Sidemenu

Har du spørgsmål?

Ring på
7582 1176

Eller skriv på
mail@bvsk.dk

Indholdsplaner

Billede af elever, der spiller bold

 

På Bøgevangskolen har vi en lang række fag og aktiviteter, som eleverne deltager i. Fagene er opdelt i værksteder, der er med til at at klæde eleverne på fagligt, personligt og socialt, så de kan indgå i samfundet på lige fod med andre voksne.

Indholdet i fag og aktiviteter er beskrevet i nedenstående indholdsplaner.

 • Fag på første år - Anderledes 10. klasse
  Personligt Udviklingsforløb (PUF)

  INTRODUKTION

  PUF står for: Personligt Udviklings Forløb og er et afklarende og forberedende skoleår.

  På PUF linjen er indsatsen personlig udvikling og vi arbejder helhedsorienteret.

  Vi arbejder ud fra den enkelte elevs mål og udgangspunkt. Vi har stor fokus på fælleskabet og gode fælles oplevelser som bindeled mellem eleverne og grundlaget for modning og personlig udvikling.

  Ansvarlige undervisere: Anne Bramming, Mads Petersen

  FORMÅL
  At eleverne oplever et rummeligt fællesskab, hvor der er plads til at være sig selv og tryghed til at udfordre egne grænser.

  At eleverne medinddrages i deres hverdag og gøres til deltagere i deres egen udvikling og undervisning.

  At eleverne oplever en vedkommende og praktisk undervisning, der rummer flere
  alment faglige elementer, der kan relateres til de unges liv.

  At eleverne oplever engagement og glæde ved at deltage i undervisningen.

  At eleverne oplever at de ved deres deltagelse gør en forskel for sig selv og holdet.

  MÅL
  At eleverne udvikler sig personligt.

  At eleverne får en dybere forståelse for sig selv og andre og derved evner at indgå i forpligtende fællesskaber.

  At eleverne bliver bekendte med hvilke ressourcer de har og hvordan de kan anvende dem til i højere grad at kunne mestre eget liv.

  At eleverne tilegner sig praktiske og personlige kompetencer der kan anvendes i deres videre liv.

  At eleverne gennem positive oplevelser i fællesskabet styrker deres selvværd og selvtillid og troen på at kunne klare sig.

  INDHOLD

  Vi søger at inddrage de udfordringer, konflikter og bekymringer som eleverne oplever aktivt i vores undervisning. Vi tager hånd om disse udfordringer i nuet og konflikter og udfordringer vendes til læringssituationer.

  Linjefaget PUF er et projektorienteret undervisningsfællesskab hvor indholdet har overvejende praktisk karakter.

  Undervisningen tager afsæt i forskellige temaer hen over skoleåret. Der arbejdes med temaerne i projektforløb af varierende varighed. I forløbene inddrages der mange forskellige fagelementer så som dansk, matematik, engelsk, biologi og samfundsfag.

  Der er fokus på at undervisningen er praktisk og virkelighedsnær og at de færdigheder der arbejdes med kan anvendes i elevens hverdag.

  Desuden vægter vi elevinddragelse og søger at give eleverne medbestemmelse inden for de rammer der sættes i undervisningen. På den måde håber vi at skabe engagement og medejerskab hos eleverne.

  PUF linjens undervisningsfællesskab ligger stor vægt på at styrke samarbejde, kommunikation og personlige- og sociale egenskaber.

  Som del i den varierede undervisning, vil disse områder være faste indsatsmål:

  • Daglig rengøring og oprydning på værelser.
  • Grundlæggende madlavning.
  • Evnen til at komme op om morgenen, møde til tiden og deltage aktivt i undervisningen.
  • God opførsel og god stemning
  • Bevægelse og motion

  METODER

  Linjeundervisningen er projektorienteret og det tilstræbes at skabe en helhed i undervisningen hver uge. Eleverne inddrages i så vidt muligt omfang i undervisningen og indgår også i en del af planlægnings processen. Vi søger at inddrage og delagtiggøre eleverne i deres undervisning for at opnå så høj grad af individuel tilpasning og medejerskab, som muligt.

  Undervisningen skal så vidt muligt være aktivitetsbaseret og hverdagsrelevant. Eleverne skal i undervisningen træne konkrete virkelighedsnære færdigheder.

  I undervisningen vil vi søge ud af huset og opsøge læring i nærmiljøet og i det samfund eleverne bor i.

  EVALUERING
  Gennem en tæt dialog mellem vejleder og elev og med udgangspunkt i de individuelle elevplaner vil vi afstemme og tilpasse tilbuddet til eleven.

  Vi vil på holdet i fællesskab med eleverne evaluere de individuelle forløb og prøve at tilrettelægge fremtidige forløb ud fra den respons der bliver givet.

 • Fag på første år - STU
  Almindelig Daglig Livsførelse (ADL)

  INTRODUKTION

  Det er vigtigt, at eleverne på Bøgevangskolen har det godt, og kan få det bedre med sig selv, hvis de har brug for det. Det er også vigtigt at have en voksen at snakke med. Derfor er eleverne tilknyttet en vejleder.

  Vejlederne gør, hvad de kan, for at eleverne trives og har nogle gode venner. De taler også med eleverne om de ting, eleverne skal arbejde med for at blive endnu bedre til at klare sig selv.

  Det er vejlederen, der har kontakt til forældre eller værge. Vejlederen udarbejder løbende den centrale elevplan med udgangspunkt i uddannelsesplanen, sammen med de øvrige lærere og pædagoger, som eleven møder på skolen. Det er også vejlederen, der taler med eleverne omkring den personlige, sociale og faglige udvikling. Dette bliver også noteret ned i elevplanen.

  Der undervises i værksteder, hvor alle eleverne er til stede, men også på individuelt plan uden for værkstedsundervisningen.

  Undervisere: Louise Rasmussen, Lars Obel, Lone Lyngsø og Steffen Lynggaard

   

  FORMÅL

  Formålene med ADL er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig almen praktiske færdighed og forstå deres betydning for at have organisatorisk og økonomisk viden, kunnen og holdninger som borger i samfundet.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund ved at indføre eleverne i boligforhold – muligheder og – begrænsninger.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende deres kendskab forskellige livs- og boligsituationer/-muligheder i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for arbejdet med elevens almene daglige livsførelse:

  • At eleverne lærer om dele af de historiske og samfundsfaglige livs- og bomæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale, personlige og praktiske fænomener, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for livs- og boligmæssige sociale og politiske muligheder og begrænsninger for et godt liv og praktisk håndtering bliver introduceret til bo-områder.

   

  INDHOLD

  • Samtaler med eleven om hverdagen, og hvordan det går på skolen og derhjemme.
  • Ud fra elevens stærke og svage sider og findes der ud af, hvad der skal arbejdes med.
  • Eleven støttes efter behov i forhold til økonomi, individuelle og sociale forhold m.m.
  • Der drøftes ønsker og mål for fremtiden, og hvor eleven ønsker praktikophold.
  • Vejlederen har kontakt til forældre, kontaktpersoner, sagsbehandlere, UU-vejleder m.fl., udarbejder statusrapport, sammen med eleven og besøger kommende bo-arbejdssteder.
  • At eleverne til stadighed har mulighed for at få fulgt op på aftaler, mål, handleplaner m.m.
  • At eleverne har mulighed for at få praktisk bistand til køb af billetter, gå i bank/netbank og på posthus m.v.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu, og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret på tværs af fagene, med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte, de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

   

  Almen dannelse

  INTRODUKTION

  Eleverne skal ud fra deres personlige og sociale udfordringer forberedes til voksenlivet og til at tage aktivt del i samfundet. De skal lære at begå sig i og forholde sig til, hvad der sker omkring dem.

