en accept af, at det er i orden og normalt at have en særinteresse.

  Den forunderlige verden kan vælges om mandagen kl. 13.00-14.45 i en 9 ugers periode.

  Underviser: Henrik Ove Pedersen

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne arbejder vedholdende gennem en længere arbejdsproces
  • eleverne fordyber sig i et selvvalgt emne
  • eleverne tilegner sig kompetencer og viden indenfor et selvvalgt emne
  • skabe rum til fordybelse

  INDHOLD:

  Eleverne skal nørde og fordybe sig i en interesse, de har.

  METODE:

  Skolen stiller personale, materialer og undervisningslokaler til rådighed og skaber rammer, så det er muligt for eleverne arbejde med deres interesser.

  EVALUERING:

  Eleverne evaluerer løbende processens udvikling med underviseren. Fokusområdet for valgfaget er ikke et færdigt produkt el.lign. men derimod processen og fordybelsen.

  Valgfag: Samfundsjournalistik

  INTRODUKTION:

  I faget samfundsjournalistik undervises der i forskellige samfundstemaer som er relevante for elevenes hverdag. Undervisningen skal udvikle elevernes samfundsbevidsthed samt klæde eleverne på til at stille sig kritisk undrende overfor indhentet viden. Faget skal give eleverne mulighed for at lære at stille spørgsmål omkring en viden de mangler, og muligheden for at vurdere diverse samfundsforhold. Endvidere skal undervisningen medvirke til, at eleverne udvikler deres færdighed i at iagttage og analysere viden. Eleverne skal individuelt og i samarbejde med andre, lære at bruge temaerne som grundlag for spørgsmål og herved formidle resultaterne igennem medie interviews. Undervisningen skal udvikle elevernes lyst og evne til at forstå hverdagslivet, hvor de selv er den medvirkende og opsøgende faktorer. I faget Samfundsjournalistik vil eleverne vælge emner der interessere dem, og lære hvordan de ønsker at formidle deres arbejde. Eleverne vil igennem praksisøvelser tage udgangspunkt i sig selv og hinanden, og herved opnå tættere sociale bånd.

  Underviser: Tina Christiansen

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for Journalistik og de sproglige elementers betydning for forholdet mellem mennesker og samfund set i en nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, igennem medskabende aktiviteter, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer
  • At eleverne udvikler samarbejde og medansvar, samt udvikler mod til at rykke ved egne grænser
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som basis for deres personlige og sociale udvikling som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At faget Samfundsjournalistik udvikler elevernes mulighed for tillid til dem selv og andre
  • At give eleven muligheden for at lære at være nysgerrig og undersøgende

  MÅL:

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af historiske, kommunikationsmæssige sammenhænge og problemstillinger med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at bliver klogere på sig selv og andre mennesker
  • At eleverne igennem interviews opnår større selvværd og selvtillid
  • At eleverne lære ved brug af journalistiske redskaber, at forholde sig til, og reflektere over, dem selv og omverden
  • At eleverne igennem interviews tilegner sig ny viden om samfundet og lære at formidle denne viden verbalt
  • At eleverne igennem undervisningen lære om samfundsmæssige normer og værdier

  INDHOLD:

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv. Derfor prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • Praktiske øvelser i formidling og kommunikation.
  • Arbejde med Journalistiske redskaber
  • Arbejde med at være formidler foran andre
  • Besøge virksomheder hvor der er journalister
  • Undervisning i samfundsfag

  METODE:

  Undervisningen tager udgangspunkt i den hverdag, de er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. Undervisningen veksler mellem fælles og individuelle øvelser samt oplæg fra underviseren. Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så eleverne udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

  EVALUERING:

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de sammen med deres lærer mundtligt.

  læreren evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter endt lektion og gruppesamtaler.

  Valgfag: Svømning

  INTRODUKTION:

  At kunne svømme er en dejlig ting at kunne i land omgivet af vand. Svømning er en motionsdel som kan dyrkes hele året og gennem hele livet.

  Underviser Louise Serup

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor svømning.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at leve et sundt og aktivt fritidsliv.
  • At eleverne kan opleve glæde ved svømning i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL:

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne får indsigt i, samt forståelse for, hvorfor motion er vigtigt.
  • At eleverne får en fælles oplevelse med vand.
  • At eleverne er med til at opmuntre hinanden til at opnå gode resultater.

   

  INDHOLD:

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor tilbydes forløb for eleverne i blandt andet:

  • Fælles opvarmning med individuelle antal baner af individuelle svømmestile.
  • Sauna, boblebad og dampbad
  • Fæles vandleg, dykning, rutsjebane og udspring.

  METODER:

  Eleverne vil træne de svømmestile, som de i forvejen mestre samt lærer nye i de omfang de lyster og magter. Alle deltager i fælles leg inden fri leg og ”velære”. Der vil være en ny udfordring hver gang.

  EVALUERING:

  Løbende mundtlig evaluering sammen med elever og underviser.

  Valgfag: Cobra Kunst

  INTRODUKTION:

  Cobra Kunst kan vælges i anden periode.

  Underviser:  Louise Serup

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne udfordres kreativt
  • At eleverne udvikler håndværksmæssige kompetencer
  • At eleverne oplever glæde ved at arbejde med hænderne
  • At eleverne får kendskab til en af landets berømte malere
  • At eleverne får en legende og udforskende tilgang til eget billedkunstlig udtryk

   

  MÅL:

  • At eleverne ser muligheder for praktisk kreative aktiviteter i fritiden
  • At eleverne for forståelse for æstetik
  • At eleverne udvikler deres fantasi
  • At eleverne oplever glæden ved at skabe
  • At eleverne får styrket selvværd gennem den kreative proces

   

  INDHOLD:

  Der arbejdes med fortrinsvis maling i den billedskabende aktivitet med mange forskellige materialer og tekniker. Desuden vil der blive arbejdet med skulptur.

  Indholdet tilpasses og differentieres til den elevgruppe der aktuelt vælger faget. Vi skal besøge Asger Jorn Museum i Silkeborg og Vejle Kunstmuseum i inspirationsfasen.

  Der lægges vægt på den legende og eksperimenterende tilgang til det billedskabende gennem forskellige øvelser. Produkterne og processerne vil være både individuelle og i grupper. Der arbejdes med farvelære.

   

  METODE:

  Vi vil arbejde i inspirations fase besøge museum, se PowerPoint og billeder af Cobra malerne. Praktiks vil vi søge inspiration i bogen ”100 gode ideer” og egen fantasi. Eleverne skal mundtligt præsentere deres egen værker og forholde sig til processerne gennem hele forløbet.

   

  EVALUERING:

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring med læreren.  Produkterne evalueres på holdet og udstilles i skolens fællesrum.

  Valgfag: Natur Art/Billedkunst

  Nature Art/billedkunst

  Valgfag i 3. periode. mandage fra kl. 9.00-14.45.

  Undervisere: Louise Serup

  INTRODUKTION:

  Eleverne skal have en mere kropslig forhold til Kunst og naturen. Det ønskes at bruge naturen som kulisse og inspiration i vores arbejde med kunsten.

  FORMÅL:

  • At udvide elevernes viden om kunst i naturen, både den menneskeskabte og naturens egen kunstværker.
  • At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt – individuelt og i samarbejde med andre.
  • At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler og -former inden for håndværk, kunst og design.
  • At give eleven mulighed for fordybelse i en opgave og opnå en forståelse af, at et produkt gennemgår flere stadier – fra ide til færdigt produkt.
  • At give eleven glæde ved opholde sig i naturen og anvende naturens materialer til skabelse af kunst

  MÅL:

  • At eleven gennem arbejde med æstetiske læreprocesser bliver mere bevidst om sig selv.
  • At eleven udvikler og tilegner sig færdigheder og muligheder til at udtrykke sig via forskellige materialer uden at lade sig begrænse.
  • At eleven tilegner sig færdigheder gennem forskellige teknikker
  • At eleven afprøver forskellige stilarter og materialer, såsom tegning, maleri mv.
  • At eleven får kendskab til farvelære, tegne- og maleteknikker og lærer at se muligheder i forskellige materialer.
  • Opnår kendskab til forskellige virkemidler i såvel billede som skulptur

  INDHOLD:

  Undervisningen tager udgangspunkt i det sanselige og er udpræget ”hands on”, hvor faglig viden bliver kombineret med ture ud i Naturen, hvor vi skal producere egne værker. Undervisningen kommer primært til at finde sted i skolens krealokale samt ture til Deep Forest Art Land, Tørskind Grusgrav og besøg lokalt ved strand og skov.

  Arbejdet vil skifte mellem undervisning på holdet (hvor læreren primært vil stå for undervisningen), gruppearbejde (hvor eleverne sammen tilegner sig viden og læreren primært vil være vejleder), og individuelt arbejde (hvor eleven kan fordybe sig i specifikke emner).

  Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og planlægges ud fra disse. Eleverne inddrages i valget af indhold, så de oplever medbestemmelse og ejerskab.

  METODE:

  Eleven vil i de forskellige forløb blive præsenteret for en bred vifte af håndværksmæssige færdigheder, teknikker og materialer. Den enkelte elev vil få mulighed for at udtrykke sig personligt, ved at afprøve egne idéer i samråd med lærerne, ex. ved form, farve og materialevalg. De enkelte opgaver sigter på at eleverne får udfordringer der passer til deres forudsætninger. Der arbejdes på valgfaget med både store og små projekter. Nogle skal løses i grupper, andre er individuelle. Der tages udgangspunkt i den enkelte elev og på det enkelte hold.

  EVALUERING:

  Der vil være løbende evaluering, lærer-lærer, elev-elev, lærer-elev. Den enkelte elev vil præsentere egne værker for resten af holdet på stedet.  Holdet vil samarbejde om at lave en fælles udstilling som afslutning på forløbet.

  Valgfag: E-sport,Teknologi og Gamedesign

  INTRODUKTION OG INDHOLD:

  E-sport

  Den voksne interesse for esport er vigtig at gribe og forme for de unge. Rigtig mange unge træner esport alene og er ikke fokuserede på at træne det som et holdspil. Ved at være seriøs omkring træningen og spillet vil eleverne få en succeshistorie og få en forståelse for vigtigheden i teamplay, træning og fordybelse.

  Til vores undervisning kører vi rammesatte øvelser, der får eleverne til at øve sig i specifikke aspekter af spillet. Derved opnår eleverne en kerneforståelse for spillets dybere fysiske opbygning.

  Der vil blive arbejdet med digitale såvel som analoge redskaber, hvor eleverne skal beskrive og lave strategier.

  Der vil blive arbejdet med forskellige game genre.

  FPS: Counter strike: Globel Offensive

  MOBA: Dota 2

  På kurset der være bærbare, gamermus, headset og mousepad tilrådighed.

  Teknologi

  På teknologiholdet arbejdes der med at kombinere IT med fysisk kreativitet. Dette opnås ved at understøtte undervisningen med maker teknologier, som 3d printer og vinyl cutter. De produkter eleverne er med til at designe, skal få eleverne til at reflektere over designprocessen.

  Der bliver arbejdet med følgende emner og teknologier:

  • 2d vector grafik, med vinylcutter hvor vi laver stickers og tshirt tryk
  • 3d modellering print at nøgleringe, telefonholder osv.
  • Roboteks, hvor vi bygger og laver konkurrencer med EV3 lego robotter
  • Programmering hvor vi programmer EV3 Lego robotter.
  • Elektronik, hvor vi koder microbits board.

  Opgaverne bliver stillet, så der ikke er en enkel vej til resultat, men eleverne har mulighed for selv at gå på opdagelse og eksperimentere med forskellige løsningsforslag.

  Spilprogrammering

  Kodning og spiludvikling er en voksende branche, og vi vil gerne give eleverne nogle gode redskaber til at komme i gang med det.

  Vi starter med at undervise i Scratch, et program som er blevet udviklet på MIT, som benytter sig af samme logik som C# kodning, men er lavet som drag and drop kodning. Begrebet drag and drop kodning, også kaldt visual kodning, er kodning hvor man bygger koden op ved at samle klodser, i stedet for at skrive lange koder. Denne form for kodning er ofte nemmere for elever at forstå, og de slipper for at skulle huske en lang række kommandoer.

  Efter at de har fået erfaring med Scratch, går vi igang med at arbejde med Unreal. Unreal er en stor spilengine blandt andet kendt for Fortnite og Pubg. Vi komme også til at arbejde med at lave verdener i VR ved hjælp af HTC vive pro.

  Underviser: Jesper Hildebrandt Andersen

  FORMÅL:

  • At eleverne oplever betydningen af teamplay
  • At eleverne udvikler strategiske spilkompetencer
  • At eleverne udvikler tekniske og kreative kompetencer
  • At eleverne udvikler programmeringskompetencer

  MÅL:

  • At eleverne opnår en større forståelse for samarbejde i spil
  • At eleverne får forståelse for æstetik og design gennem teknologi
  • At eleverne udvikler tekniske færdigheder
  • At eleverne oplever glæden ved at skabe et simpelt spil fra bunden
  • At eleverne får styrket selvværd gennem en kreative design proces

  EVALUERING:

  Undervisningen evalueres løbende mundtligt individuelt eller på holdet

  Valgfag: Keramik

  INTRODUKTION

  KERAMIK kan vælges fredage 9-12 i en 10 ugers periode.

  Underviser:  Linda Fynholt/Keramik

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  At eleverne udfordres kreativt

  At eleverne udvikler håndværksmæssige kompetencer

  At eleverne oplever glæde ved at arbejde med hænderne

  MÅL

  • At eleverne ser muligheder for praktisk kreative aktiviteter i fritiden
  • At eleverne for forståelse for æstetik og design
  • At eleverne udvikler deres håndværksmæssige færdigheder og motoriske evner
  • At eleverne oplever glæden ved at skabe
  • At eleverne får styrket selvværd gennem den kreative proces

  INDHOLD

  Der arbejdes med forskellige typer ler, der brændes i keramikovn

  Indholdet tilpasses og differentieres til den elevgruppe der aktuelt vælger faget.

  Der arbejdes med design, farvesammensætninger, lerets egenskaber, enkle teknikker.  Der arbejdes med billedmageri, skulptur, brugsgenstande og dekorative elementer. Projekterne kan være fælles eller individuelle. Eleverne får viden om glasering og brug af keramikovn. Der vil være mulighed for at arbejde med RAKU – japansk brændingsteknik i primitiv ovn udendørs.