  Undervisere: Louise Rasmussen, Lars Obel, Lone Lyngsø og Steffen Lynggaard

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig sociale kompetencers betydning for forholdet mellem mennesker set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende sociale kommunikations-kompetencer i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale fænomener, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for sociale muligheder og begrænsninger og deres bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • hvordan man begår sig i familien, blandt venner, i skolen og senere i sit voksne liv
  • hvordan vi bliver opmærksomme på, nærværende overfor og interesserede i mennesker omkring os
  • hvordan man får et godt samarbejde og kommunikation (praktiske øvelser)

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu, og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter og med produkt-orienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde, og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Kostfag

  INTRODUKTION

  Kostfag foregår i det Nederste Køkken i underetagen på skolen.

  Køkkenet er indrettet således, at hold på 10 – 12 elever kan lave mad og spise sammen.

  Vi starter dagen med at sortere og ordne vasketøj, herefter har vi et lille teoretisk oplæg og gennemgang af dagens menu.

  Vi laver maden i små grupper og efterfølgende spiser vi sammen i køkkenet. Der bliver undervist i de basale ting, som er vigtige at lære, når man som ungt menneske skal ud at bo selv – tøjvask, indkøb, madlavning mm.

  Vi arbejder bl.a. med skolens egen kogebog, og eleverne lærer at lave nogle lette sunde hverdagsretter. Vi arbejder med og får kendskab til div. køkkenmaskiner og køkkenteknikker.

  Undervisere: Louise Rasmussen, Anne Bramming og Lars Obel

  FORMÅL
  At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor køkkenfagets betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.

  At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.

  At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.

  At eleverne kan anvende køkkenfaget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  At eleverne kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer fra køkkenfaget på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde

  MÅL
  At eleverne lærer om dele af naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.

  At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.

  At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om køkkenfaget, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for køkkenfaglige fænomener.

  At eleverne bliver præsenteret for køkkenfagets muligheder og begrænsninger og bidrag til det gode liv

  At eleverne kan omgås maskiner og værktøj på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

  INDHOLD

  • Hygiejne, herunder vigtigheden af god personlig hygiejne og god køkkenhygiejne.
  • Tøjvask, vaskeprogrammer, vasketemperaturer og div. vaskemidler.
  • Håndtering af køkkenredskaber og køkkenmaskiner.
  • Kostråd, kostkompas, madpyramider m.m.
  • Årstidernes produkter, herunder økologiske fødevarer.
  • Arbejdsplanlægning, madplanlægning, indkøb og regnskab.
  • Omregning af opskrifter i forhold til portionernes størrelser.
  • Madlavning ud fra enkelte og overskuelige grundteknikker.
  • Selvstændigt køkken i ”små familier” 2 x 2 uger.
  • Festmad kontra hverdagsmad, fast food og færdigretter kontra hjemmelavet mad.
  • Mad fra andre lande i forhold til dansk madkultur

  METODER:
  Det tilstræbes at undervisningen bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans, tværfaglighed, produktorientering, og fysisk-kropslige undervisningsaktiviteter, som indfaldsvinkler til den kognitive, personlige og sociale udvikling.

  EVALUERING
  Som evalueringsværktøj arbejder værkstedet bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder. Der anvendes eksempelvis it-understøttede logbøger, elevfremlæggelse og evaluerende gruppesamtaler. Elevplanen er endvidere central for en dokumentation og en opsummerende samtale med eleven.

  Social træning

  INTRODUKTION

  I faget Social træning arbejder vi med samfundsfaglige temaer samt emner som kropssprog, sociale spilleregler, normer og værdier mm. Vi underviser ud fra teori og praktiske øvelser, og vi tager forskellige emner op til diskussion på holdet.

  Eleverne lærer blandt andet at tage ansvar for sig selv og andre mennesker i forhold til dem selv og samfundet. Endvidere lære eleverne om, hvad en god borger er, med de kompetencer man besidder.

  Undervisere: Louise Rasmussen, Lars Obel, Lone Lyngsø og Steffen Lynggaard

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får mulighed for at tilegne sig sociale kompetencers betydning for forholdet mellem mennesker set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer
  • eleverne kan anvende sociale kommunikations-kompetencer i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, er det vores mål, at eleverne:

  • udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • får mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale fænomener, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • bliver bevidst om egen livssituation, muligheder, krav, pligter og rettigheder som borger i Danmark
  • bliver klogere på sig selv og andre mennesker

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet:

  • arbejde med oplæg af diverse emner i grupper
  • have praktiske øvelser i samarbejde og kommunikation.
  • gennem film, oplæg og debat, individuelt og i grupper tage stilling til samfundsproblematikker med relevans til eget liv.
  • på udflugter til offentlige rum
  • lære om brugen af elektroniske midler som redskab til formidling

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu, og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte, de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

 • STU-linjen (2. og 3. år)
  Overordnet indholdsplan

  INTRODUKTION

  På STU-linjen arbejder vi med at ruste eleven til en kommende selvstændig tilværelse og til mødet med arbejdsmarkedet. Målet er at gøre eleverne til en almindelig hverdag som selvstændige individer. Vi arbejder derfor meget med elevens personlige kompetencer inden for daglig livsførelse og selvrefleksion.

  Undervisere: Louise Serup, Pia Apostoli, Dorte Brochmann Christiansen og Trine Münch

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig personlige og sociale kompetencer til at forstå samfundets opbygning og deres rolle heri. At de erfarer den dialektiske effekt i en samfunds-dynamik, såvel i nutiden og fremtiden som historisk set.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende sociale og kommunikations-kompetencer i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt, tage ansvar i eget liv og forstår kvaliteterne i at kunne samarbejde.

  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale og politiske forhold der har indvirkning på deres eget liv, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.
  • At eleverne lærer om dele af samfundsfaglige samt kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i eget liv og konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne bliver præsenteret for sociale og politiske muligheder og begrænsninger og deres bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære om og arbejde med:

  • Personlige mål, status, opfølgning og møder med offentlige samarbejdspartnere.
  • Nem-id, E-boks, Borger.dk, netbank
  • Egen økonomi, budget.
  • Praktiske opgaver i egen bolig og i fællesskabet
  • Fælles projekter: planlægning af høstfest, passe bod ved Højskoleaftner, temadage om jul og julemarked, temadage om ”turen går til…” samt sommerudflugten
  • Kreativ produktion til julemarkedet.
  • Indretning og økonomi i forbindelse med etablering i egen bolig, boligforening
  • Fritid, motion og bevægelse. Muligheder og interesser.
  • Ture ud af huset: eks. besøge hjemegn, besøge tidligere elever, praktiksteder, eller andet for fællesskabet.
  • Det omgivende samfund, aktuelle emner, valg.
  • Præsentation og udførelse af frivilligt arbejde.
  • Forbruger guide – praktisk viden omkring vedligehold og behandling af beklædning og bolig.
  • Handicapforståelse, synliggørelse af egen formåen og støttebehov.
  • Indflytning og udflytning af bolig.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning, der både styrker dem personligt og fagligt (særligt i matematik og dansk).

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Hjemmedag (ADL)

  INTRODUKTION

  Vi arbejder med faget på holdets egen bopæl, deres køkken, deres fællesarealer samt deres værelser.

  Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde omkring det at bo selv og læren om sund levevis. Vi vil give eleverne nogle erfaringer og redskaber, som de kan bruge i egen bolig.