  Der vil indgå en eller flere ekskursioner til relevante steder. Fx Clay-museet i Middelfart for at give eleverne viden om keramikkens historiske, kulturelle betydning.

  METODE

  Værkstedsarbejde med max. 8 elever med individuelle eller fælles opgaver, herunder gennemgang af teknikker og brug af håndværktøj.

   EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring med læreren. Produkterne evalueres på holdet

  Elevernes produkter udstilles i skolens fællesrum.

  Valgfag: Den glade vandrer

  INTRODUKTION

  Den Glade Vandrer er faget som drager ud i naturrummet og benytter os af de helende kræfter som naturen skaber. Naturrummet bruges til at skabe ro i kroppen og opnå indsigt i sindets tilstand og den enkeltes trivsel, på dagen. Faget vil forsøge at styrke elevernes evner til at skabe en positiv forbindelse mellem krop og sind, ved at være i bevægelse kropsligt og sanse mentalt fra den omgivende natur. Vi benytter os af de muligheder, der er i nærområdet og i naturrummet i Vejle og omkring liggende opland.

  Underviser: Christina Lage

  FORMÅL

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor gåtur og vandringens betydning for sig selv, men også for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension og derved opnår folkelig oplysning.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at leve et sundt og aktivt fritidsliv samt underbygger elevernes livsoplysning.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed som støtter til demokratisk dannelse.
  • At eleverne kan anvende motionsaktiviteter i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL

  • At eleverne lærer om sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne får indsigt i, samt forståelse for, hvorfor motion og bevægelse er vigtigt.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om den enkelte motionsform, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne opnår brugbare erfaringer med effekten af gode og sjove fysiske aktiviteter i fællesskab med andre.
  • At eleverne får oplevelser med at motion og bevægelse kan indgå på forskelligvis i et aktivt hverdagsliv.
  • At eleverne er med til at opmuntre hinanden til at opnå gode vaner og resultater.

  INDHOLD

  Undervisningens indhold tager udgangspunkt i elevernes interesse og ønsker for vandring og gåtur. Underviseren sammensætter et varieret program for perioden, af diverse vandrings-ruter både med forskelligt artet terræn, længder og ekstra indhold af øvelser på turene.  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen kan skabe brugbare strategier for deres fremtidige liv, samtidig med at vi prøver at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor vil eleverne blandt andet få mulighed for at afprøve følgende:

  • Indsigt og introduktion i mental sundhed såsom livskvalitet, mindfulness og meditation.
  • Forskellige øvelser og udfordringer, til indsigt i egen formåen og fysiske/mentale tilstand.
  • Arbejde med forståelse af sammenhængen mellem kroppen og sindets påvirkning af livskvalitet og velvære, ved hjælp af naturens opgivelser.
  • Teoretisk undervisning i forhold til videnskabelige undersøgelser og dokumentarer om vigtigheden af en sund livsstil i relation til naturens og vandrings påvirkning til sundhed, både fysisk og psykisk.

  METODER

  Undervisningen tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu, deres daglige trivsel, de udfordringer som de vil møder i samspillet med deres omgivelser og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige og mentale aktiviteter og øvelser på en måde, der tager hensyn til deres motoriske udvikling, balanceevner og fysik.

  EVALUERING

  Undervisningen og den enkeltes udvikling evalueres løbende gennem samtaler, individuelt og i plenum.

  Valgfag: Ranger Fitness

  INTRODUKTION

  RANGER FITNESS er et motionstilbud der lader sig inspirere af crossfit, dirtytrail løb og militære motionsøvelser. Undervisningen vil være så lavpraktisk som muligt og søge at udnytte naturens muligheder for fysisk udfoldelse. Eleverne deltager i undervisningen som et hold og der lægges vægt på samarbejde og holdånd. Eleverne vil møde øvelser på bakker, i skovbunden, i mudderhuller og vandløb.

  Det er ønsket at eleverne oplever at de kan flytte grænser og gennemføre noget de ikke troede de kunne.

  Underviser: Mads Petersen

  FORMÅL

  • At eleverne oplever at være del af et fællesskab.
  • At eleverne oplever at være en del af en social og fysisk aktivitet.
  • At eleverne i fællesskab har en sjov og positiv oplevelse med hinanden.
  • At eleverne udfordres fysisk og mentalt.
  • At præsentere eleverne for en måde at dyrke motion på, der ikke koster noget og som rykker grænser.

  MÅL

  • At eleverne bliver en del af et fællesskab.
  • At eleverne prøver grænser af og rykker dem.
  • At eleverne kan samarbejde og hjælpe hinanden igennem fysisk krævende opgaver.
  • At eleverne udvikler deres fysiske formåen, samt tilegner sig forståelse for vigtigheden af motion.
  • At eleverne oplever glæde ved fysisk udfoldelse.

  INDHOLD

  Vi vil i undervisningen opsøge naturen som er rum for fysisk udfoldelse. Som et hold skal eleverne gennemføre forskellige fysiske aktiviteter, der vil udfordre dem fysisk og mentalt. De vil opleve at blive beskidte og våde. De vil opleve at være udmattede. De vil opleve at skulle presse sig selv til mere end de troede de kunne.

  Der vil være opgaver som for eksempel løb i terræn, krydsning af vandløb, transport af tunge genstande. Alle aktiviteter vil blive udført som et hold. Der vil være stor vægt på at eleverne samarbejder og støtter hinanden. Ligeledes vil der arbejdes på at skabe holdånd.

  Der vil desuden være mulighed for at eleverne bliver målt og vejet for at kunne følge deres proces i forbindelse med vægttab.

  UNDERVISNINGSMETODER

  Den grundlæggende tilgang til undervisningen er ”NO NONSENSE”. Altså vil der bevidst ikke være fokus på brok og beklagelser, men i stedet en positiv og optimistisk ”CAN DO” attitude. Eleverne vil blive opfordret til at kaste sig ud i udfordringer der er svære. Ved at præsentere eleverne for fysiske udfordringer i et element de ikke er bekendte med, vil de møde nogle grænser der kan blive rykket.

  Eleverne vil løbende modtage feedback på deres præstation og blive anerkendt for deres indsats. En del af undervisningen vil være fælles snak på holdet om oplevelsen af undervisningen og om hvad der var hårdt eller svært.

  EVALUERING

  Eleverne vil komme til at evaluere mellem hinanden, når de som del af undervisningen taler sammen om det der er sket. Underviseren vil løbene evaluere undervisningen sammen med eleverne og tilpasse indholdet til deres ønsker og forudsætninger.

  Valgfag: Glasværksted

  INTRODUKTION

  Glasværksted kan vælges fredage

  Underviser:  Else Marie Mikkelsen

  FORMÅL

  • At eleverne udfordres kreativt
  • At eleverne udvikler håndværksmæssige kompetencer
  • At eleverne oplever glæde ved at arbejde med hænderne

  MÅL

  • At eleverne ser muligheder for praktisk kreative aktiviteter i fritiden
  • At eleverne for forståelse for æstetik og design
  • At eleverne udvikler deres håndværksmæssige færdigheder og motoriske evner
  • At eleverne oplever glæden ved at skabe
  • At eleverne får styrket selvværd gennem den kreative proces

   INDHOLD

  Der arbejdes med koldglas som tilskæres, monteres og fuses i glasovn ved høj temperatur.

  Indholdet tilpasses og differentieres til den elevgruppe der aktuelt vælger faget.

  Der arbejdes med design, farvesammensætninger, glassets egenskaber, teknikker i forbindelse med glasarbejdet; skære, klippe, montere. Der arbejdes med billedmageri, brugsgenstande og dekorative elementer. Projekterne kan være fælles eller individuelle.

  METODE

  Værkstedsarbejde med max. 8 elever med individuelle eller fælles opgaver, herunder gennemgang af teknikker og brug af håndværktøj. Eleverne får viden om brug af glasovnen.

   EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring med læreren. Produkterne evalueres på holdet

  Elevernes produkter udstilles i skolens fællesrum.

  Valgfag: Ud og se på historien

  INTRODUKTION:

  Med udgangspunkt i de omkringliggende seværdigheder arbejdes der med Danmarks historie og forskellige tidsperioder.

  Vi skal arbejde med Danmark, kultur og historie i forhold til seværdigheder der ligger nær skolen. Eleverne skal undersøge og arbejde med udvalgte seværdigheder, som vi skal besøge samt lave en formidling af og udstilling omkring.

  Undervisere: Karina Christensen og Tina Christiansen

  FORMÅL:

  • At udvide elevernes forståelse og viden om dansk historie samt for kendskab til en del af den danske kultur.
  • At eleverne gennem gøremåls undervisningen udvikler viden og forståelse inden for området samt at kunne fordybe sig i en opgave og formidle dette på en udviklende måde.
  • At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt – individuelt og i samarbejde med andre.
  • At styrke elevens nysgerrighed på nyt og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler og -former inden for formidling af viden.
  • At arbejde med udvikling og sammenhæng i det historiske forløb
  • At eleverne udbygger deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne.
  • At eleverne styrkes i historisk bevidsthed og identitet og får indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfundet er historieskabt.

  MÅL:

  • At eleverne kan fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dette i en mundtlig og skriftlig fremstilling.
  • At eleverne kan gengive fortællinger fra dansk historie.
  • At de i fællesskab kan placere de forskellige seværdigheder i nærområdet på en tidslinje.
  • At eleverne kan opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier.
  • At eleverne får styrket deres viden om det samfund og den historie de har rødder i og dermed er en del af.
  • At de øver en formidling af viden gennem skriftligt og mundtlig arbejde og brug af IT for derved at øge deres faglige og kreative kompetencer.
  • At de oplever glæden ved processen og produktet enten alene eller i en mindre gruppe.
  • At de gennem besøg får oplevet den danske histories forskellighed og mulighederne i dette.
  • At de ved besøg af 3-4 seværdigheder for oplevelser som kan give dem lyst og mod på at udforske andre seværdigheder i Danmark eller et andet land.

  INDHOLD:                                                                                                                                  

  • Eleverne introduceres til forskellige seværdigheder i nærområdet. Dette set såvel i et historisk-, kulturfagligt – som samfundsmæssigt og livsoplysende perspektiv.
  • Ud fra interesse, erfaring og forhåndskompetencer udvælges 1 seværdighed som den enkelte alene eller i en mindre gruppe vil arbejde med formidling omkring.
  • De vil søge informationer i bøger, pjecer og på internettet.
  • Der skabes et produkt og der arbejdes med formidling af viden som skal præsenteres for andre.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og planlægges ud fra disse. Eleverne inddrages i valget af indhold, så de oplever medbestemmelse og ejerskab.
  • Der vil være ekskursioner til seværdigheder i nærområdet og inddragelse af gæstelærere når dette er relevant.

  METODE:

  • Gøremålsundervisningen vil bære præg af hverdags relevans i såvel teori som praksis.
  • Dansk- og matematik faglige elementer vil naturligt indgå som læsning af information om seværdighederne.
  • Der arbejdes såvel med individuelle- som gruppe opgaver samt formidling af viden og præsentation af produkter i fælles forum.
  • Der vil indlægges ekskursioner til udvalgte seværdigheder. Ligesom der kan inviteres gæsteundervisere eller benyttes You-tube videoer.
  • Den enkelte elev vil få mulighed for at udtrykke sig personligt, ved at afprøve egne idéer i samråd med lærerne, ex. ved layout, form, farve og materialevalg. De enkelte opgaver sigter på at eleverne får udfordringer der passer til deres forudsætninger.

  EVALUERING:

  • Der vil være løbende evaluering, lærer-lærer, elev-elev, lærer-elev og elevernes produkter vil blive vist og udstillet. Der vil være mulighed for at fremlægge for skolens øvrige elevgruppe, via evt. PowerPoint oplæg.
  Valgfag: Brydning

  INTRODUKTION:

  BRYDNING er et valgfag der beskæftiger sig med fysisk og motorisk træning. I valgfaget arbejdes der med kropsforståelse og motion gennem kampsportsinspireret brydning. Der vil blive arbejdet med elementer af selvforsvar og vi vil beskæftige os med nødværgeteori.

  Undervisningen lader sig inspirere af fribrydning og Jiu-Jitsu og fokuserer på lette teknikker og let sparring.

  Underviser: Mads Petersen

  FORMÅL:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for selvforsvar.
  • At eleverne stifter bekendtskab med sin egen krop i relationen til andres
  • At eleverne oplever at være del af et fællesskab gennem en aktivitet der eksisterer i foreningslivet i Danmark.

  MÅL:

  • At eleverne lærer konkrete teknikker og færdigheder de kan anvende i deres hverdag. Herunder frigørelsesteknikker, faldteknikker og teoretisk viden om at forsvare sig selv.
  • At eleverne gennem fysisk udfoldelse udvikler sig fysisk og motorisk.
  • At eleverne gennem kampsimulering og venskabelig sparring lærer om grænser og respekt.
  • At eleverne kan udvise hensyn til hinanden og bidrage til en god fælles oplevelse.

  INDHOLD:

  I undervisningen vil der indgå motionstræning i form af konditions- og styrketræning. Eleverne vil blive undervist i faldteknikker, der danner grundlag for meget af undervisningen. Der vil blive undervist i konkrete greb og teknikker der kan anvendes i forbindelse med håndgemæng og eleverne vil gennem sparring med hinanden prøve at anvende teknikkerne.

  Vi vil beskæftige os med gensidig respekt og at tage hensyn til- og passe på hinanden. Eleverne vil lære om ”tap-out” og vigtigheden af at være opmærksom på den man bryder med og dennes signaler.

  Vi vil snakke om nødværge og selvforsvar.

  UNDERVISNINGSMETODER:

  Undervisningen er et fysisk træningstilbud og der vil indgå motion som del at undervisningen. Løbetræning og styrketræning, samt strækøvelser og smidighedstræning vil både fungere som opvarmning og som fast del af forløbets indhold.

  Eleverne vil sammen med hinanden og hver for sig øve forskellige teknikker, der kan anvendes i brydning. Desuden vil der indgå sparring, hvor eleverne bryder med hinanden. Sparringen er hvad der kan kaldes for ”lege slåskamp”, det er for sjov og der indgår ikke teknikker der har til formål at beskadige hinanden.

  EVALUERING:

  Eleverne vil i høj grad komme til at evaluere mellem hinanden, når de som del af undervisningen taler sammen om det der er sket.