  Undervisere: Louise Serup, Pia Apostoli, Dorte Brochmann Christiansen og Trine Münch


  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer og strategier inden for husholdning, planlægning og økonomi.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer fra køkkenfaget på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler personlige og sociale kompetencer.
  • At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • At eleverne lærer om dele af naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne bliver præsenteret for en sund livsstils muligheder og begrænsninger og bidrag til det gode liv.
  • At eleverne kan benytte metoder, maskiner, produkter og værktøj på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • Menuplanlægning, indkøb, madlavning, fællesspisning, regnskab
  • Affaldssortering
  • Rengøring, herunder daglig vedligeholdelse af eget værelse og kollektive rengøringsopgaver på fælles arealer.
  • Øge elevernes bevidsthed omkring økonomiske og ernæringsmæssige sammenhænge i en hverdags husholdning. Eksempel: pris/kvalitet, Kilo/stk. pris, varedeklarationer, energiindhold osv.
  • Husmøder med mødeleder, dagsorden, referent.
  • Ugeplanlægning i fht. individuelle og fælles aktiviteter.
  • Individuelle samtaler og vejledning med henblik på opfyldelse af personlige mål.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

 • Erhvervslinjen (2. og 3. år)
  Linjefag

  INTRODUKTION:

  I linjefag arbejdes med at ruste eleven til en kommende selvstændig tilværelse samt mødet med arbejdsmarkedet.

  Der arbejdes med selvstændighed i forhold til egen tilværelse og styrkelse af personlige og faglige kompetencer.

  Der sættes fokus på interne og eksterne praktikker, samt udvikling og selvrefleksion.

  Underviser: Linda Fynholt

  FORMÅL:

  At eleverne får mulighed for at tilegne sig personlige og sociale kompetencer til at forstå samfundets opbygning og deres rolle heri. At de erfarer den dialektiske effekt i en samfunds-dynamik, såvel i nutiden og fremtiden som historisk set.

  At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.

  At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.

  At eleverne kan anvende sociale og kommunikations-kompetencer i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL:

  At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt, tage ansvar i eget liv og forstår kvaliteterne i at kunne samarbejde.

  At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sociale og politiske forhold der har indvirkning på deres eget liv, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.

  At eleverne lærer om dele af samfund og sundhedsfaglige samt kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i eget liv og konkrete erfaringer og oplevelser.

  At eleverne bliver præsenteret for sociale og politiske muligheder og begrænsninger og deres bidrag til et godt liv.

  INDHOLD:

  • Personlige mål, status, opfølgning og møder med offentlige samarbejdspartnere.
  • Nem-id, E-boks, Borger.dk, netbank osv.
  • Egen økonomi, budget.
  • Praktiske opgaver i egen bolig og i fællesskabet
  • Fælles projekter: indhold af temadag samt bod til julemarkedet.
  • Indretning og økonomi i forbindelse med etablering i egen bolig
  • Fritid, motion og bevægelse. Muligheder og interesser.
  • MIT FOKUS: præsentation af en interesse, et sted eller andet for fællesskabet.
  • Det omgivende samfund, aktuelle emner, valg.
  • Forbruger guides – praktisk viden omkring vedligehold og behandling af beklædning og bolig.
  • Mini hygiejne kursus
  • Handicapforståelse, synliggørelse af egen formåen og støttebehov.
  • Indflytning og udflytning af bolig.

  METODE:

  Det tilstræbes at undervisningstimerne bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans. Med udgangspunkt i den enkeltes kognitive, personlige og sociale kompetencer laves fælles projekter og individ baserede opgaver for at give oplevelsen af at arbejde fokuseret på sine udviklingsmål, såvel personligt, som fagligt og socialt. Den fysisk-kropslige, dansk- og matematik faglige undervisningsaktivitet vil være en naturlig del heraf, ligesom ud-af-huset oplevelser.

  EVALUERING:

  Som evalueringsværktøj arbejder værkstedet bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder.

  Der udarbejdes beviser for kursuslignende forløb.

  Der anvendes evaluerende personlige- og gruppesamtaler, elevfremlæggelser eller it-baserede værktøjer.

  Uddannelses- og elevplan er centrale som dokumentation, samt statusmøder og opsummerende samtale med eleven.

  Hjemmedag (ADL)

  INTRODUKTION:

  Vi arbejder med faget på holdets egen bopæl, deres køkken, deres fællesarealer samt deres værelser.

  Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde omkring det at bo selv og læren om sund levevis. Vi vil give eleverne nogle erfaringer og redskaber, som de kan bruge i egen bolig.

  Undervisere: Linda Fynholt og Christina Lage

  FORMÅL:

  At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer og strategier inden for husholdning, planlægning og økonomi.

  At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.

  At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.

  At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  At eleverne kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer fra køkkenfaget på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde

  MÅL:

  At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler personlige og sociale kompetencer.

  At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.

  At eleverne lærer om dele af naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.

  At eleverne bliver præsenteret for en sund livsstils muligheder og begrænsninger og bidrag til det gode liv.

  At eleverne kan benytte metoder, maskiner, produkter og værktøj på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde.

  INDHOLD:

  • Menuplanlægning, indkøb, madlavning, fællesspisning, regnskab
  • Etablering af madklubber
  • Rengøring, herunder daglig vedligeholdelse af eget værelse og kollektive rengøringsopgaver på fælles arealer.
  • Øge elevernes bevidsthed omkring økonomiske og ernæringsmæssige sammenhænge i en hverdags husholdning. Eksempel: pris/kvalitet, Kilo/stk. pris, varedeklarationer, energiindhold osv.
  • Husmøder med mødeleder, dagsorden, referent.
  • Ugeplanlægning i fht. individuelle og fælles aktiviteter
  • Individuelle samtaler og vejledning med henblik på opfyldelse af personlige mål

  METODE:

  Det tilstræbes at undervisningstimerne bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans. Med udgangspunkt i den enkeltes kognitive, personlige og sociale kompetencer laves fælles projekter og individ baserede opgaver for at give oplevelsen af at arbejde fokuseret på sine udviklingsmål, såvel personligt, som fagligt og socialt. Den fysisk-kropslige, dansk og matematik faglige undervisningsaktivitet vil være en naturlig del heraf, ligesom ud-af-huset oplevelser.

  EVALUERING:

  Som evalueringsværktøj arbejder værkstedet bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder.

  Der anvendes evaluerende personlige og gruppesamtaler, elevfremlæggelser eller it-baserede værktøjer.

  Uddannelses- og elevplan er centrale som dokumentation, samt statusmøder og opsummerende samtale med eleven.

  Praktik

  INTRODUKTION:

  Vi arbejder med faget ud fra elevernes personlige erfaringer og bruger relevante film og IT-baserede værktøjer til at lave et personligt CV.

  Eleverne introduceres for forskellige praktikmuligheder, der laves aftaler, følges op og evalueres på de individuelle forløb i processen, som en del af deres personlige udvikling og kontakt med arbejdsmarkedet.

  Undervisere: Linda Fynholt og Christina Lage

  FORMÅL:

  At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer og strategier i det at være en del af en arbejdsplads.

  At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber på en arbejdsplads, som en del af et demokratisk samfund.

  At afdække for eleven hvilke muligheder og udfordringer han/hun har, samt bidrage til at de skaber sig et realistisk billede af egen arbejdsevne.

  At give eleven praktiske erfaringer og indsigt i betydningen af fysisk og mental-forms indvirkning på daglig trivsel og arbejdsevne.

  At give eleven praktiske erfaringer med at deltage i et arbejdsfællesskab.

  At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som basis for deres personlige, sociale og faglige udvikling som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL:

  At eleverne udvikler deres selvindsigt samt arbejder med deres personlige, sociale og faglige mål, som er opsat i deres uddannelsesplan.

  At de får afprøvet forskellige brancher og muligheder, som er personligt relevante i forhold til arbejdsevne og interesser.

  At eleverne prøver at indgå i et arbejdsfællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed, samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.

  At eleverne får forståelse for fysisk og mental sundheds betydning for hensigtsmæssig udnyttelse af deres kompetencer i hverdagsliv og arbejdsliv.