  Underviseren vil løbene evaluere undervisningen sammen med eleverne og tilpasse indholdet til deres ønsker og forudsætninger.

   VALGFAG: Horsefulness

  INTRODUKTION:

  Horsefulness er faget hvor vi sammen med hesten skaber et roligt, tillidsfuldt og trygt rum til at dele de tanker som fylder hos og evt. begrænser eleverne. Faget vil forsøge at styrke elevernes evner til, at turde sætte ord på og italesætte egne udfordringer og skabe forbindelse mellem krop og sind. Faget vil ved hjælp af hestens særlige egenskaber, i at spejle de menneskelige følelser, støtte eleverne til at opleve, at de er kompetente til at tage ansvar, træffe nye valg og finde ro og glæde ved at være lige præcis som de er. Hesten vil guide og støtte eleverne i, at styrke deres kompetencer til at få indsigt i egne kvaliteter, selvaccept og evnen til at kunne sige til/fra. Vi vil benytte os af de muligheder, der er med hestene hos ekstern samarbejdspartner Hestekraften og i naturrummet på hestefoldene og øvelsesbanen.

  Underviser: Christina Lage

  FORMÅL:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor selvindsigt, mestringsstrategier, kropssprog og kommunikation i samspillet med deres omgivelser, samt forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension af folkelig oplysning.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at styrke selvværd og selvtillid samt underbygger elevernes livsoplysning.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende øvelser og strategier til positivt mindset og mentale overbevisninger i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL:

  • At eleverne lærer om fysiske og mentale sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne får indsigt i, samt forståelse for, sammenhængen mellem kropslig bevidsthed og mentale overbevisninger, til at udvikle strategier til at kunne stå ved sig selv og egne grænser.
  • At give eleverne mulighed for, at få indsigt i og viden om mindfulness og meditation i samspil med hesten, idet dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne opnår brugbare erfaringer med effekten af gode, fordybende, nærværende og sjove øvelser i fællesskab med hesten og andre elever.
  • At eleverne er med til at opmuntre hinanden, til at skabe et fælles tillidsfuldt rum hvor der er plads til den enkeltes udfordringer og person, lige præcis som den er.

  INDHOLD:

  Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesse og ønske om at styrke deres mestringer ved at skabe forbindelse mellem sind og kropsbevidsthed.

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen kan skabe brugbare strategier for deres fremtidige liv, samtidig med at vi forsøger at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor vil eleverne blandt andet få mulighed for at afprøve følgende:

  • Indsigt og introduktion i mental sundhed såsom livskvalitet, mindfulness, meditation og visualiseringer.
  • Introduktion til omgang og forståelse af hesten og dens særlige egenskaber.
  • Individuelle og fælles øvelser på bane med hesten, som udvikler og styrker selvværd og selvtillid.
  • Individuelle og fælles øvelser i samarbejde og kommunikation, på bane med/uden heste
  • Forskellige øvelser, til indsigt i egen formåen og fysiske/mentale tilstand med og uden hest.
  • Arbejde med selvindsigt og selvforståelse, synliggørelse af egne evner, værd, kompetencer og udfordringer.
  • Arbejde med forståelse af sammenhængen mellem kroppen og sindets påvirkning af livskvalitet og velvære, ved hjælp af guidning fra hesten.

  METODE:

  Undervisningen tager udgangspunkt i den hverdag eleverne er en del af nu, deres daglige trivsel og de udfordringer som de vil møder i samspillet med deres omgivelser. De vil blive udfordret med mentale og kropslige aktiviteter og øvelser på en måde, der tager hensyn til deres motoriske udvikling, balanceevner og kognition.

  EVALUERING:

  Undervisningen og den enkeltes udvikling evalueres løbende gennem samtaler, individuelt og i plenum.

  Valgfag: Danske Øer - natur, kultur og kunst

  INTRODUKTION:

  Med udgangspunkt i det landsdækkende ”Ø-pas” introduceres eleverne til øriget Danmark.

  Vi skal arbejde med kultur, historie, natur og geografi i forhold til øerne. Eleverne skal undersøge og arbejde med udvalgte øer som vi skal besøge samt lave en kreativ formidling af/udstilling omkring.

  Undervisere: Louise Serup og Linda Fynholt

  FORMÅL:

  • At udvide elevernes viden om dansk natur, geografi og historie samt kulturen på de danske småøer.
  • At eleverne gennem gøremåls undervisningen udvikler viden og forståelse inden for området samt at kunne fordybe sig i en opgave og formidle dette på en kreativ og udviklende måde.
  • At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt – individuelt og i samarbejde med andre.
  • At styrke elevens kreativitet, nysgerrighed på nyt og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler og -former inden for formidling af viden samt håndværk, kunst og design.

  MÅL:

  • At eleverne får styrket deres viden om det samfund og den natur de lever i.
  • At de øver en formidling af viden gennem kreativt arbejde og brug af IT for derved at øge deres faglige og kreative kompetencer.
  • At de oplever glæden ved processen og produktet enten alene eller i en mindre gruppe.
  • At de gennem besøg for oplevet den danske naturs forskellighed og mulighederne i dette.
  • At de ved besøg på 2-3 øer for oplevelser som kan give dem lyst og mod på at udforske andre dele af Danmark eller et andet land.

  INDHOLD:                                                                                                                               

  • Eleverne introduceres til forskellige danske øer. Dette set såvel i et historisk, kulturelt og naturfagligt – som samfundsmæssigt og livsoplysende perspektiv.
  • Ud fra interesse, erfaring og forhåndskompetencer udvælges 1-2 øer som den enkelte alene eller i en mindre gruppe vil arbejde med formidling omkring.
  • De vil søge informationer i bøger, pjecer og på internettet.
  • Der skabes et kreativt produkt og der arbejdes med formidling af viden som skal præsenteres for andre.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og planlægges ud fra disse. Eleverne inddrages i valget af indhold, så de oplever medbestemmelse og ejerskab.
  • Der vil være ekskursioner til danske øer og inddragelse af gæstelærere når dette er relevant.

  METODE:

  • Gøremålsundervisningen vil bære præg af hverdags relevans i såvel teori som praksis.
  • Dansk- og matematik faglige elementer vil naturligt indgå som læsning af information om øerne samt opmåling af afstande, størrelse, arealer osv. Fremmedsprog som engelsk vil naturligt indgå som f.eks. begreber og disse vil afdækkes løbende.
  • Der arbejdes såvel med individuelle- som gruppe opgaver samt formidling af viden og præsentation af kreative produkter i fælles forum.
  • Der vil indlægges ekskursioner til udvalgte øer. Ligesom der kan inviteres gæsteundervisere eller benyttes You-tube videoer.
  • Den enkelte elev vil få mulighed for at udtrykke sig personligt, ved at afprøve egne idéer i samråd med lærerne, ex. ved form, farve og materialevalg. De enkelte opgaver sigter på at eleverne får udfordringer der passer til deres forudsætninger.

  EVALUERING:

  • Der vil være løbende evaluering, lærer-lærer, elev-elev, lærer-elev og elevernes produkter vil blive vist og udstillet. Der vil være mulighed for at fremlægge for skolens øvrige elevgruppe, via evt. PowerPoint oplæg.
  Valgfag: Bagedyst-kursus

  INTRODUKTION:

  • Faget kan vælges i en 9 ugers periode fra 08.11-2021-20.02.2022, fredage 9-12.
  • Der arbejdes med forskellige bageteknikker og dejtyper
  • Der vil være smagsbedømmelser og præsentationer af det producerede.
  • Underviser: Linda Fynholt

  FORMÅL:

  • At eleverne prøver kræfter med forskellige teknikker og bagværks-typer.
  • At eleverne gennem gøremålsundervisningen udvikler kompetencer inden for området mht. håndværksmæssige teknikker og udviklingen af disse.
  • At eleverne oplever glæden ved at bage og arbejde kreativ med skabelsen af et produkt.

  MÅL:

  • At eleverne får erfaring med at bage og udleve deres kreative evner ad den vej.
  • At eleverne får kendskab til forskellige brød og kagetyper, melsorter, hævemetoder samt design og udformning af en kage.
  • At eleverne får afprøvet forskellige teknikker inden for bagning.
  • At de oplever glæden ved processen og produktet enten alene eller i en mindre gruppe.
  • At eleverne får styrket deres tro på egne kompetencer gennem kreativt arbejde med bagning.

  INDHOLD:

  • Eleverne introduceres til forskellige bageteknikker og kage- og brødtyper. Dette set i et historisk, kulturelt, samfundsmæssigt og livsoplysende perspektiv.
  • Ud fra interesse, erfaring og forhåndskompetencer udvælges opskrifter i bøger, blade og på internettet.
  • Der vil indgå elementer kendt fra TV-konceptet ”Den store Bagedyst”, såsom en teknisk udfordring eller at skulle skabe et mesterværk.
  • At skabe et produkt som skal præsenteres og i visse tilfælde bedømmes af andre
  • Ekskursioner til relevante virksomheder og inddragelse af gæstelærere.

  METODE:

  Gøremålsundervisningen vil bære præg af hverdags relevans i såvel teori som praksis.

  Dansk- og matematik faglige elementer naturligt vil indgå som læsning af opskrifter samt afvejning/afmåling af ingredienser og beregning af opskrifter. Fremmedsprog som engelsk vil naturligt indgå som begreber, ingredienser og teknikker, disse vil afdækkes løbende.

  Der arbejdes såvel med individuelle-  som gruppe opgaver og præsentation af resultater i fælles forum.

  Der vil, når det er relevant, indlægges ekskursioner til fødevarevirksomheder eller uddannelsesinstitutioner, ligesom der kan inviteres gæsteundervisere eller benyttes You-tube videoer som instruktion.

  EVALUERING:

  Der evalueres løbende mundtligt efter hver undervisning og opgaveløsning.

  Produkterne evalueres på smag og udseende, såvel som den indsats den enkelte har lagt i produktet.

  ”Mester-værker” evalueres i et større forum f.eks ved afstemning.

  Der kan uddeles diplomer løbende for individuel eller holdindsats.

  Valgfag: Rollespil

  INTRODUKTION:

  Rollespil er en interaktiv fortælling, hvori hovedrollerne i historien er de spillere der sidder om bordet. Historien ændrer sig løbende på baggrund af de valg og handlinger spillerne gør. Alle spillerne indgår på et hold der sammen skal drive historien fremad og løse de udfordringer og dilemmaer der opstår undervejs. Alle spillerne skaber en karakter, eller en rolle, som de gennem spillet skal spille. Ligesom i et teaterstykke skal man fortælle hvad sin rolle siger og gør og det er bedre jo mere man lever sig ind i rollen og historien.

  Rollespil bliver hurtigt til en fælles fortælling, hvor man som spiller knytter bånd til de andre på holdet. Historien i spillet bliver på til en oplevelse man har haft i fællesskab. Rollespil danner grundlag for gode sociale relationer med udgangspunkt i det fælles tredje.

  Rollespil rummer en del fag-faglige elementer i form af engelsk tekst-og begrebsforståelse, samt basal matematik.

  Underviser: Mads Petersen

  FORMÅL:

  • At eleverne oplever et rummeligt fællesskab, hvor der er plads til at være sig selv og tryghed til at udtrykke sig.
  • At eleverne oplever at være en vigtig og værdsat del af en social aktivitet.
  • At eleverne i fællesskab har en sjov og positiv oplevelse med hinanden.
  • At eleverne udfordres kreativt og inddrages i at skabe en fortælling.
  • At eleverne gennem en kreativ og social aktivitet berører alment faglige elementer og lærer at mestre disse.
  • At præsentere eleverne for en social aktivitet, der også eksister i foreningslivet i Danmark.

  MÅL:

  • At eleverne bliver en del af et fællesskab.
  • At eleverne tør leve sig ind i en rolle og udfolde deres fantasi og kreativitet.
  • At eleverne kan samarbejde om at løse opgaver.
  • At eleverne kan give plads til andre i en fælles aktivitet.

  INDHOLD:

  Rollespil er et interaktivt, kooperativt spil der inddrager og udfordrer eleverne. De må arbejde sammen og forholde sig til dilemmaer undervejs for at afvikle historien. Man kan sammenligne rollespil med mange af de computerspil der eksisterer i dag. Man spiller en rolle med særlige evner og er med til at afgøre hvilken retning spillet skal tage.

  Rollespil er en historie der fortælles i fællesskab og alle eleverne vil efter at have deltaget gå fra undervisningen med en unik historie og oplevelse de sammen har skabt.

  For at håndtere situationer i historien indgår der terningeslag og matematik, for at afgøre udfaldet af nogle af de valg spillerne tager. Disse matematiske regler for spillet kaldes et system. Systemet er skrevet på engelsk.                   Eleverne vil derfor opleve at der indgår elementer af engelsk sproglig karakter og basal matematik i faget.

  Da rollespil er et fortællings-fællesskab er spillet afhængigt af alle deltagere. Der er derfor en høj grad af elevinddragelse i undervisningen og eleverne vil opleve at være med i historiefortællingen på lige fod med de andre. Der lægges vægt på at undervisningen er sjov og tryg, med mulighed for at tale frit og turde dele ideer.

  METODE:

  I rollespil er der en flad ledelsesstruktur. Eleverne er ligeså stor en del af historien og spillet, som underviseren og det er i fællesskab at handlingen skabes. Undervisningen er derfor i øjenhøjde med eleverne.

  Der lægges vægt på god tone og hensynstagen. En god afvikling af undervisningen kræver at alle viser hensyn og giver hinanden plads. Samarbejde beror i høj grad på kompromiser og eleverne vil derfor ofte opleve ikke at få deres vilje 100%.

  Rollespil er et spil og der bliver slået med terninger. Mange kan derfor fristes til at tro, at det er et spil der skal vindes, på samme måde som for eksempel LUDO. Men sådan er det ikke! Spil er kun halvdelen af Rollespil og der lægges derfor stor vægt på af være overbærende og være en ”god taber” og en ”god holdkammerat”. Mange dårlige udfald i spillet kan vendes til noget humoristisk og der arbejdes aktivt med at sige pyt og grine af situationer man havde ønsket anderledes.

  Underviseren vil fungere som moderator og afgør hvordan elevernes handlinger og valg påvirker fortællingen. Underviseren sørger for at inddrage alle eleverne ligeligt og er ansvarlig for at eventuelle konflikter håndteres.