  At eleverne får udformet og opbygget et personligt CV, som de kan arbejde med i praktikforløbene samt drage nytte af i fremtiden.

  INDHOLD:

  • Opbygning og udformning af et personligt CV
  • Personlige samtaler ift. ønskede praktikker og muligheder
  • Udformning af jobansøgninger
  • Rollespils-situationer ex. Jobsamtaler, samarbejdsøvelser og kommunikation.
  • Interne og eksterne praktikforløb
  • Forbesøg på praktikpladser, opfølgningssamtaler og evaluering af praktikker.
  • Diverse forløb med fysisk- og mental træning.
  • Virksomhedsbesøg.
  • Psykologi, verbal og nonverbal kommunikation.

  METODE:

  Det tilstræbes at undervisningstimerne bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans. Med udgangspunkt i den enkeltes kognitive, personlige og sociale kompetencer laves fælles projekter og individ baserede opgaver for at give oplevelsen af at arbejde fokuseret på sine udviklingsmål, såvel personligt, som fagligt og socialt. Den dansk- og matematik faglige undervisningsaktivitet vil være en naturlig del heraf, ligesom ud-af-huset oplevelser.

  EVALUERING:

  Uddannelses- og elevplan er centrale som dokumentation, samt statusmøder og opsummerende samtale med eleven.

  Der udformes efter hver praktik en skriftlig evaluering af såvel praktikvejlederen, som eleven i samarbejde med praktikpladsen.

  Som evalueringsværktøj arbejder værkstedet bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder.

 • Fag der er fælles for årgangene
  Branchefag: Håndværk og Industri

  INTRODUKTION:

  Håndværk og Industri er et fag, hvor vi bl.a. kommer rundt om alle de håndværk der kan findes på en skole som vores. Vi tager os af skolens fysiske rammer ude og inde, skolens haver, vi vasker og vedligeholder skolen bus og bil, vi kører på genbrugspladsen og vi tager forefaldende arbejde efterhånden som det dukker op.

  Vi har et værksted hvor vi kan lave noget træarbejde, vi har en drejebænk og div. maskiner så vi kan udføre og bygge mange ting. På værkstedet har vi indrettet en afdeling til cykelreparation så vi kan tage os af skolens mountainbikes, som bliver brugt i idrætsundervisningen.

  Eleverne vælger sig på valgholdet for et ½ år ad gangen. Vi prøver at få hver enkelt til at berøre så mange områder af faget som mulig, således at alle f.eks. har været med til havearbejde, hvor man kan få et kursus i at betjene havetraktoren. Alle får mulighed for at lære at betjene drejebænken og nogle af maskinerne vi har på værkstedet, alle skal prøve at skrue på en cykel samt lappe et dæk. Alle skal have været med på genbrugspladsen og med til affaldssortering.

  Undervisere: Steffen Lynggaard, Mikael Jakobsen og Lars Obel.

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt større forståelse for andre.
  • eleverne får erfaring med håndværksfag ud fra et miljømæssigt, samfundsmæssigt og historisk perspektiv, der kan give mulighed for selvstændig kreativitet og kritisk-konstruktiv udvikling.
  • eleverne gennem det praktiske arbejde i værkstederne opnår større sikkerhed og selvtillid, der kan bidrage til at danne grundlag for selvstændigt at kunne klare småreparationer i fremtiden.
  • eleverne får erfaringer med arbejdet i værkstederne, der eventuelt kan give anledning til ønsket om senere beskæftigelse inden for området.

  MÅL:

  For at eleverne kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • Eleverne er på banen fra ide´ til produkt – lave skitser og små arbejdstegninger med mål på inden opstart.
  • Eleverne skal lære at betjene så meget værktøj som mulig i en håndværksmæssig situation.
  • Eleverne skal lære at måle og beregne hvor meget materiale, der skal bruges til en given opgave.
  • Eleverne skal lære at begå sig på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde ved håndtering af værktøj og udstyr, der bruges i håndværksfaget.
  • Eleverne skal have kendskab til forskellige materialer, pris, oprindelse og anvendelsesområder.
  • Eleverne skal lære at reparere småting og evt. selv producerer tingene, for at undgå ”smid væk”, ”køb nyt” kulturen.

  INDHOLD:

  Eleverne præsenteres for ting, de kan lave i træværkstedet. Enten noget de selv kan bruge/forære væk eller noget vi stiller på lager til vores julemarked.

  Det er vigtigt at eleverne får viden og erfaring om materialer, værktøjer og maskiner i værkstedet, så derfor producerer alle i starten af forløbet en fuglekasse, hvor de lærer at bruge de mest almindelige værktøjer såsom: håndsav, vinkel, tommestok og skruemaskine. Vi snakker om de forskellige materialer og deres egenskaber, og elever får et maskinkursus i de maskiner de må betjene.

  Nogle af de projekter vi laver i Håndværk og Industri, er små projekter, der kan udføres i løbet af én undervisningsdag, andre projekter udføres over flere dage, afhængig af vind og vejr.

  Eleverne er med til at vedligeholde skolens fysiske rammer samt at holde haven pæn og ren. Træværket skal males, træer og buske skal beskæres, gårdspladserne skal fejes og om vinteren skal vi strø salt og rydde sne.

  Vi er også af og til på virksomhedsbesøg, eller et smut på naturskolen Søballegaard – f.eks. til et tema om ”grøn sløjd”.

  METODER:

  Eleverne får en gennemgang af de maskiner de får lov til at betjene. Nogen af maskinerne skal slibes og vedligeholdes undervejs, det får de også et indblik i hvordan man gør, så de kan udføre opgaverne på egen hånd.

  Eleverne arbejder selvstændigt med nogle af opgaverne andre opgaver udføres i fællesskab, på mindre hold afhængig af opgavens omfang.

  EVALUERING:

  Hver opgave bliver godkendt af én af underviserne, vi holder løbende øje med udførelsen af opgaverne og opfordrer eleverne til at spørge om hjælp, hvis de er i tvivl om noget undervejs.

  Der forlanges en vis finish på de opgaver, der skal gives væk eller sælges til andre, og selv om et produkt produceres til én selv skal det laves ordentligt og præsentere sig godt.

  Branchefag: Beklædning og design

  INTRODUKTION:

  Design er et begreb for såvel processen fra idè til færdigt produkt, som det er et begreb for, hvilket udtryk det færdige produkt signalerer; hvordan produktet er fremstillet ud fra form, funktion mm..

  Vi arbejder naturligvis på andre måder end de professionelle designere. Alligevel kan det give mening at se, hvordan de arbejder med deres design, ligesom det er muligt at besøge steder med særlige undervisningstilbud om beklædning og design.

  Vi ønsker at styrke elevernes kreative og håndværksmæssige side – og derigennem hjælpe eleverne med at opbygge kompetencer inden for beklædning og design, som f.eks. lære dem at anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer.

  Eleverne skal være med i arbejdet fra idé til færdigt produkt, lære at bruge håndværksteknikker, arbejde med forskellige materialer, primært tekstil, men det kan også være træ, ler, gips, beton, glas, maling. Eleverne kan f.eks. lade sig inspirere af deres dagligdag, skolens omverden, deres liv og andre kulturer.