  EVALUERING:

  Eleverne vil i høj grad komme til at evaluere mellem hinanden, når de efter et spil taler sammen om det der er sket. Ligesom når man taler med en god ven om handlingen i en film, kommer eleverne til indbyrdes at diskutere historien og de valg der blev truffet undervejs.

  Underviseren vil løbene evaluere spillets forløb sammen med eleverne og tilpasse indholdet til deres ønsker og forudsætninger.

  Valgfag: Knivmageri

  INTRODUKTION:

  Knivmageri kan vælges om mandagen kl. 13.00-14.45 i en 10 ugers periode

  Underviser: Henrik Ove Pedersen

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får erfaring med et håndværksfag og udvikler håndværksmæssige kompetencer
  • eleverne øver sig i at fordybe sig i en længerevarende arbejdsproces
  • eleverne oplever glæde ved at arbejde med hænderne
  • eleverne gennem arbejdsprocessen opnår større tro på egne evner

  MÅL:

  For at eleverne kan opfylde formålene, er disse mål sat for undervisningen:

  • eleverne får en forståelse for æstetiske arbejdsprocesser
  • eleverne opnår materialekendskab
  • eleverne afprøver forskellige værktøjer
  • eleverne gør sig umage

  INDHOLD:

  Eleverne skal producere en kniv. De får udleveret et færdigsmedet knivblad og en firkantet træklods som skal udformes til et knivskæfte. Eleverne skal designe knivskæftet og efterfølgende udforme træklodsen ved hjælp af slibemaskiner, raspe og sandpapir.

  METODE:

  Eleverne får en gennemgang af forskellige materialer og deres egenskaber, og de maskiner, de må benytte gennemgås. Fælles på holdet snakkes der desuden om forskellige designs. Eleverne arbejder derefter selvstændigt med deres kniv.

  EVALUERING:

  Eleverne evaluerer løbende processens udvikling med underviseren. De færdige knive evalueres desuden på holdet. De færdige produkter udstilles i skolens fællesrum.

  Valgfag: Cykling

  INTRODUKTION:

  Vi har på skolen nogle mountainbikes. Eleverne har i faget mulighed for at blive trygge ved at bruge cyklerne. Vi vil give eleverne nogle erfaringer og færdigheder, som de kan bruge, når de skal bevæge sig rundt i det omgivende samfund.

  Underviser: Steffen Lynggaard

  FORMÅL:

  • At eleverne kommer ud i naturen, og videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne oplever den frihed og selvstændighed der er ved at kunne transportere sig selv rundt i lokalområdet på en nem og klimavenlig måde.

  MÅL:

  • At give eleverne kompetencer til at cykle i byen, på landet samt i skoven.
  • At eleverne får brugt deres krop, og får styrket deres muskulatur samt kredsløb.
  • At eleverne opdager en motionsform som er skånsom, og som ikke giver hårde stød i bl.a. knæ.
  • At eleverne bliver trygge ved at køre på cykel.
  • At eleverne indgår i fælles aktiviteter, hvor de kommer ud i naturen og er aktive sammen med deres skolekammerater.

  INDHOLD:

  Introduktion til skolens mountainbikes, det udvendige gear samt håndbremser.

  Undervisning i sikkerhed på cykel – herunder færdselsregler.

  Cykelture i byen, på landet samt i skoven.

  Balanceøvelser på cykel

  Længere ture i området

  METODE:

  Det tilstræbes at undervisningstimerne bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans, ud-af-huset-aktiviteter og fysisk-kropslige undervisningsaktiviteter. Der kommer også til at være teoretisk undervisning, som efterfølgende afprøves i praksis.

  EVALUERING:

  Jeg evaluerer jævnligt med eleverne mundtligt. Elevstatus, statusmøder og individuelle samtaler indgår som del af evalueringen.

  Valgfag: Mosaik

  INTRODUKTION:

  Vi skal arbejde med Mandelas symbolsk og gerne lave tegne vores egen, som en del af et større værk. Mandelas styrke er fordybelse og ro, som vores elever kan nyde god gavn af.

  Mosaik er en kunstnerisk udtryksform, som har rødder langt tilbage i historien. Det er en udtryksform, hvor alle kan få et godt resultat og en god oplevelse. Mosaik er et medie, som taler til fordybelse og kan virke afstressende. Mosaik er et medie, hvor en lille brik har betydning til det færdige billede. Mosaik er udtryksform som passer godt til STU-elever.

  Mosaik kan vælges i 1. periode, fredag fra 9.00-12.00

  Underviser:  Louise Serup

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne udfordres kreativt
  • At eleverne udvikler håndværksmæssige kompetencer
  • At eleverne oplever glæde ved at arbejde med hænderne
  • At eleverne står med et færdigt produkt, billede eller møbel
  • At eleverne oplever glæde ved skabe et fælles værk

  MÅL:

  •      At eleverne ser muligheder for praktisk kreative aktiviteter i fritiden
  •      At eleverne for forståelse for æstetik og design
  •      At eleverne udvikler deres håndværksmæssige færdigheder og motoriske evner
  •      At eleverne oplever glæden ved at skabe
  •      At eleverne får styrket selvværd gennem den kreative proces

  INDHOLD:

  Der arbejdes med forskellige typer fliser og fugning.

  Indholdet tilpasses og differentieres til den elevgruppe der aktuelt vælger faget.

  Der arbejdes med design, farvesammensætninger, og enkle teknikker.  Der arbejdes med plane billeder med mulighed for dekoration af skulptur og brugsgenstande. Projekterne vil være individuelle. Der arbejdes med farvelære.

  METODE:

  Værkstedsarbejde med max. 8 elever med individuelle eller opgaver, herunder gennemgang af teknikker og brug af håndværktøj.

  EVALUERING:

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring med læreren. Produkterne evalueres på holdet og udstilles på skolens område.

  Valgfag: Sundhed

  INTRODUKTION:

  I valgfaget sundhed arbejder vi med sundhed, kost og bevægelse. Undervisningen er en blanding mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

  Undervisere: Sine Holm Sørensen

  FORMÅL:

  • At eleverne lærer at indgå i arbejds- og undervisningsfælleskaber på en etisk, demokratisk og forsvarlig måde
  • At bidrage til at skabe forståelse for, hvad kost og sundhed betyder for det enkelte menneske, samfund, naturen og miljøet.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • At kunne debattere med gensidig respekt.
  • At give eleverne en basisviden inden for grundlæggende pædagogik, psykologi, kommunikation, omsorg og samarbejde.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvindsigt.
  • At lære eleverne at være åbne og have en kritisk stillingtagen til samfundet.

  MÅL:

  • At give eleverne viden, så de kan medvirke i den offentlige debat om kost og sundhed
  • At ansporer til sund levevis.
  • At eleverne tilegner sig viden indenfor krop- kost- sundhed
  • At eleverne får indsigt og forståelse for sundhed og livskvalitet
  • At eleverne tilegner sig forudsætninger for at træffe valg i et kompleks og moderne samfund i stadig forandring.
  • At eleverne bliver fortrolig med sund levevis og oplever glæden ved at fremstille sunde og æstetiske måltider.

  INDHOLD:

  Vi vil gerne give eleverne de bedste forudsætninger for at træffe de sunde valg i deres fremtidige liv, der giver dem mulighed for trivsel, fysisk og mental sundhed.

  Undervisningen vil tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og forudsætninger.

  Undervisningen tager derfor udgangspunkt i forskellige temaer som f.eks.:

  De 10 kostråd

  Sunde drikkevarer vs. Usunde drikkevarer

  Sunde mellemmåltider

  T-tallerken

  Vægt og BMI

  Udregning af sukkerindhold

  Beregning af sukkerindtag

  Søvn

  METODE:

  Besøg af en diætist, besøg af person, der har fået en gastric bypass, oplæg, film quiz, praktisk madlavning/snack, vejning af eleverne.

  EVALUERING:

   Der anvendes evaluerende personlige – og gruppesamtaler, elevfremlæggelser eller it-baserede værktøjer.

  Uddannelses- og elevplan er centrale som dokumentation, samt statusmøder og opsummerende samtale med eleven.

   

  Valgfag: Bogarts Corner

  INTRODUKTION:

  Bogarts corner er faget hvor udgangspunktet for undervisningen tager afsæt i forskellige filmatiserede samfundstemaer som er relevante for elevernes hverdag. Undervisningen skal udvikle elevernes samfundsbevidsthed samt udvikle elevernes evne til at forholde sig nysgerrigt og undrende til det iagttagede, italesætte og formidle egne indtryk. Faget skal give eleverne mulighed for at lære at udtrykke og præsentere deres indtryk og forståelse, og muligheden for at formidle egne meninger og sætte dem i spil i fælles diskussioner omkring div. filmtematikker. Endvidere skal undervisningen medvirke til, at eleverne udvikler deres færdighed i at iagttage og analysere viden. Eleverne skal individuelt og i samarbejde med andre, lære at bruge temaerne som grundlag for refleksion og diskussion og herved evne at formidle sig igennem filmanmeldelser og præsentationer. Undervisningen skal udvikle elevernes lyst og evne til at udtrykke egne meninger og holdninger, samt rumme og imødekomme andres synsvinkler på den samme tematik. I Bogarts corner vil eleverne være medbestemmende til filmtematikker der interesserer dem, og lære hvordan de kan formidle deres forståelser.

  Bogarts corner rummer en del fag-faglige elementer i form af dansk og engelsk, tekst-og begrebsforståelse, samt basale digitale platforme til formidling og præsentationer.

  Underviser: Christina Lage

  FORMÅL:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for filmanalyse, filmforståelse og de sproglige elementers betydning for forholdet mellem mennesker og samfund set i en nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, igennem medskabende aktiviteter, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer.
  • At eleverne udvikler samarbejde og medansvar, samt udvikler mod til at udtrykke egne forståelser, meninger og holdninger.
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som basis for deres personlige og sociale udvikling som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At give eleverne muligheden for at lære at være nysgerrige og undersøgende overfor forskellige samfundsrelevante tematikker.

  MÅL:

  • At eleverne lærer om dele af historiske, kommunikationsmæssige sammenhænge og problemstillinger med udgangspunkt i forskellig artede filmatiserede samfundstematikker.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At give eleverne mulighed for, at bliver klogere på sig selv og andre mennesker.
  • At eleverne igennem formidling og præsentationer, opnår større selvværd og selvtillid.
  • At eleverne lærer, ved brug af filmanalytiske redskaber og meningsudvekslende diskussioner, at forholde sig til, og reflektere over, dem selv og omverden.
  • At eleverne igennem film og analyser tilegner sig ny viden om samfundet og lærer at formidle denne viden verbalt og/eller skriftligt.
  • At eleverne igennem undervisningen lærer om samfundsmæssige normer og værdier.

  INDHOLD:

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv. Derfor prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet arbejde med:

  • Undervisning i forskelligartede samfundsrelevante tematikker via filmatiseringer.
  • Praktiske øvelser i formidling og kommunikation.
  • Arbejde med filmanalytiske redskaber.
  • Arbejde med at være formidler og være i stand til at udtrykke sig foran andre.
  • Præsentationer af filmanmeldelser, både mundtligt og skriftligt.
  • Arbejde med forskellige digitale værktøjer til at lave skriftlige anmeldelser.

  METODE:

  Undervisningen vil udover film indeholde teori, øvelser, lege og praktisk undervisning mm. Tematikken for filmene igennem perioden vil tage udgangspunkt i den hverdag, de er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. Vi vil dog også arbejde med andre tidsperioder. De vil blive udfordret enkeltvis, i par og i grupper – med fysisk-kropslige aktiviteter, produktorienteret undervisning og it.

  EVALUERING:

  Undervisningen og den enkeltes udvikling evalueres løbende gennem samtaler, individuelt og i plenum. Der vil være mulighed for at fremlægge for skolens øvrige elevgruppe, eksempelvis via PowerPoint oplæg.

  Valgfag: Strategiske brætspil

  INTRODUKTION:

  Der er blevet spillet brætspil gennem tusindvis af år. Man regner med at eksempelvis Kalaha er ca. 7000 år gammelt og opfundet i Egypten. Man har fundet skakspil, der er lavet af mange forskellige materialer, gennem mange tusinde år.

  Det er påvist, at brætspil er en god kilde til indlæring af logik, konsekvens og sociale kompetencer. Brætspil har en høj social værdi og er samtidig underholdende.

  Brætspil udvikler hjernen. Man kan lære at tælle, regne samt træne farvegenkendelse. Man lærer at tænke logisk og strategisk. Derudover er det med til at træne en i, at vente til det bliver ens tur. Koncentration er en dyd, når man spiller brætspil og man lærer også en del finmotorik.

  I en tid hvor vi bliver mere og mere indendørs, er det vigtigt med et supplement til Netflix, Youtube, Facebook osv.

  Alle mennesker har brug for at mødes og være sammen med andre mennesker.

  FORMÅL:

  • At udvikle hjernen.
  • At øve tålmodighed og fordybelse.
  • At man øver sig i at begå sig socialt.
  • At eleverne oplever at være en vigtig del af en social aktivitet
  • At eleverne i fællesskab har en sjov og positiv oplevelse med hinanden
  • At eleverne udvikler strategiske spilkompetencer.
  • At præsentere eleverne for brætspil, der også spilles i foreningslivet i Danmark.
  • At eleverne får større selvtillid og dermed et bedre selvværd.

  MÅL:

  • At eleverne bliver en del af et fællesskab.
  • At eleverne tør tilegne sig ny viden.
  • At eleverne for lyst til at lære andre om de spil de kan. Eksempelvis skak.

  INDHOLD:

  Eleverne skal lære at spille Skak, Backgammon, Kalaha samt Ludo. 4 strategiske spil, som en hel verden kender til.

  Der lægges vægt på god tone og hensyntagen. En god afvikling af undervisningen kræver at alle viser hensyn og giver hinanden plads. Spillene kræver en vis form for ro. Så derfor foregår undervisningen meget stille.

  Det er som udgangspunkt 2 personers spil, der spilles. Bortset fra Ludo. Tanken er, at man i fremtiden kan invitere en ven til et spil, så man ikke er afhængig af for mange deltagere.

  METODE:

  Spillene gennemgås så alle forstår reglerne og der arbejdes ud fra nærmeste udviklingszone.

  EVALUERING:

  Vi evaluerer løbende mundtligt lærer og elever imellem.

  Valgfag: Drama

  INRODUKTION:

  I faget Drama undervises der i en række forskellige dramaturgiske discipliner og metoder. Eleverne lærer forskellige måder at udtrykke sig på, både verbalt og non verbalt. Eleverne vil skulle spille forskellige rollespil og dramascener fra hverdagslivet, og de skal spille teater i små stykker, hvor de får mulighed for at udtrykke tanker, følelser og erfaringer, ved brug af deres krop og sprog. Eleverne skal lege lege, hvor de lære at sætte forskellige dramaturgiske metoder ind i legen. Faget Drama er et fag hvor læringsmiljøer, trivsel og inklusion er i fokus. Drama er en udtryksform, hvor eleverne får mulighed for at sætte sig selv på og i spil, og eleverne lære herved at kunne tage plads og give plads.

  Underviser: Tina Christiansen

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for faget Drama og de kropslige og sproglige elementers betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og kultur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, igennem æstetisk kulturel aktivitet, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af dramaundervisningens indhold og rammer
  • At eleverne udvikler samarbejde og medansvar, samt udvikler mod til at røre og rykke ved egne grænse
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som basis for deres personlige og sociale udvikling som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne får mulighed for, at udvikle deres identitetsopfattelse
  • At faget Drama udvikler elevernes mulighed for tillid til dem selv og andre
  • At give eleven muligheden for at forstå hvordan relationer og karakterroller opstår i det virkelig liv

  MÅL:

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af historiske, æstetiske og kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om de dramaturgiske kommunikationsmuligheder, oplevelsesformer og udtryksmidler, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne udvikler selvindsigt samt at eleven udvikler forståelsen af at blive set og hørt i et fællesskab
  • At eleverne gennem arbejdet med Drama får styrket selvtillid, motorik og koncentrationsevne.
  • At eleverne lære igennem dramaøvelser, at forholde sig til, og reflektere over, dem selv og omverden

  INDHOLD:

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv. Derfor prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • Praktiske øvelser i samarbejde og kommunikation.
  • Arbejde med deres kropsprog som et vigtigt element for kommunikation og formidling
  • At arbejde med forskellige dramaturgiske metoder herunder følelser og kropslig/sproglig udtryk
  • Andre udtryksformer
  • At stå på en scene og være formidler
  • At improvisere og være medvirkende i teaterstykker
  • At arbejde med statusøvelser
  • At arbejde med rollespil som tager udgangspunkt i deres dagligdag

  METODE:

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, de er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med dramaturgiske aktiviteter. Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så eleverne udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

  EVALUERING:

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de sammen med deres lærer mundtligt.

  læreren evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter endt lektion og gruppesamtaler.

  Valgfag: Ninja

  INTRODUKTION:

  NINJA er et valgfag der beskæftiger sig med fysisk og motorisk træning. I valgfaget arbejdes der med kropsforståelse og motion gennem kampsportsinspireret brydning og fægtning med våbenattrapper. Der vil blive arbejdet med elementer af selvforsvar og vi vil beskæftige os med nødværgeteori.

  Undervisningen lader sig inspirere af fribrydning, Jiu-Jitsu, rollespilskamp og fokuserer på lette teknikker og let sparring.

  Underviser: Mads Petersen

  FORMÅL:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for selvforsvar.
  • At eleverne stifter bekendtskab med sin egen krop i relationen til andres.
  • At eleverne oplever at være del af et fællesskab gennem en aktivitet der har elementer der eksisterer i foreningslivet i Danmark.
  • At eleverne oplever at ”vild leg” kan være sjovt, og ikke er farligt, hvis man gør det på en ordentlig måde.

  MÅL:

  • At eleverne lærer konkrete teknikker og færdigheder de kan anvende i deres hverdag. Herunder frigørelsesteknikker, faldteknikker og teoretisk viden om at forsvare sig selv.
  • At eleverne gennem fysisk udfoldelse udvikler sig fysisk og motorisk.
  • At eleverne gennem kampsimulering og venskabelig sparring lærer om grænser og respekt, både for sig selv og andre.
  • At eleverne kan udvise hensyn til hinanden og bidrage til en god fælles oplevelse.

  INDHOLD:

  I undervisningen vil der indgå motionstræning i form af konditions- og styrketræning. Eleverne vil blive undervist i faldteknikker, der danner grundlag for meget af undervisningen. Der vil blive undervist i konkrete greb og teknikker der kan anvendes i forbindelse med håndgemæng og eleverne vil gennem sparring med hinanden prøve at anvende teknikkerne.

  Eleverne kommer i undervisningen til at kæmpe mod hinanden, bevæbnet med rollespilssværd og hjemmelavede kastestjerner. Der vil være stor vægt på det legende element og på den morskab man kan have sammen med andre gennem ”vild leg”.

  Vi vil beskæftige os med gensidig respekt og at tage hensyn til- og passe på hinanden. Eleverne vil lære om ”tap-out” og vigtigheden af at være opmærksom på den man kæmper med og dennes signaler. Det samme gælder i sparring med rollespilssværd og i ”ninjafange”, hvor eleverne kaster med hjemmelavede kastestjerner lavet af perleplader.

  Vi vil snakke om nødværge og selvforsvar.

  UNDERVISNINGSMETODER:

  Undervisningen er et fysisk træningstilbud og der vil indgå motion som del at undervisningen. Løbetræning og styrketræning, samt strækøvelser og smidighedstræning vil både fungere som opvarmning og som fast del af forløbets indhold.

  Eleverne vil sammen med hinanden og hver for sig øve forskellige teknikker, der kan anvendes i brydning og fægtning. Desuden vil der indgå sparring, hvor eleverne bryder og fægter med hinanden. Sparringen er hvad der kan kaldes for ”lege slåskamp”, det er for sjov og der indgår ikke teknikker der har til formål at beskadige hinanden.

  EVALUERING:

  Eleverne vil i høj grad komme til at evaluere mellem hinanden, når de som del af undervisningen taler sammen om det der er sket.

  Underviseren vil løbene evaluere undervisningen sammen med eleverne og tilpasse indholdet til deres ønsker og forudsætninger.

 • Anden undervisning
  Introuge 2021/2022

  INTRODUKTION

  I den første uge af skoleåret (uge 32) har vi introuge. Det vigtigste indhold i ugen, er aktiviteter, der gør, at eleverne falder til og lærer skolen, hinanden, personalet og nærmiljøet at kende. En stor del af tiden går med at eleverne lærer dagens rutiner og gang på skolen at kende. Vi har især fokus på at skabe tryghed og tillid til skolen, personalet og de øvrige kammerater gennem daglige praktiske gøremål, oplevelser og fællesaktiviteter.

  Eleverne bliver på deres stamhold indført i de fag, de fremadrettet kommer til at arbejde med, ligesom de bliver præsenteret for de forskellige valgfag, som skolen udbyder.

  Ansvarlige undervisere: Else Marie Mikkelsen, Steffen Lynggaard og Sine Holm

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i forløbet.

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at videreudvikle individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage i et aktivt fællesskab i et demokratisk samfund.
  • At eleverne gennem samarbejde og fællesskab udvikler større forståelse for andre, ansvarlighed samt personlig indsigt.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne oplever, at de får en overskuelig, rolig start i trygge rammer.
  • At eleverne opnår en vis rutine i skolens daglige rutiner og dagens gang.
  • At eleverne får mulighed for at opbygge sociale relationer gennem fællesaktiviteter og praktiske daglige opgaver i samspil med andre.

  INDHOLD

  I løbet af introugen bliver eleverne præsenteret for en lang række fag, rutiner, skolens traditioner/kultur og nærområdet. Herunder er en liste over aktiviteter, eleverne kommer igennem i løbet af ugen:

  • Eleverne bliver præsenteret for hinanden og deres vejledere på deres stamhold
  • Eleverne bliver introduceret i skolens daglige rutiner og dagens gang
  • Eleverne får brandøvelse, herunder ”løb”, hvor de får kendskab til brandslukningsredskaber, brandtryk og nødudgange på skolen. I den forbindelse gennemgås og gennemføres brandøvelse med tilhørende aftaler omkring mødesteder i tilfælde af brandalarm.
  • Eleverne får rundvisning på skolen og i nærområdet, herunder bla. ruten til/fra banegården
  • Eleverne får små daglige ansvarsopgaver, som skal løses i samarbejde med vejlederne
  • Eleverne bliver præsenteret for deres skema og fag, herunder valgfag
  • Eleverne deltager i lege/aktiviteter, der er med til at skabe fællesskab og glæde, i både undervisning og fritidsdel.

  METODER

  Gøremåls undervisningen tager udgangspunkt i skolens hverdag med dens indhold af aktiviteter og opgaver. Der arbejdes meget aktivt og praktisk, men der vil også være tid afsat til samtaler såvel individuelt som på stamholdene med vejlederne.

  UNDERSTØTTENDE FAG
  Hvor det er relevant og nødvendigt inddrages dansk og matematik i løbet af introugen.

  Der skal gennemgås skriftlige skemaer og vejledninger, suppleret med piktogrammer efter behov.

  Der bliver arbejdet med klokkeslæt i forhold til mødetider, og der skal undersøges togtider og rejseplaner for elevernes hjemrejser.

  Endvidere kan der i ugens aktiviteter og samarbejdsøvelser indgå såvel dansk som matematik i forbindelse med løsningen og udførelsen af aktiviteterne.

  EVALUERING

  Evalueringen af introugen sker såvel individuelt med den enkelte elev som med hele holdet i slutningen af introugen.

  Introtur 2021/2022

  INTRODUKTION

  Omkring tre uger inde i det nye skoleår tager elever og personale på en friluftsdag. I år afholdes turen torsdag d. 26/8-2021. Her får eleverne mulighed for at lære hinanden og hele skolens personale at kende på en anden måde end i den daglige rutine på skolen.

  I de første uger er eleverne mest sammen med de elever, de selv går på stamhold med, samt det personale der er tilknyttet dette. Introturen er således med til at styrke kendskabet til skolen, lærerne og eleverne imellem.

  Eleverne udfordres og får nye oplevelser i en anderledes kontekst på en af Vejles strande, Tirsbæk strand. Her lægges vægt på ude liv, naturoplevelser samt øves samarbejdsevner og ansvarlighed.

  Ansvarlige undervisere: Else Marie Mikkelsen, Steffen Lynggaard og Sine Holm

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i forløbet

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at videreudvikle individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage i et aktivt og forpligtende fællesskab.
  • At eleverne gennem samarbejde og fællesskab udvikler større forståelse for andre, ansvarlighed samt personlig indsigt.
  • At eleverne får gode fællesoplevelser og personlige erfaringer, der kan bidrage til at give dem en større selvtillid og glæde.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne får mulighed for at opleve glæden ved at være en del af et fællesskab i en sammenhæng, hvor der er mulighed for at udvise og træne nye kompetencer.
  • At eleverne oplever at få et fælles erfaringsgrundlag, der kan danne basis for fremtidige venskaber.

  INDHOLD

  Vi vil gerne medvirke til at give eleverne en mulighed for at øve og udvise individuelle kompetencer i et større fællesskab. Samtidig vil vi gennem friluftsaktiviteter medvirke til at give gode fællesoplevelser for at styrke fremtidigt samarbejde. Derfor indebærer undervisningen blandt andet, at:

  • eleverne gennemfører forskellige aktiviteter i naturen på blandede hold, der ledes af personale fra Bøgevangskolen som en del af et stjerneløb. Det kan eksempelvis være at sætte sig ind i historien og geografien omkring stranden og det nærliggende Tirsbæk gods, lave strandkunst, samarbejdsøvelser, puslespil samt naturbingo.
  • eleverne oplever forskellige udfordringer, hvor der også kræves samarbejde, ansvarlighed og respekt for andre.
  • eleverne laver snobrød/bag-selv pandekage over bål, og de spiser i fællesskab en picnic på stranden.

  UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

  Dansk og matematik inddrages i opgaverne i løbet af dagen.

  Der skal læses opgaver/øvelser op, som hele gruppen skal inddrages i, ligesom der kan indgå dansk i løsningen af opgaven.

  Der arbejdes med former, mængder og længder i f.eks. strandkunst som puslespil, som hele gruppen skal inddrages i.

  METODER

  Undervisningen består af praktiske opgaver og aktiviteter, der gennemføres ud fra en mundtlig og visuel introduktion. Alle elever i gruppen skal deltage i aktiviteten, der enten er en samarbejdsøvelse eller en individuel håndværksmæssig opgave.

  EVALUERING

  Evalueringen af friluftsdagen sker såvel på stamholdet som med hele elevgruppen efter turen.

  Temauge: Sundhedsuge uge 41

  INTRODUKTION

  I sundhedsugen arbejder vi med mad og energi, søvn, nikotin og bevægelse. Undervisningen er en blanding mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

  Ansvarlig undervisere: Mads Petersen, Dorte Brochmann, Karina Christensen, Linda Fynholt. Skolens øvrige pædagogiske personale deltager i løbet af ugen.

  FORMÅL

  • At eleverne lærer at indgå i arbejds- og undervisningsfælleskaber og udvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at de deltager aktivt på en etisk, demokratisk og forsvarlig måde.
  • At bidrage til at skabe forståelse for, hvad mad og energi, søvn, nikotin og bevægelse betyder for det enkelte menneske.
  • At eleverne for en forståelse for og viden om mad og energi, søvn, nikotin og bevægelse og forholder sig til disse emner.

   

  MÅL

  • At eleverne opnår kendskab og viden om ovenstående emner, så de kan forholde sig kritisk til dem i forhold til deres egen fremme og sundhed.
  • At ansporer til sund levevis.
  • At eleverne tilegner sig kendskab viden indenfor mad og energi, søvn, nikotin og bevægelse og sætter det i perspektiv til deres eget liv.
  • At eleverne får indsigt og forståelse for sundhed og livskvalitet.
  • At eleverne tilegner sig forudsætninger for at træffe valg i et kompleks og moderne samfund i stadig forandring.
  • At eleverne bliver fortrolige med sund levevis.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne give eleverne de bedste forudsætninger for at træffe de sunde valg i deres fremtidige liv, der giver dem mulighed for trivsel, fysisk og mental sundhed.

  Undervisningen vil tage udgangspunkt elevernes forudsætninger.