  Faget skal være med til at understøtte elevernes praktisk faglige – og innovative side. Derfor vil vi arbejde med:

  • Ideudvikling – hvor eleverne kommer med ideer og løsningsmuligheder på den stillede opgave. De anvender en eller flere designmetoder til at generere ideer og foretage en endelig udvælgelse af en brugbar ide. Eleverne lærer at fastholde og udvikle deres ideer i form af skitser, notater, modeller m.m.. I ideudviklingen kan eleverne f.eks. tage udgangspunkt i den materielle kultur, der omgiver dem, eller hente inspiration fra andre kulturer via internettet.
  • Ideafprøvning – er, hvor eleverne afprøver deres ideer. Det kan være eksperimenter med forskellige materialer, teknikker m.m. i relation til ideen. Der kan laves modeller i skaleret eller fuld størrelse af ideen for at vurdere om den valgte ide er en mulig løsning på den stillede opgave.
  • Produktrealisering – er udarbejdelsen af det endelige produkt. Her kan der, på trods af de ovenfor beskrevne overvejelser omkring ideudvikling og ideafprøvning, opstå uforudsete udfordringer, der gør at eleven må tilbage til tidligere faser i designprocessen.
  • Evaluering – er den løbende vurdering af ideen i relation til de foretagne afprøvninger. Evaluering vil finde sted på ethvert af de ovenfor nævnte trin, da det er evalueringen, der løbende justerer overvejelserne og de trufne beslutninger. Der er således tale om dynamiske processer.

  Ligeledes er det under evalueringen, at ide, proces og produkt kan præsenteres for andre. Dette kan f.eks. ske gennem udstillinger, præsentationer eller elektronisk.

  Undervisere: Else Marie Mikkelsen, Anne Bramming og Trine Münch

  FORMÅL:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig viden om beklædning og design.
  • At eleverne får mulighed for at indgå i forskellige fællesskaber, at samarbejde og at støtte hinanden.
  • At eleverne bruger – og bliver bevidste om deres kompetencer – og opdager nye sider/kompetencer ved sig selv.
  • At eleverne oplever nye arbejdsmetoder, arbejdsredskaber og materialer.
  • At eleverne får mulighed for at have medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – og at de får medansvar.

                

  INDHOLD:

  • Der arbejdes med tekstil, garn, tråd, gips, beton, glas, maling, papir, karton/pap og træ osv..
  • Der udarbejdes div. produkter til salg på skolens Julemarked.
  • Vi arbejder med ideudvikling, ideafprøvning, produktrealisering og evaluering.
  • Vi udvikler elevernes praktiske og innovative kompetencer.
  • Vi besøger steder med særlige undervisningstilbud om beklædning og design.

  METODE:

  Det tilstræbes at undervisningen bærer præg af aktiviteter/værksteder, hvor de kreative og praktiske elementer vægtes højt, og kan sættes i forbindelse med det at idegenerere og producere objekter/ting. Der vil være en stor grad af aktivitet, samarbejde og produktion. Opgaverne vil også kræve, at eleverne arbejder tværfagligt, og at de bliver mere bevidste om, hvordan alle elementer i en proces spiller sammen. 

  EVALUERING:

  Som evalueringsværktøj arbejder værkstederne bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-, skrive og motoriske vanskeligheder. Der anvendes eksempelvis elevfremvisning/udstilling af elevproduktioner samt evaluerende samtaler.

  Branchefag: Mad og gastronomi

  INTRODUKTION

  Mad og gastronomi er et branchefag, som vælges for et halvt skoleår ad gangen. Der undervises i faget en gang om ugen, og det varer en hel undervisningsdag. Undervisningen foregår i skolens køkkener. I løbet af dagen skal eleverne tilberede et måltid til skolens elever og ansatte. Efterfølgende skal eleverne vaske op og gøre rent efter dagens arbejde i køkkenet.

  I løbet af skoleåret præsenterer vi eleverne for en lang række forskellige retter og ingredienser, så de får et bredt kendskab til madlavning. Eleverne får også undervisning i, hvor vigtigt det er med god personlig hygiejne, samt at et køkken skal være rent og pænt. De undervises også i vigtigheden af sunde fødevarer og grundig tilberedning af særlige fødevarer som fisk og kylling.

  Eleverne arbejder med grundlæggende køkkenteknikker og anvendelse af de mest alamindelige køkkenmaskiner, så de får erfaringer og større sikkerhed i selvstændigt at kunne tilberede enkle retter. Samtidigt introduceres de også for sværere og mere gastronomiske retter og anretninger, så de får kendskab og oplevelser af at have arbejdet med den side af madlavningen også.

  Undervisere: Kim Fredslund, Lars Obel Jacobsen og Pia Apostoli

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt større forståelse for andre.
  • eleverne får erfaring med madlavning ud fra et miljømæssigt, samfundsmæssigt og historisk perspektiv, der kan give mulighed for selvstændig kreativitet og kritisk-konstruktiv udvikling.
  • eleverne gennem det praktiske arbejde i køkkenet opnår større sikkerhed og selvtillid, der kan bidrage til at danne grundlag for selvstændigt at kunne klare egen husholdning i fremtiden, herunder betydning for sund livsstil samt økonomisk husholdning.
  • eleverne får erfaringer med arbejdet i køkkenet, der eventuelt kan give anledning til ønsket om senere beskæftigelse inden for området.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • Eleverne får større kendskab til råvarer, heriblandt: oprindelse, behandling og anvendelse.
  • Eleverne får mulighed for at indlære enkle basale køkkenteknikker og -rutiner, herunder hygiejneregler.
  • Eleverne får mulighed for at kende og kunne anvende de mest almindelige køkkenmaskiner og -redskaber.
  • Eleverne får indsigt i anvendelse af storkøkkenets redskaber og maskiner samt arbejdsgange og rutiner i storkøkkenet.
  • Eleverne kommer til at arbejde med forskellige råvarer samt får kendskab til råvarernes gang ”fra jord til bord”.
  • Eleverne får kendskab til forskellige aspekter ved indkøb og tilberedning af mad, herunder den ernæringsmæssige værdi, sæson/årstid/højtider, økonomi, traditioner/fornyelse, økologi og madspild.

  INDHOLD

  Hver uge undervises der i et nyt tema, der baserer sig på valg af råvarer, ernæring, køkkenteknikker, årstid, højtider eller andre relevante emner.

  Der laves mad efter en madplan, der skifter mellem hakket kød, fisk, sammenkogt ret, vegetarret samt fjerkræ/helt kød. Tilbehøret varierer og tilpasses kødretten, og der vil som udgangspunkt altid tilbydes brød og grønt samt kartofler, pasta og eller ris til retterne. Vores fokus på sundhed betyder, at tilbehøret, så vidt det er muligt, består af sunde og grove råvarer.

  Eleverne får medindflydelse på sammensætningen af smag og udseende (indbydende præsentation og servering) af den tilberedte mad.

  METODER

  Til hver undervisningsdag er der et teoretisk eller praktisk oplæg omkring dagens emne. Det kan for eksempel være i form af film og filmklip. Derefter arbejdes der praktisk med tilberedning af et måltid, hvor eleverne selv vælger sig ind på, hvilken del af måltidet de ønsker at arbejde med. Eleverne arbejder både individuelt og i mindre grupper i løbet af dagen.

  I løbet af året er der tilrettelagt enkelte ture “ud af huset”. Turene går til eksempelvis landbrug, pluk-selv frugtplantage, fødevarevirksomheder, slagterier eller erhvervsskoler. Formålet med turene er at give eleverne en helt konkret forståelse for fødevareproduktion samt et indblik i de uddannelser, der er inden for gastronomi og fødevarer.

  EVALUERING

  Der sker en naturlig evaluering i forbindelse med spisningen af den tilberedte mad; såvel fra de involverede elever samt fra andre der spiser med.

  Efter undervisningen evalueres dagens indhold, forløb og resultat mundtligt med eleverne (fælles).

  Fælles motion

  INTRODUKTION

  Fælles motion er obligatorisk for alle elever. Vi tager benytter os af de muligheder der er i nærområdet bl.a. Sdr. Marks hallen og svømmehallen, skolens fitnessrum, samt vores samlingssal.