   

  METODE

  Besøg af Team Sundhedsfremme, der laver 4 workshops med emnerne mad og energi, søvn, nikotin og bevægelse mandag og torsdag.

  Hvert tema-team forbereder et undervisningsforløb på 1,25 time, som indgår i en workshop tirsdag og onsdag. Der kommer 4 hold på skift. 3-4 undervisere til hvert tema-team planlægger workshops inden for de fire temaer mad og energi, søvn, nikotin og bevægelse. Eleverne fordeles på fire store hold (á ca 15 elever).

  Hver dag kl. 13 udbydes 4 fysiske aktiviteter. Gåtur er med alle dage, de 4 tema-teams byder dagligt ind med ét f.eks. fitness eller dans/boldspil/andet i Salen/udendørs. Eleverne vælger dagligt, hvilket hold de vil deltage på.

  Fredag er fælles motionsdag med gåture for alle enten fra Vingsted eller Haraldskær tilbage til Bøgevangskolen

   

  EVALUERING

  Der anvendes evaluerende personlige – og gruppesamtaler, elevfremlæggelser eller it-baserede værktøjer.

  Uddannelses- og elevplan er centrale som dokumentation, samt statusmøder og opsummerende samtale med eleven.

  Temadage: Jul og Julemarked

  INTRODUKTION

  Den sidste uge i november lægger vi alt til side for at forberede skolens julemarked. Fredag kulminere emneugen i Bøgevangskolens legendariske julemarked.

  I perioden op til denne uge har eleverne på branchefag, på valgfag og linjefag produceret forskellige ting til salgsboderne.

  I temaugen bliver eleverne placeret i forskellige teams der alle har travlt med forberedelserne til julemarkedet.

  Der arbejdes i køkkenteams, kreative teams, pedelteam, PR-team, salgsteam og en udvalgt gruppe arbejder med sang og musik.

  Ligeledes bliver der lavet en kræmmerbod, hvor kræmmerholdet har samlet effekter med salg for øje.

  Når fredagen er omme, er skolen smukt og æstetisk pyntet, så der spredes god stemning i julemåneden.

  I løbet af markedsdagen sælger eleverne et lille traktement i julecaféen. Hvor elevernes familier, skolens naboer og venner kan få stillet sulten og nyde lidt dejlig julemusik.

  Undervisere: alle skolens personaler deltager i aktiviteter og undervisning med eleverne i temadagene og julemarkedet.

  FORMÅL

  • At eleverne får mulighed for at indgå i kulturelle sammenhænge og opleve sig selv som en del af skolens fællesskab.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk og historisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab får mulighed for at få medindflydelse på dele af undervisningens og samværets indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan indgå i rituelle fællesskaber i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig frivilligheds- og arbejdskompetencer og forstå kompetencernes betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og kultur set i forhold til både en historisk, nutidig og fremadrettet dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund, ved at indføre eleverne i det frivillige arbejdsområde, samt at træne deres erhvervskompetencer med det frivillige arbejde som platform.
  • At eleverne får erfaringer med at udfylde en defineret jobfunktion og ad den vej biddrage til et succesfuldt resultat.

  MÅL

  • At eleverne lærer om dele af Bøgevangs historiske rituelle fællesskaber med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne lærer om dele af åndsvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige, samt æstetiske og kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser med markedsdage,
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for at få indsigt i og viden om kommunikations- og samværsmuligheder, oplevelsesformer og udtryksmidler, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for Bøgevangskolens muligheder og begrænsninger, og opdager deres egne aktive bidrag til et godt liv.

  INDHOLD

  I ugens løb arbejdes der i forskellige teams med:

  • belysning inden- og udendørs – herunder støbning af lys, juledekorationer, ophæng af lyskæder
  • produktion og indsamling af forskellige effekter til markedsdagens salgsboder.
  • klippe, flette og forme julepynt
  • julegodter – herunder småkagebagning og julekonfekt
  • introduktion til traditioner omkring julen, æstetiske udtryk – herunder julens farver, materialer og teknikker
  • ophæng af julepynt, så skolen bærer præg af julens traditioner

  Fredag arbejdes der i de forskellige teams med:

  • opsætning af salgsboder
  • prissætning
  • oprydning/rengøring inde og ude
  • klargøring af café
  • musikindslag øves

  Lørdag arbejdes der i de forskellige teams med bl.a.:

  • salg/kundebetjening
  • traktement
  • musikholdet underholder i caféen.
  • nedtagning af salgsboder samt oprydning

  UNDERVISNINGSMETODER
  Det tilstræbes at undervisningstimerne bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans, ud-af-huset-aktiviteter (erhvervsrettet såvel som civil), tværfaglighed, produktorientering, og fysisk-kropslige undervisningsaktiviteter, som indfaldsvinkler til deres kognitive, personlige og sociale udvikling.

  EVALUERING
  Som evalueringsværktøj arbejder værkstedet bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder. Der anvendes eksempelvis IT-understøttede logbøger, foto og videodokumentation elevfremlæggelse og evaluerende gruppesamtaler.

  Juleafslutning 2021/2022

  INTRODUKTION

  På årets sidste skoledag spiser skolens elever og ansatte fælles morgenmad. Derefter går vi, i samlet flok, hen til kirken, hvor vi deltager i en, for os, særlig tilrettelagt julegudstjeneste. Herefter går vi tilbage til skolen, hvor der traditionen tro bliver serveret en dejlig suppe med friskbagt brød. Efter måltidet pakker eleverne deres kufferter, og vi ønsker hinanden en glædelig jul. Skolen efterlades i ryddelig/ordentlig stand.

  FORMÅL

  • At eleverne får mulighed for at få at indgå i kulturelle sammenhænge og opleve sig selv som en del af skolens fællesskab.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk og historisk samfund.
  • At eleverne, i fællesskab, får mulighed for at have medindflydelse på dele af undervisningens og samværets indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til deltagelse.
  • At eleverne kan indgå i traditionelle/rituelle fællesskaber i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL

  • At eleverne lærer om Bøgevangskolens historie og traditioner med fællesskabet for øje.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om kommunikation og forskellige måder at være sammen på, da dette er givende for samarbejde og forståelse af hinanden.
  • At eleverne bliver præsenteret for Bøgevangskolens muligheder og begrænsninger, og opdager deres egne aktive bidrag til et godt liv.

  INDHOLD

  • Står fælles op og får morgenmad, som en del af en hel dag med ritualer og traditioner omkring julen
  • Går fælles til og fra kirken, som en kulturel historisk handling
  • Indgå i en særlig tilrettelagt gudstjeneste fra start til slut
  • Indgår i institutionelle traditioner/ritualer, i kirkerummet, som menighed
  • Spiser suppe som afslutning på en traditionsrig dag, hvor alle herefter tager hver til sit, og efterlader skolen i ryddelig/ordentlig stand

  UNDERVISNINGSMETODER
  Det tilstræbes at undervisningstimerne bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans, ud-af-huset-aktiviteter (erhvervsrettet såvel som civil), tværfaglighed og fysisk-kropslige undervisningsaktiviteter, som indfaldsvinkler til deres faglige, kognitive, personlige og sociale udvikling.

  EVALUERING
  Der anvendes eksempelvis evaluerende gruppesamtaler/evaluering om dagens gang.

  Musical 2021/2022

  INTRODUKTION

  I ugerne 16-18 arbejder elever og personale med en musicalforestilling. På forhånd har eleverne valgt om de vil deltage som skuespillere i forestillingen, arbejde med kulisser, arbejde med kostumer, stå for PR eller forplejning.

  Alle elever og personaler deltager i forberedelserne, som kulminerer i en premiere til skolens ”Gammel elevdag” lørdag d. 7. maj samt to forestillinger for forældrene søndag d. 8. maj.

  Ansvarlige: Steffen Lynggaard, Tina Christiansen, Karina F. Christensen, Anne Bramming

  Undervisere: alle personaler

  FORMÅL

  • At eleverne får indsigt i den historiske og kulturelle baggrund for at lave amatørteater
  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig viden om, elementerne i at stable en teaterforestilling på benene.
  • At eleverne gennem fordybelse i emnet samt egne og fælles oplevelser, styrker personlige, sociale og faglige kompetencer
  • At eleverne får mulighed for at udvikle større selvværd og selvtillid ved oplevelsen af succes i projektarbejdet
  • At eleverne får mulighed for at styrke deres fællesskab

  MÅL

  • At eleverne udvikler evnen til at udtrykke sig gennem bl.a. musik og optræden
  • At fællesskabsfølelsen mellem elev/elev og elev/ansat styrkes
  • At opleve større hensyntagen, samarbejde, hjælpsomhed og tålmodighed blandt eleverne
  • At eleverne oplever værdien i at bidrager til et fælles projekt
  • At eleverne får styrket koncentrationsevnen

  INDHOLD

  I ugerne op til premieren arbejder eleverne i forskellige grupper.

  Skuespillerne – arbejder med at lære replikker, sange og sceneoptræden.

  Kulisseholdet – arbejder håndværksmæssig og kunstnerisk med at bygge scenerne.

  Kostumeholdet – arbejder med at kreere det helt rigtige kostume og sminke til de forskellige roller i musicalen.

  PR-holdet – arbejder med at invitere relevante publikummer, lave plakater og producere optagelser af forestillingen.

  Køkkenholdet – står for forplejningen de 3 uger vi øver.

  METODE

  Vores elever får mulighed for at stifte bekendtskab med begrebet ”Musical” ved at deltage i opbygningsfasen samt forestillingen.

  Eleverne vil bl.a. blive udfordret i arbejde med at udtrykke sig foran et publikum f.eks. gennem sang, musik og teater.

  Vi undervisningsdifferentiere, så alle elever har mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

  EVALUERING

  Der evalueres løbende i processen. Det sker både individuelt og i grupper. Hver dag starter alle elever og undervisere med en opfølgning, på forløbet, i de forskellige grupper, så mål og delmål hele tiden evalueres. Efter musicalen evalueres hele forløbet og forestillingen af skolens elever og ansatte.

  Temadage - Gallafest

  INTRODUKTION

  I disse temadage vil vi arbejde med forskellige emner, der omhandler skolens Gallafest. Hvad ligger der i ordet galla, hvad er en gallafest, forventninger til en gallafest, historisk perspektiv, kulturelt, æstetisk, takt og tone, etikette, dresscode, borddækning, underholdning, osv.

  Ansvarlige undervisere: Dorthe Brochmann Christiansen, Tina Christiansen, Lars Obel, Louise Serup, Sine Holm, Karina Christensen, Steffen Lynggård, Trine Münch og Else Marie Mikkelsen – skolens øvrige ansatte deltager med 4 timer i forbindelse med afholdelse af gallafesten.

  FORMÅL

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig viden om, hvad en gallafest er.
  • At eleverne får mulighed for at styrke deres fællesskab.
  • At eleverne får indsigt i den historiske og kulturelle baggrund for rammerne og strukturen for at afholde en gallafest.
  • At blive bevidste og får forståelse for forskellen på hverdag og fest.
  • At eleverne oplever eller få kendskab til, hvordan traditioner kan føres videre.

  MÅL

  • At de kreative/praktiske/musiske elementer vægtes højt i disse dage.
  • At eleverne udvikler deres evne til at samarbejde i grupper.
  • At give eleverne mulighed for at få indsigt i, viden om og forståelse for historiske og kulturelle sammenhænge.
  • At eleverne kan omgås materialer, computer, maskiner og værktøj i forbindelse med temaet.

  INDHOLD

  • Vi belyser emner som mad, mode, musik, sprog og kommunikation ud fra historiske og kulturelle perspektiver.
  • Vi tager på ture ud af huset i forbindelse med gallafesttemaet.
  • Vi inviterer evt. relevante personer med gode fortællinger om emnet.
  • Vi lavet aktiviteter som er typiske for emnet.
  • Der arrangeres gallamiddag efter gældende etikette.

  METODE

  Det tilstræbes at undervisningstimerne bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans, ud-af-huset-aktiviteter, tværfaglighed, produktorientering, og fysisk-kropslige undervisningsaktiviteter, som indfaldsvinkler til elevernes kognitive, personlige og sociale udvikling.

  EVALUERING

  Som evalueringsværktøj arbejdes der bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-, skrive og motoriske vanskeligheder.

  Temadage: Turen går til Oksbøl

  INTRODUKTION

  I dagene op til årets lejrskole forbereder eleverne sig til turen. Eleverne får mulighed for at tilegne sig viden om stedets natur og geologi, kultur og historie. Målet er at opnå motivation for at deltage mere aktivt i turen. Som en del af undervisningen kan eleverne udstille og fremvise deres kreative produkter til fællesmøder eller morgensang.

  Indholdsplanen for selve lejrskolen kan du læse under “Pædagogisk tilrettelagte aktiviteter”.

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i forløbet omkring dagene og lejrturen.

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor lejrskolens betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i såvel en historisk og nutidig dimension.
  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • eleverne lærer at indgå i forpligtende fællesskaber på en måde, så de både yder medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer (rettigheder) og indgår i samarbejde og tager medansvar (pligter).

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af fællesskabets æstetiske, geografiske, nationale og sociale sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for at få indsigt i og viden om elementer i turens form, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for historiske, geografiske og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for turens muligheder og begrænsninger samt bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  • Emner
  • Lokale traditioner
  • Historiske/politiske forhold
  • Geografi/natur og kultur
  • Musik og håndværk
  • Aktivitetsformer
  • Madværksteder hvor eleverne vil være med til at lave maden til hele skolen
  • Kreative værksteder, hvor eleverne har mulighed for at kreere forskellige ting, som kan bruges til pyntning i spisesalen på skolen og kreere kunsthåndværk og plancher, som kan illustrere den viden, de har tilegnet sig på turen.
  • IT værksteder, hvor der er mulighed for at søge viden, lave PowerPoints til fremlæggelse og skrive historier.
  • Musikværksted, hvor elever kan synge sange, lytte til musik og spille musik både solo og i sammenspil.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu, og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og møde kulturelle, historiske og lokale traditioner/seværdigheder.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte, de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

   

  Temadage: Påsketema

  INTRODUKTION

  I forbindelse med påsken arbejder vi med temaet Påske mandag-onsdag før påskeferien.
  Eleverne introduceres for nogle af de traditioner som påskehøjtiden rummer. Traditioner hvoraf nogle refererer til den bibelske fortælling om Jesus’ død og genopstandelse, samt traditioner som har med forårets komme og vintergækkens spiren at gøre.
  I dette forløb får eleverne et indblik i hvilken bibelsk grundfortælling, der er udgangspunktet for påsken samt et indblik i historiske, kulturelle og religiøse sammenhænge og de populære påsketraditioner som fx gækkebreve, æggedekorering, påskeharer og mad man spiser i forbindelse med påsken.

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne opnår viden om, hvorfor vi fejre påske og hvordan vi mennesker er påvirket af og bruger historien.
  • At eleverne opnår kendskab til påskens traditioner.
  • At eleverne arbejder med deres kreative evner og fremstiller produkter, pynte- og spiselige.
  • At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed, samt kendskab til og evt. kan videreføre påskens traditioner.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At få indsigt i hvorfor vi fejre påske. At undersøge religiøse, historiske og kulturelle emner, der tilhører påsken. At fremstille skriftligt og mundlidt arbejde og forelægge disse for eget eller de andre hold.
  • At blive klogere på hvilke traditioner der forbindes med påske og udøve disse i praksis.
  • At lære gamle påskelege og traditionerne omkring dem, samt udføre dem i praksis og derved for motion.
  • At få indblik i hvilke traditioner der forbinder mad og påske og fremstille måltider, der knytter sig til påsken.
  • At få indblik i traditionen omkring påskeæg, at puste æg, male dem og bage med æg, samt planlægge og afvikle et påskeløb.
  • At få indblik i traditionen med påskeklip og gækkebreve. Hvad er et gækkebrev? hvad er historien omkring dette. Hvad skriver man i et gækkebrev og hvem sender man det til?.
  • At lære at fremstille chokoladeæg
  • At lære at lave bål, fremstille kranse og filte.

  METODER

  Undervisningen vil udover teori indeholde opgaver, øvelser, lege, filmklip, kreative produktioner og madkundskab.

   

  EVALUERING

  Personalet evaluerer sammen med eleverne deres oplevelser, udvikling og læring.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

 • Pædagogisk tilrettelagte aktiviteter
  Boligfag

  INTRODUKTION

  Før jul og inden sommerferien har vi to dage, hvor alle deltager i rengøring af såvel eget værelse som skolens fællesarealer. I dette skoleår er det henholdsvis 16-17/12-2020 og 22-23/6-2021. Det er et fælles ansvar at deltage i rengøringen, og i løbet af dagene bliver effekten af samarbejdet tydeligt for eleverne: jo mere vi arbejder, desto hurtigere bliver vi færdige.

  Det er vigtigt for os, at alle i fællesskab føler sig ansvarlige for at efterlade skolen, så den fremstår indbydende og velkommende efter ferien eller for nye elever. På den måde mærker alle, at ordet ‘fællesskab’ også er helt konkret. Det ligger nemlig også i rengøring, oprydning og reparationer, og hvis vi løfter i flok, går altid nemmere og rarere. Den læring er vigtig for eleverne at tage med sig i fremtiden.

  Ansvarlig underviser: Pia Apostoli

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret.

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskabet i et demokratisk samfund ved at indføre eleverne i boligforhold, -muligheder og  -begrænsninger.
  • eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af temadagenes indhold og ramme – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.

  MÅL

  Målet med undervisningen er, at eleverne bliver præsenteret for boligmæssige sociale og politiske muligheder og begrænsninger for et godt liv og praktisk håndtering bliver introduceret til bo-fællesskaber.

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, hvor det at holde sin bolig ren samt at værne om fællesskabet er vigtige egenskaber.

  Således gør vi rent i de to dage, således at der den ene dag gøres rent på eget værelse og den anden dag på et af skolens fællesarealer. Alle elever deltager og på dag to deles de op i hold, der får hver deres område at gøre rent på. Der krydses af efter at arbejdsopgaven er løst.

  UNDERSTØTTENDE FAG
  Gøremålsundervisningen inddrager dansk og matematik i det praktiske arbejde, hvor der skal læses opgaveliste, evt. fremgangsmåde, brugsanvisning på rengøringsmidler samt doseres rette mængde.

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. Undervisningen skal også udvikle eleverne kognitivt, personligt og socialt.

  EVALUERING

  Evalueringen foregår mundtligt undervejs i forløbet. Der evalueres individuelt, i grupper og samlet.

  Morgensamling

  INTRODUKTION

  Hver morgen efter klargøring af værelser og inden undervisningen begynder, mødes alle elever og lærere i samlingssalen. Varighed ca. 15 minutter.

  Undervisere: Annette Arnholm, Susanne Ladefoged, Henrik Pedersen, Louise Serup, Pia Apostoli og Steffen Lynggaard

  FORMÅL

  • At udvikle og støtte op om følelsen af fællesskab på skolen gennem sang og samvær.
  • At have et mødested hvor alle kan komme til orde.

  MÅL

  • At eleverne udvikler deres evne til at være i et fællesskab
  • At eleverne har mulighed for at deltage aktivt i samtaler og fællessang
  • At give eleverne mulighed for at øve sig i at optræde/fortælle noget for en stor forsamling
  • At præsentere indhold som eleverne ikke selv vil opsøge

  INDHOLD KAN VÆRE

  Fællessange

  Fødselsdagssang

  Nyhedsorientering

  En god historie

  Ugen der gik

  Præsentation af kommende arrangementer og ændringer i dagligdagen

  Debat

  Elevoptrædener

  Filmklip

  Og andet

  METODE

  Morgensamlingen vil have karakter af at være en form for lille fortælletime, hvor det er det, den pågældende lærer er optaget af, der er omdrejningspunktet. Morgensamlingen vil ofte være en veksling mellem fortælling, samtale og fællessang.

  EVALUERING

  Form og indhold evalueres løbende af de deltagende undervisere.

  Fortælletime

  INDHOLD

  Hver onsdag afsluttes skoledagen med en fortælletime, hvor alle elever deltager i salen. Den ansvarlige lærer fremlægger et emne for eleverne og ofte forsøger læreren at skabe en debat om for eksempel adfærd på internet og facebook, seksualitet eller ensomhed og venskab.

  Andre gange har læreren arrangeret et besøg af en gæstelærer, der har noget på hjerte. Det kan være en politibetjent, der fortæller om sit arbejde med unge, eller en handicappet der fortæller om sit liv i kørestol og om trafiksikkerhed.

  Undervisere: Personalegruppen afholder fortælling parvis og på skift.

  Gammel elevdag

  INTRODUKTION

  En gang om året, altid lørdagen før Kr. Himmelfartsdag, inviterer skolen alle tidligere elever til at komme på besøg for at møde gamle skolekammerater og hilse på skolens ansatte. Der er mulighed for at gense sit gamle værelse, kigge i gamle billeder, og dagen afsluttes altid med fællessamling og underholdning i fællessalen.

  Eleverne deltager gennem hele dagen med at forberede middagsmaden, dække borde i spisesalen og forberede underholdningen. Under middagen hjælper eleverne med at servere maden og sørge for drikkevarer.

  Eleverne bliver opdelt, så de elever der er i gang med deres 2. eller 3. år på skolen, sidder sammen med de tidligere elever, så de får mulighed for samvær med gamle skolekammerater under middagen. 1. års elever står for serveringen og oprydningen efter middagen.

  Ansvarlige underviser: Kirsten Olesen

  Undervisere: Hele personalegruppen deltager i denne særlige dag.

  FORMÅL

  Formålene med dagen er, at eleverne får mulighed for at opleve, at de er og bliver en del af skolens historie samt at skolen danner ramme om et fællesskab, der rækker ud over tiden som elev på skolen.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålet, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af Bøgevangskolens historiske og rituelle fællesskaber med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.

  INDHOLD

  • Madlavning
  • Borddækning
  • Fællessang
  • Underholdning
  • Socialt samvær med personer udenfor skolens normale liv

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i de personlige og sociale kompetencer, de enkelte elever har.

  EVALUERING

  Der evalueres mundtligt i løbet af dagen samt den følgende mandag i plenum.

  Lejrskole til Oksbøl

  INTRODUKTION

  Hvert år tager skolens elever og ansatte på en fælles tur. I dette skoleår har vi planlagt, at lejrskoleturen går til Oksbøl. Områdets seværdigheder vil danne grundlag for ture i området. Ligesom socialt samvær og planlagte aktiviteter på lejren er en vigtig del af indholdet.

  Vi kører samlet afsted i bus til lejren.

  Ansvarlige undervisere: Anne Bramming og Christina Dalsgård Lage.

  Undervisere: Alle undervisere er involveret i lejrskolen.

  FORMÅL

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor indenlands-ekskursioners betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende indenlands-ekskursioner i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL

  • At eleverne lærer om dele af fællesskabets æstetiske, geografiske, nationale og sociale sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for at få indsigt i og viden om elementer i ekskursionsformen, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for nationale, geografiske og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for ekskursioners muligheder og begrænsninger, samt bidrag til et godt liv.

  INDHOLD

  Bustur til/fra destinationen

  • Indkvartering i 2-4 mands værelser
  • Rundture i omegnen
  • Ture på egen hånd efter interesse og demokratisk afgørelse i mindre grupper med vejledere
  • Fælles spisning
  • Socialt samvær omkring spontane såvel som planlagte aktiviteter

  METODE

  Undervisningen bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans, ud-af-huset-aktiviteter (erhvervsrettet såvel som civil), tværfaglighed, produktorientering, og fysisk-kropslige undervisningsaktiviteter, som indfaldsvinkler til elevernes kognitive, personlige og sociale udvikling.

  EVALUERING

  Som evalueringsværktøj arbejder værkstedet bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse- og skrivevanskeligheder. Der anvendes f.eks. IT-understøttede logbøger, foto, film, elevfremlæggelse og evaluerende gruppesamtaler.

  Måltider

  Morgenmad

  Morgenmåltidet tilberedes af den vagthavende lærer samt 4 – 5 elever der deltager på skift. Morgenmad kl. 7:30 – 8:00.

  Formiddag (snack)

  Der er 20 minutters pause om formiddagen kl. 10.00 – 10.20, hvor der serveres frugt samt kaffe/the.

  Frokost

  Middagsmåltidet tilberedes dels af eleverne selv i mindre grupper og dels af køkkenpersonalet og elever i køkkenpraktik. Forberedelserne foregår i løbet af formiddagen. Middagsmad kl. 12:00 – 12:30.

  Aftensmad

  Aftenmåltidet tilberedes af den vagthavende lærer samt 4 – 5 elever der deltager på skift. Aftensmad kl. 18:00 – 18:30

  Undervisere: Alle lærere der er på arbejde deltager i de fælles måltider. Alle elever deltager i alle måltiderne, men i løbet af skoleåret begynder eleverne i træningshusene at lave deres egne måltider morgen og aften, og de afvikler måltiderne i husene uden deltagelse af lærere. Vi lægger vægt på at måltiderne afvikles i en rar og hyggelig atmosfære.

  Outdoor-tur med overnatning

  INTRODUKTION

  Outdoorturen er et tilbud til eleverne om at deltage i en udfordrende tur med overnatning. Eleverne kan vælge at cykle eller at vandre. Vi træner til turen i ugerne op til, så vi er i form til at cykle 100 – 120 km., fordelt over to dage. Vandreturens længde ligger ikke fast, før vi ved, hvem der vil med, hvorefter ruten og distancen tilpasses deltagerne.

  1. dag drager vi hjemme fra skolen med madpakker. Cykelholdet finder et passende overnatningssted, i en radius af 50 – 60 km. fra skolen, i form af en campingplads, lejrskole, shelters eller hytter. Vandreholdet går afsted mod et shelter eller en teltplads, som ligger en god dagsvandring væk. Undervejs holder vi nogle små pauser, så alle kan følge med, og midt på dagen spiser vi vores madpakker.

  Midt på eftermiddagen ankommer vi til vores overnatningssted, og en følgebil kommer med vores bagage og forplejning. Efter indkvartering på stedet bader vi og slapper af resten af dagen, med god mad fra grillen og hygge ved bålet.

  1. dag står vi tidlig op og spiser morgenmad, pakker vores følgebil, rydder op efter os, smører dagens madpakker og drager hjemad igen. Midt på eftermiddagen er vi tilbage på skolen en god oplevelse rigere.

  Undervisere: Lars Obel Jakobsen, Mads Petersen og Mikael Jakobsen

  FORMÅL
  Formålene med outdorturen er, at eleverne:

  • får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor kost, friluft og motions betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • kan anvende friluftsaktiviteter i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer inden for kost og motion på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for outdoorturen:

  • At eleverne lærer om dele af det naturvidenskabelige område, med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser med friluftsaktiviteter.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om kost og motion i forbindelse med trafik- og friluftaktiviteter, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og psykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for cykeltur og vandring som elementer i et godt liv.

  METODER

  Eleverne deles op i to hold: Vandrehold og cykelhold. I løbet af de to dage skal eleverne færdes og bo sammen under andre forhold, end til dagligt. Særligt skal man støtte og vente på hinanden, når de personlige fysiske grænser er ved at være nået.

  udover de fysiske strabadser skal eleverne hjælpes ad med madlavning og at sørge for, at overnatningsstederne er klar. Inden vi forlader sovestederne, skal der ryddes pænt op efter os.

  EVALUERING

  Der evalueres med eleverne gennem dialog løbende under turen og bagefter ved hjemkomst.

  Skolelørdag 2021/2022

  INTRODUKTION

  På skolelørdagen afvikler vi en skoledag der ikke ligner hverdagens forløb. Eleverne oplever således en anden form for samvær og undervisning end det dagligdagen byder på.

  I år bliver der afviklet en ”Omvendt dag”

  Lærerne underviser i uvante fagområder og giver dermed nye vinkler på fagene. Der læggers op til kreativ tænkning og undervisning i fagområderne på nytænkende vis.

  Dagens måltider vendes på hovedet, således at der startes med varm aftensmad og sluttes af med morgenmad. De forskellige skoleaktiviteter og undervisningen på skolen sættes herved i nyt perspektiv for elever og lærere.

  Ansvarlige undervisere: Linda Fynholt og Christina Lage.

  Undervisere: Alle ansatte undervisere inden for de nævnte opgaver på denne dag.