  Underviser: Christina Lage, Claus Børgesen, Dorte Brochmann Christiansen, Lone Lyngsøe

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor motions betydning for sig selv, men også for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at leve et sundt og aktivt fritidsliv.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende motionsaktiviteter i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne får indsigt i, samt forståelse for, hvorfor motion er vigtigt.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om enkelte motionsformer, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for motions muligheder, men også begrænsninger, for et sundt og godt liv.
  • At eleverne er med til at opmuntre hinanden til at opnå gode resultater.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor tilbydes forløb for eleverne i blandt andet:

  • Fælles opvarmning, individuel opvarmning
  • Cykling, gang og løb
  • Opstart af løbeprogrammer for både rutinerede og urutinerede løbere
  • Svømning
  • Zumba, aerobic, fitness
  • Hockey, boldspil, rundbold og badminton
  • Benyttelse af fitness redskaber i skolens fitnessrum
  • Fælles træning, såsom cirkeløvelser og forskellige øvelser der styrker bestemte muskelgrupper
  • Samvær, god tone og hvordan man benytter sig af de motionsmuligheder der er i det offentlige rum, som ex. tarzanbane, MTB-stier, Sansestier, skovens egne materialer

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter på en måde, der tager hensyn til deres motoriske udvikling, balanceevner og fysik.

   

  EVALUERING

  Løbende mundtlig evaluering sammen med elever og undervisere.

  Valgfag: Care

  INTRODUKTION:

  I Care arbejder vi med mennesker. Vi beskæftiger os med mennesket, fra barn til voksen. Undervisningen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, diskussioner, interne – og eksterne besøg samt praksis.
  Vi sætter fokus på den professionelles rolle i relation til den enkelte borger.

  Undervisere: Trine Münch og Louise Rasmussen

  FORMÅL:

  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • At kunne debattere med gensidig respekt.
  • At give eleverne en basisviden inden for grundlæggende pædagogik, psykologi, kommunikation, omsorg og samarbejde.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvindsigt.
  • At lære eleverne at være åbne og have en kritisk stillingtagen til samfundet.

  MÅL:

  • Få indsigt i udviklingen fra barn til voksen
  • Få indsigt i div. handikap
  • Blive klogere på sig selv og andre mennesker
  • Udvikle gode samarbejdsevner
  • Få indsigt i egne og andres behov
  • Få indsigt i den gode relation
  • At blive bevidst om takt og tone

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor underviser vi i forskellige temaer som f.eks.:

  • Temaet børn, hvor vi kommer omkring børns fysiske – og psykiske udvikling, småbørnsmotorik, kommunikation med børn, sanglege samt omsorg og pleje for børn.
  • Temaet ældre, hvor vi kommer omkring ældres fysiske – og psykiske tilstand, kommunikation med ældre, ældre pleje, omsorg og ældres aktivering.
  • Temaet selvudvikling, hvor vi ser på kropssprog/kropsbevidsthed, retorik, identitet, selvtillid, selvværd og samarbejde.
  • Temaet personligpleje, hvor vi kommer omkring hele kroppens tilstand fra fødder, hænder, hår, mund til intimområder. Vi bliver også klogere på hjælpemidler samt løfteteknikker.

  Vi vil gerne opnå, at eleverne bliver opmærksomme, nærværende og interesserede i mennesker omkring dem.

  METODE:

  Undervisningen vil udover teori indeholde div. interne – og eksterne besøg, øvelser, lege, filmklip, film, dokumentarudsendelser mm..


  EVALUERING:

  Der anvendes evaluerende personlige – og gruppesamtaler, elevfremlæggelser eller it-baserede værktøjer.

  Uddannelses- og elevplan er centrale som dokumentation, samt statusmøder og opsummerende samtale med eleven.

  Valgfag: Dansk

  INTRODUKTION

  I valgfaget Dansk går vi i dybden med danskfaglige temaer. Vi arbejder både skriftligt og mundtligt. Det gør vi ud fra blandt andet PowerPoint, mundtlige oplæg, filmklip, diskussion og præsentation. Vi kommer også til at træne læsning, stavning, lettere grammatik (ordklasser, ordbøjning o.l.), ordbetydning, skriftlig fremstilling, komma og anden tegnsætning samt ”praktisk dansk” alt efter niveau og motivation.

  Eleverne skal arbejde med danskfaglige tekster og genrer samt skriftlige fremstillingsformer. De skal desuden lære om kommunikation og sprogets faglige og sociale betydning. Undervisningen tager højde for elevernes aktuelle niveau, og der er fokus på at skubbe aktivt til både grænser og motivation for at lære ny viden samt at udvikle sociale og kommunikative færdigheder.

  Underviser: Lone Lyngsø

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kommunikative – og skriftlige kompetencer indenfor faget dansk. Der lægges vægt på fagets betydning i forholdet mellem mennesker set i både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt, i fællesskaber, i et demokratisk samfund samt i verden generelt.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende både sproglige og skriftlige kommunikationsfærdigheder i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund og i verden generelt.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om sprogets betydning som kommunikationsmiddel og som værende essentiel for udviklingen af en kulturel, social og personlig identitet.
  • At give eleven mulighed for at få indsigt i og viden om, hvordan man forstår, tolker og analyserer forskellige danskfaglige tekster på baggrund af en f.eks. historisk eller samfundsfaglig kontekst.
  • At eleven lærer og får viden om kommunikation i forholdet mellem afsender og modtager, og hvordan man præsenterer /fremlægger sit budskab, så det bliver forstået på den måde, man har ønsket.
  • At eleverne lærer om dele af historiske, æstetiske og kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om danskfaglige emner, der har indvirkning på deres eget liv, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for dannelsesfaglige fænomener.

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor tilbydes eleverne:

  • Muligheden for, individuelt eller i grupper, at arbejde med danskfaglige projekter, som skal fremlægges på holdet. Det kan være i form af PowerPoint-show, skriftlig fremstilling eller som et rent mundtligt oplæg illustreret med billeder eller sketch. Emnerne kan fx omhandle danske historier og nyheder, litteraturgenrer, ungdomskulturer i Danmark eller kendte danske forfatteres liv og arbejde.
  • At de får muligheden for at fordybe sig i et emne og dermed lærer værdien i at fastholde koncentration og fokus over en længere periode.
  • At eleven får rum og rammer til at bruge egen fantasi og kreativitet i en skriftlig og mundtlig udtryksform, og at de lærer at turde kaste sig ud i nye uprøvede projekter.
  • At arbejde både selvstændigt og deltage i holdsamtaler og diskussioner om udvalgte emner
  • At vi bruger både film, tv og digitale redskaber til at forstå og analyserer problemstillinger inden for området.
  • At lære at bruge og forstå sprogets virkemidler både skriftligt og mundtligt. Fokus er på informationssøgning, og hvordan man forholder sig kritisk til de informationer, man finder i bøger og på nettet.
  • Læsetræning, stave- og diktatøvelser, samt almen grammatik herunder tegnsætning.
  • Holdsamtaler med øvelser og/eller quiz omkring emnerne
  • Boganmeldelser, referat og resumé af bøger og tekster og udarbejde projekter med udgangspunkt i nonfiktion med mulighed for egen indflydelse.
  • Muligheden for at øve sig i, hvordan man overvinder frygten for at skulle ”være på” – og hvordan man præsenterer sig selv og sit arbejde bedst muligt.
  • At lære at forstå og kunne aflæse egne og andres kommunikative signaler – både de verbale og non-verbale

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu, og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde, og hvilket udbytte de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Valgfag: Engelsk

  INTRODUKTION

  Valgfaget engelsk tilbydes i foråret 2020, i ugerne 8, 10 – 12, 16 – 18 samt 24 og 25.

  Undervisningen tager afsæt i den enkelte elevs faglige kompetencer, dernæst i de områder af sproget, hvor eleven ønsker at forbedre sig. Eleven vil fortløbende blive udfordret indenfor områder, hvor der spottes lyst, motivation eller potentiale.