  FORMÅL

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for samarbejde, kommunikation og demokratiske spilleregler, som en del af deres demokratiske dannelse samt at arbejde med personlige udfordringer.
  • At eleverne oplever dét at tilgå opgaver på en alternativ måde.
  • At eleverne indgår i opgaveløsningen med kreativ tænkning og tør byde ind med alternative løsningsforslag.
  • At eleverne erkender, at alle har forskellige ressourcer og udfordringer samt hvad samarbejde kan betyde såvel på fælles- som individniveau.
  • At afdække for eleven hvilke muligheder og udfordringer han/hun har, samt bidrage til det alment dannende og at de skaber sig et realistisk billede af egen formåen.

  MÅL

  • At eleverne prøver at indgå i nye fællesskaber og udvikler personligt og fælles kreativ tænkning samt forståelse for andres udfordringer og behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt dannelsesperspektiv.
  • At eleven får oplevelsen af at have forskellige kompetencer og ideer inden for de forskellige fagområder og opgaver, samt at andre kan have gode kompetencer på et område man selv er udfordret på.
  • At eleven oplever at alle bidrager med dét de kan og at kommunikation, positiv indstilling, idérige input og holdånd kan styrke et fællesskab og en fælles løsning af opgaven.
  • At eleven får konkret erfaring i brug af demokratiske processer i form af at skulle løse en given opgave i fællesskab, som han/hun kan bruge i sin personlige udvikling som borger i et demokratisk samfund.
  • At eleven oplever glæden ved at opnå mål (personlige eller i fællesskabet) samt kommer til en erkendelse af egne styrker og udfordringer.

  INDHOLD

  • Hvert fagområde: Mad og Gastronomi, Sang & Musik, Kreative Aktiviteter, Drama, Håndværk og Industri samt Motion og Bevægelse har opstillet en eller flere opgaver holdet skal løse i fællesskab.
  • Udfordringerne for hvert fag/værksted sammensættes bl.a. ud fra samarbejde, holdånd, idérigdom, kreativitet, alternativ tænkning, kommunikation, teknik, håndelag, udformning af et eventuelt produkt, lederskab, empati, håndtering af værktøj eller hjælpemidler såvel i processen som i et eventuelt produkt.
  • Der udnævnes en ”Dagens Solstråle” og en ”Dagens kammerat”, som er individuelle titler, der får diplomer og et gavekort.
  • De/den ansatte på værkstederne har det overordnede ansvar og sørger for at dokumenterer dagens begivenheder med film og fotos.
  • Dagen starter med et måltid ”aftensmad/varm mad” derefter ”frokost” og afsluttes med ”Brunch”, således også omvendt.

  METODE

  Gøremåls undervisningen vil bære præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans.

  Den dansk- og matematik faglige undervisningsaktivitet vil indgå som dele af hver opgave f.eks. skal der læses/oplæses hvad opgaven går ud på, der skal kalkuleres ift. at få løst en opgave og nogle opgaver kan indeholde matematiske udregninger på praksis-niveau.

  Med udgangspunkt i den enkeltes kognitive, personlige, faglige og sociale kompetencer laves primært fælles projekter. Den enkeltes indsats, ideer og kreative tænkning i forhold til opgaveløsningen, er en nødvendig del af fællesskabets proces og produkt.

  Dette for at give oplevelsen af at det fælles arbejde kan udvikle såvel personligt, som fagligt og socialt.

  Der vil generelt blive arbejdet med tværfaglighed, produktorientering, og fysisk-kropslige undervisningsaktiviteter.

  EVALUERING

  Hvert fagområde evaluerer kort mundtligt efter udførte opgaver. Holdhjælpere (elever fra erhvervslinjen) og ansatte noterer sig særlige kreative indsatser.

  Der udnævnes en ”Dagens solstråle” og en ”Dagens kammerat”.

  De enkelte holds opgaveløsninger gennemgås overordnet i fælles forum, med fremhævelse af særligt kreative løsninger, for herved at tilgodese elever med læse-/skrivevanskeligheder.

  Alle gruppers dagsforløb dokumenteres med video/fotos, som fremvises i fælles forum.

  Sommerudflugt

  INTRODUKTION

  Inden skoleårets afslutning arrangerer skolen en sommerudflugt for elever og personale. På turen, der varer en hel dag, er det samlede mål, at eleverne får nye oplevelser i en anderledes kontekst. Der lægges vægt på oplevelser, samt at der øves samarbejdsevner og ansvarlighed.

  Planlæggere: STU-linjen

  Skolens personale deltager efter behov

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at eleverne:

  • får mulighed for at videreudvikle individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage i et aktivt fællesskab i et demokratisk samfund.
  • gennem samarbejde og fællesskab udvikler større forståelse for andre, ansvarlighed samt personlig indsigt.
  • får gode fællesoplevelser og personlige erfaringer, der kan bidrage til at give dem en større selvtillid og glæde.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne får mulighed for at opleve glæden ved at være en del af et fællesskab i en sammenhæng, hvor der er mulighed for at udvise og træne nye kompetencer.
  • At eleverne oplever at få et fælles erfaringsgrundlag, der kan danne basis for fremtidige venskaber.

  INDHOLD

  Udflugten skal give eleverne mulighed for at øve og udvise individuelle kompetencer i et større fællesskab. Turen hjælper også med at styrke elevernes evne til at samarbejde. Derfor indebærer undervisningen blandt andet, at:

  • eleverne oplever forskellige udfordringer, hvor der også kræves samarbejde, ansvarlighed og respekt for andre.
  • eleverne selv administrere deres tid.
  • eleverne prøver at administrere deres tildelte penge

  METODER

  Undervisningen er en aktiviteter, der gennemføres ud fra en introduktion – såvel mundtlig som visuel. Alle elever skal deltage i aktiviteten, der enten er en samarbejdsøvelse eller en individuel opgave.

  EVALUERING

  Evalueringen af udflugten sker såvel på stamholdet som med hele elevgruppen i dagene efter turen.

  Traditioner: Høstmiddag

  INTRODUKTION

  Hvert år i oktober afholder Bøgevangskolen høstfest med lækker mad, underholdning samt evt. god musik og dans.

  I år afholdes festen som en middag d. 8 oktober 2020.

  Vi bruger en undervisningsdag på at forberede festen, som afholdes om aftenen. Eleverne arbejder i dette skoleår på egne hold, og hvert hold arbejder med hver deres del af forberedelserne. I løbet af dagen skal der laves pynt og mad, bordene skal dækkes, spisesalen pyntes, og der skal arrangeres underholdning.

  Om aftenen afholdes festen med spisning og underholdning. Eleverne sidder til bords, og personalet serverer og rydder op.

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne oplever forberedelser og deltagelse i festligt samvær, herunder sociale spilleregler.
  • At eleverne får kendskab til traditioner ud fra et historisk, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af temadagens indhold, og opfordres til medansvar og selvvirksomhed.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • Eleverne får mulighed for at være med til at tage beslutninger omkring indholdet og arbejdet i de enkelte grupper, hvilket kan være med til at give medansvar og opmuntre til initiativ og engagement.
  • Eleverne får viden om og erfaringer med en traditionel dansk høstfest.
  • Eleverne får mulighed for at deltage som gæst i en traditionelt opbygget fest, herunder tage ansvar for personlig hygiejne, fremtoning og påklædning.
  • Eleverne oplever glæden ved socialt samvær i forbindelse med festen.

  INDHOLD

  Eleverne arbejd er på deres stamhold. I løbet af skoledagen forbereder holdene en del af aftenens høstfest. Om eftermiddagen er der tid til personlig forberedelse til festen. Det omfatter blandt andet bad og påklædning i festtøj.

  Aftenen indledes med velkomstdrik, hvorefter der spises 3 retter mad og serveres drikkevarer af personalet. I løbet af aftenen er der underholdende indslag, hvorefter der ønskes tak for i aften og godnat omkring kl. 21.30.

  METODER

  Før alle de praktiske dele af dagen, holder lærerene et oplæg om hvad en høstfest er. De fortæller om baggrunden for, at man i århundreder har afholdt høstfest; særligt på landet, men også i kirkelig sammenhæng. Fortællingerne tager således udgangspunkt i historie, kultur og samfundsforhold.

  UNDERSTØTTENDE FAG

  I forbindelse med forberedelserne til aftenens middag kan der inddrages dansk og matematik, hvor det er relevant.

  I køkkenet skal der udregnes portioner, mængder og mål, ligesom der evt. skal læses enkle opskrifter, anvisninger eller fremgangsmåder.

  I de øvrige forberedelser kan der inddrages dansk i forbindelse med udarbejdelse af sanghæfte, vejledninger til borddækning o.lign.

  EVALUERING

  Dagen efter høstfesten evalueres ved fællessamling både forberedelser og fest. Der evalueres senere på de enkelte hold omkring deres oplevelser af dagen. Der evalueres på de sociale, praktiske og traditionsmæssige dele af høstfesten.

  Traditioner: Julefrokost

  INTRODUKTION

  Bøgevangskolen holder hvert år julefrokost for eleverne. Det sker den sidste dag inden juleferien. Traditionen tro er eleverne med til at lave traditionel julefrokostmad med kolde og varme retter. Eleverne arbejder i løbet af dagen i køkkenet, hvor maden skal laves, og i spisesalen hvor bordene skal dækkes og lokalet pyntes op. I løbet af frokosten er der underholdning for eleverne.

  Enhver julefrokost har traditioner og Bøgevangskolens julefrokost er alt i alt en homogen blanding af mad, drikke, sjov, hygge og underholdning. Eleverne har mulighed for at være sammen i hyggelige stunder, inden de skal hjem på ferie.

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får mulighed for at få at indgå i kulturelle sammenhænge og opleve sig selv som en del af skolens fællesskab og traditioner.
  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk og historisk samfund.
  • eleverne kan indgå i rituelle fællesskaber i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • eleverne lærer om dele af Bøgevangskolens historiske og rituelle fællesskaber med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • eleverne opdager deres egne aktive bidrag til et godt liv og til de fælles oplevelser og traditioner, der er på såvel skolen som i det omgivende samfund.

  INDHOLD

  • Madlavning
  • Borddækning
  • Underholdning
  • Fortælling om traditionel dansk julemad og julefrokostens tilblivelse

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. Kulturen og ritualerne omkring en dansk julefrokost er i centrum, og gennem aktiviteterne bidrager vi til at viderebringe disse til eleverne.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

  EVALUERING

  Evalueringen er mundtlig og sker i løbet af dagen og aftenen. Elevernes egne ord til hinanden om den gode mad, flotte opdækning og underholdningen er vigtig i evalueringen.

  Traditioner: Elevfester

  INTRODUKTION

  I løbet af et skoleår afholdes div. fester for eleverne evt. med et overordnet tema. Dette kan være sommerfest, forårsfest, Halloween fest eller andet tids eller årstidsrelevant.

  Vi kan bruge en undervisningsdag på at forberede festen. Elevholdene kan bidrage til dele af forberedelserne eller et enkelt hold/team står for dette.

  Der kan laves snacks og der pyntes op og der arrangeres underholdning.

  Festen afholdes typisk om aftenen ud fra det valgte tema og eleverne får tid til at gøre sig klar til fest.

  Undervisere: De lærere der står for de enkelte temadage.

  FORMÅL

  • At eleverne oplever forberedelser og deltagelse i festligt samvær, herunder sociale spilleregler.
  • At eleverne får kendskab til traditioner og temaer ud fra et historisk, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af festens indhold, og opfordres til medansvar og selvvirksomhed.
  • At blive bevidste om og få forståelse for forskellen på hverdag og fest.
  • At eleverne oplever eller få kendskab til, hvor traditioner kommer fra og kan føres videre.

  MÅL

  • Eleverne får mulighed for at være med til at tage beslutninger omkring indholdet og arbejdet i de enkelte grupper, hvilket kan være med til at give medansvar og opmuntre til initiativ og engagement.
  • Eleverne får mulighed for at deltage som gæst i en tema-opbygget fest, herunder tage ansvar for personlig hygiejne, fremtoning og påklædning.
  • Eleverne oplever glæden ved og udfordringerne i socialt samvær i forbindelse med festen.
  • At give eleverne mulighed for at få indsigt i, viden om og forståelse for historiske og kulturelle sammenhænge i afholdelse af en fest.
  • At eleverne kan omgås materialer, computer, maskiner og værktøj i forbindelse med temaet.

  INDHOLD

  • Vi belyser emner som er relevante for temaet såsom mad, påklædning, musik, sprog og kommunikation ud fra historiske og kulturelle perspektiver.
  • Vi kan tage på ture ud af huset i forbindelse med temaet.
  • Vi kan inviterer evt. relevante personer med gode fortællinger om emnet.
  • Vi laver underholdning/aktiviteter som er typiske for emnet.
  • Der arrangeres underholdning samt evt. dans for eleverne.

  METODE

  Undervisningstimerne tager udgangspunkt i gøremålsundervisningen og bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans, ud-af-huset-aktiviteter, tværfaglighed, produktorientering, og fysisk-kropslige undervisningsaktiviteter, som indfaldsvinkler til elevernes kognitive, personlige og sociale udvikling.

  Den dansk- og matematik faglige undervisningsaktivitet vil være en naturlig del heraf, f.eks. planlægning af aktiviteter, lave opslag om festens tema osv. Fremmedsprog, som engelsk, vil naturligt indgå i form af brugen af udtryk og begrebsafklaring af disse samt afklaring af hele temaer, som ikke bunder i dansk kultur og historie.

  EVALUERING

  Som evalueringsværktøj arbejdes der med metoder, der tilgodeser elever med læse-skrivevanskeligheder.

  Efter festen evalueres typisk mundtligt ved fællessamling eller på de enkelte hold omkring deres oplevelser af dagen. Der evalueres på de sociale, praktiske og traditionsmæssige dele af festen.

  Værelsesrengøring

  INDHOLD

  Hver morgen, mandag – fredag, gør eleverne egne værelser rene i tidsrummet 8:00 – 8:30. Der skal ryddes op, luftes ud, redes seng, fejes gulv/støvsuges, vaskes spejl og håndvask og tømmes skraldespand. På hvert værelse hænger der også en plan for hvilke dage der skal støvsuges m.v.

  Værelserne bliver tilset af ganglærere, og eleverne venter på deres værelse, indtil det er godkendt. Hvis man har fået sit værelse godkendt i en lang periode uden kommentarer, kan man få en smiley, der tilkendegiver, at værelset ikke skal godkendes af en lærer.

  Undervisere: Personalegruppen omkring stamholdene.

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op