  Underviser: Annette-Louise Arnholm

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kommunikative– og skriftlige kompetencer indenfor faget engelsk. Der lægges vægt på fagets betydning i forholdet mellem mennesker set i både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber, i et demokratisk samfund samt i verden generelt.
  • At eleverne har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer, deres indbyrdes samarbejde – og endvidere lægges der op til deres initiativtagen.
  • At eleverne kan anvende engelske kommunikations– og skriftlige færdigheder i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund og i verden generelt.

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne tilegner sig viden om det at kommunikere på engelsk, om skriftlige sammenhænge, om problemstillinger, forskellige metoder og brugen af dem. Der tages udgangspunkt i egne erfaringer, oplevelser og ny viden.
  • At eleverne udvikler evnen til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv indstilling til faget.
  • At give eleverne mulighed for at få indsigt i og viden om det engelske sprog og engelsktalende lande.

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig.

  I faget engelsk skal vi først og fremmest arbejde med sproget. Eleverne skal lykkes og udvikles og undervisningen tager derfor altid udgangspunkt i elevens egne faglige kompetencer.

  Det engelske sprog er komplekst, alsidigt og samtidigt det vigtigste internationale kommunikationssprog. Det er vigtigt både at få helheden med, men også at komme i dybden med de emner og arbejdsområder der arbejdes med.

  Derfor tilbydes eleverne:

  Mundtlig engelsk

  • At blive i stand til at gøre sig forståelig på engelsk i en globaliseret verden, hvor man støder på det engelske sprog både i og udenfor skoleverdenen.
  • At udvide eget ordforråd alt efter eget nuværende sproglige niveau.
  • At mindske den usikkerhed eleven kommer med i forhold til at tale engelsk foran andre – og i stedet øge de mundtlige engelske færdigheder til at fremme kommunikationen med både kammerater og evt. engelsktalende personer.
  • At blive i stand til at stille spørgsmål par- og gruppevis; som turister der går på indkøb, på restaurant, ringer efter en taxi, bestiller et hotelværelse osv.
  • Muligheden for at forstå forskellige engelsksprogede kulturer, særligt med fokus på USA og Storbritannien. Undervisningen rettes mod at lede eleverne til at forstå, hvordan mennesker i andre kulturer tænker og lever, samtidigt med at sidestille dem med den kultur de kender fra Danmark. De vil blive udfordret i forskellige emner, som sammen med de andre delområder vil gøre undervisningen relevant uanset elevens individuelle niveau.

  Skriftlig engelsk

  • Muligheden for at blive undervist i engelsk grammatik og arbejde med grammatiske øvelser.
  • Diverse engelske krydsordsopgaver, word search opgaver, ordforrådsopgaver, antonym- og synonymopgaver, kend tallene opgaver m.m.
  • Muligheden for at arbejde med forskellige trænings Apps og hjemmesider samt inddragelse af forskellige spil og fysisk betonede aktiviteter.

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de afslutter deres forløb på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret enkeltvis, i par og i grupper – med fysisk-kropslige aktiviteter og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig både kognitivt, personligt, socialt og fagligt.

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres vejleder og lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevens status.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og udbytte. Det sker blandt andet gennem mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering skrives i elevens status.

  Valgfag: Matematik

  INTRODUKTION

  Matematik kan vælges mandage 9-12 i tre 10 ugers perioder. Fredag 9-12 i én 10 ugers periode. Der tages udgangspunkt i den enkeltes niveau og hvilke hverdagsmatematiske områder den enkelte har behov for at forbedre sig i. Der arbejdes fortrinsvis med hverdagsmatematikken, men eleverne kan også søge udfordring i mere teoretiske emner.

  Undervisere:  Else Marie Mikkelsen og Henrik Pedersen

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne styrker deres færdigheder inden for hverdagsmatematikken, og derved udvikler sig til mere oplyste borgere, der kan agere frit og ligeværdigt i et demokratisk samfund.
  • At vi stimulerer elevernes nysgerrighed og øger deres lyst til læring og yderligere dygtiggørelse.

  MÅL:

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne opnår sikkerhed i tal og titalssystemet
  • At eleverne forbedrer deres færdigheder i de 4 regnearter
  • At eleverne kan benytte en lommeregner, overslagsregning og tilegner sig personlige algoritmer
  • At eleverne får kendskab til digitale hjælpemidler, apps m.m.
  • At eleverne får kendskab til brøk- og procentregning
  • At eleverne tilegner sig viden om handel og indkøb, prissammenligninger, rabat og kg-pris
  • At eleverne kan benytte vores pengesystem og får kendskab til andre valutaer og omregning
  • At eleverne opøver sikkerhed i køkkenmatematik, mål og vægt, kg, g, liter, dl.
  • At eleverne kan bruge metersystemet og får kendskab til målestoksforhold m.m.
  • At eleverne får kendskab til geometri – opmåling, areal, omkreds, rumfang m.m.
  • At eleverne bliver sikre i kalenderen, klokken, køreplaner mm.
  • At eleverne får kendskab til at læse skemaer og tabeller

  INDHOLD:

  Indholdet tilpasses og differentieres den elevgruppe der aktuelt vælger faget.
  Der arbejdes med opgaver i relevante emner.

  METODE:

  Der veksles mellem læreroplæg, praktisk matematik, matematik i praktiske opgaver fx bage eller indkøb, træningsopgaver, spil.  Der arbejdes individuelt og i små grupper med relevante opgaver.

  Vi anvender IT, apps, emat, matematikbøger, internet, konkrete materialer, måle og veje redskaber, spil

  EVALUERING:

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de sammen med deres lærere.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte de har af det og hvilke behov. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

  Valgfag: Motion & Outdoor - Mandag

  INTRODUKTION:

  Ud over den obligatoriske idrætsundervisning, kan eleverne vælge faget Motion & Outdoor om mandagen. Vi benytter os af de muligheder, der er i nærområdet, skolens fitnessrum samt vores samlingssal.

  Undervisere: Henrik Pedersen og Dorte Brochmann

   

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor motions betydning for sig selv, men også for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at leve et sundt og aktivt fritidsliv.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende motionsaktiviteter i deres nuværende og fremtidige liv, som borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL:

  • At eleverne lærer om sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne får indsigt i, samt forståelse for, hvorfor motion er vigtigt.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om enkelte motionsformer, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for motionsmuligheder, men også begrænsninger, for et sundt og godt liv.
  • At eleverne er med til at opmuntre hinanden til at opnå gode resultater.

   

  INDHOLD:

  Undervisningens indhold tager udgangspunkt i elevernes interesser og ønsker. Underviserne sammensætter et alsidig program som både indeholder kendte og selvvalgte aktiviteter, men også aktiviteter som vurderes at være gavlige for den enkelte elev eller elevholdet som helhed.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter på en måde, der tager hensyn til deres motoriske udvikling, balanceevner og fysik.

   

  EVALUERING

  Undervisningen og den enkeltes udvikling evalueres løbende gennem samtaler individuelt og i plenum

  Valgfag: Musik

  INTRODUKTION

  I dette valgfag undervises der i en række forskellige musiske discipliner. Eleverne lærer instrumenterne at kende, og spiller sammen i undervisningen. Musiklokalet er altid åbent, og når man har lært, hvordan teknikken virker, bliver eleverne opfordret til at benytte faciliteterne mest muligt. Naturligvis som frihed under ansvar. Det betyder at man passer på tingene og rydder op efter sig selv.

  Underviser: Steffen Lynggaard

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor sang & musik og de musiske elementers betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og kultur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af musikundervisningens indhold og rammer
  • At eleverne oplever samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende og tage del i sang og musik i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL:

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af musiske, historiske, æstetiske og kommunikationsmæssige sammenhænge og problemstillinger med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om sangen og musikkens kommunikationsmuligheder, oplevelsesformer og udtryksmidler.
  • At eleverne bliver præsenteret for både sang/musiks muligheder og begrænsninger i bidraget til et godt liv.
  • At elevernes selvtillid, motorik og koncentrationsevne gennem arbejdet med sang & musik styrkes

  INDHOLD:

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor skal eleverne blandt andet lære:

  • Fællessang med udgangspunkt i såvel danske som udenlandske sange
  • Instrumentspil hvor eleverne får mulighed for at afprøve diverse instrumenter, som kan indgå i “band-sammenhæng”
  • Rytme og bevægelse
  • Lytteøvelser
  • Lydcollage og IT
  • Drama, herunder mimeøvelser og lyddramatik
  • Projekter, hvori indgår afvikling af f.eks.: en koncert, en revy, en musik-video, en animation af et kendt musiknummer, en videofilm.

  METODER:

  Eleverne gives mulighed for forståelse af musikken ved fortrinsvis at være udøvende.

  EVALUERING:

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Når valgfagsperioden er slut, evalueres hele forløbet. Det gør de sammen med deres lærer.

  Valgfag: Glasværksted

  INTRODUKTION:

  Glasværksted kan vælges fredage 9-12 i tre 10 ugers perioder.

  Underviser:  Else Marie Mikkelsen

  FORMÅL:

  • At eleverne udfordres kreativt
  • At eleverne udvikler håndværksmæssige kompetencer
  • At eleverne oplever glæde ved at arbejde med hænderne

  MÅL:

  • At eleverne ser muligheder for praktisk kreative aktiviteter i fritiden
  • At eleverne for forståelse for æstetik og design
  • At eleverne udvikler deres håndværksmæssige færdigheder og motoriske evner
  • At eleverne oplever glæden ved at skabe
  • At eleverne får styrket selvværd gennem den kreative proces

  INDHOLD:

  Der arbejdes med koldglas som tilskæres, monteres og fuses i glasovn ved høj temperatur.

  Indholdet tilpasses og differentieres til den elevgruppe der aktuelt vælger faget.

  Der arbejdes med design, farvesammensætninger, glassets egenskaber, teknikker i forbindelse med glasarbejdet; skære, klippe, montere. Der arbejdes med billedmageri, brugsgenstande og dekorative elementer. Projekterne kan være fælles eller individuelle.

  METODE:

  Værkstedsarbejde med 8 elever med individuelle eller fælles opgaver, herunder gennemgang af teknikker.

   EVALUERING:

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring med læreren. Produkterne evalueres på holdet.

  Elevernes produkter udstilles i skolens fællesrum.

  Valgfag: Rollespil

  INTRODUKTION

  Rollespil er en interaktiv fortælling, hvori hovedrollerne i historien er de spillere der sidder om bordet. Historien ændrer sig løbende på baggrund af de valg og handlinger spillerne gør. Alle spillerne indgår på et hold der sammen skal drive historien fremad og løse de udfordringer og dilemmaer der opstår undervejs. Alle spillerne skaber en karakter, eller en rolle, som de gennem spillet skal spille. Ligesom i et teaterstykke skal man fortælle hvad sin rolle siger og gør og det er bedre jo mere man lever sig ind i rollen og historien.

  Rollespil bliver hurtigt til en fælles fortælling, hvor man som spiller knytter bånd til de andre på holdet. Historien i spillet bliver på til en oplevelse man har haft i fællesskab. Rollespil danner grundlag for gode sociale relationer med udgangspunkt i det fælles tredje.

  Rollespil rummer en del fag-faglige elementer i form af engelsk tekst-og begrebsforståelse, samt basal matematik.

  Underviser: Mads Petersen

  FORMÅL:

  • At eleverne oplever et rummeligt fællesskab, hvor der er plads til at være sig selv og tryghed til at udtrykke sig.
  • At eleverne oplever at være en vigtig og værdsat del af en social aktivitet.
  • At eleverne i fællesskab har en sjov og positiv oplevelse med hinanden.
  • At eleverne udfordres kreativt og inddrages i at skabe en fortælling.
  • At eleverne gennem en kreativ og social aktivitet berører alment faglige elementer og lærer at mestre disse.
  • At præsentere eleverne for en social aktivitet, der også eksister i foreningslivet i Danmark.

  MÅL:

  • At eleverne bliver en del af et fællesskab.
  • At eleverne tør leve sig ind i en rolle og udfolde deres fantasi og kreativitet.
  • At eleverne kan samarbejde om at løse opgaver.
  • At eleverne kan give plads til andre i en fælles aktivitet.

  INDHOLD:

  Rollespil er et interaktivt, kooperativt spil der inddrager og udfordrer eleverne. De må arbejde sammen og forholde sig til dilemmaer undervejs for at afvikle historien. Man kan sammenligne rollespil med mange af de computerspil der eksisterer i dag. Man spiller en rolle med særlige evner og er med til at afgøre hvilken retning spillet skal tage.

  Rollespil er en historie der fortælles i fællesskab og alle eleverne vil efter at have deltaget gå fra undervisningen med en unik historie og oplevelse de sammen har skabt.

  For at håndtere situationer i historien indgår der terningeslag og matematik, for at afgøre udfaldet af nogle af de valg spillerne tager. Disse matematiske regler for spillet kaldes et system. Systemet er skrevet på engelsk. Eleverne vil derfor opleve at der indgår elementer af engelsk sproglig karakter og basal matematik i faget.

  Da rollespil er et fortællings-fællesskab er spillet afhængigt af alle deltagere. Der er derfor en høj grad af elevinddragelse i undervisningen og eleverne vil opleve at være med i historiefortællingen på lige fod med de andre. Der lægges vægt på at undervisningen er sjov og tryg, med mulighed for at tale frit og turde dele ideer.

  METODER:

  I rollespil er der en flad ledelsesstruktur. Eleverne er ligeså stor en del af historien og spillet, som underviseren og det er i fællesskab at handlingen skabes. Undervisningen er derfor i øjenhøjde med eleverne.

  Der lægges vægt på god tone og hensynstagen. En god afvikling af undervisningen kræver at alle viser hensyn og giver hinanden plads. Samarbejde beror i høj grad på kompromiser og eleverne vil derfor ofte opleve ikke at få deres vilje 100%.

  Rollespil er et spil og der bliver slået med terninger. Mange kan derfor fristes til at tro, at det er et spil der skal vindes, på samme måde som for eksempel LUDO. Men sådan er det ikke! Spil er kun halvdelen af Rollespil og der lægges derfor stor vægt på af være overbærende og være en ”god taber” og en ”god holdkammerat”. Mange dårlige udfald i spillet kan vendes til noget humoristisk og der arbejdes aktivt med at sige pyt og grine af situationer man havde ønsket anderledes.

  Underviseren vil fungere som moderator og afgør hvordan elevernes handlinger og valg påvirker fortællingen. Underviseren sørger for at inddrage alle eleverne ligeligt og er ansvarlig for at eventuelle konflikter håndteres.

  EVALUERING:

  Eleverne vil i høj grad komme til at evaluere mellem hinanden, når de efter et spil taler sammen om det der er sket. Ligesom når man taler med en god ven om handlingen i en film, kommer eleverne til indbyrdes at diskutere historien og de valg der blev truffet undervejs.

  Underviseren vil løbene evaluere spillets forløb sammen med eleverne og tilpasse indholdet til deres ønsker og forudsætninger.

  Valgfag: Motion og Outdoor - fredag

  INTRODUKTION:

  Ud over den obligatoriske motion og bevægelse-time, kan eleverne vælge faget Motion & Outdoor. Vi benytter os af de muligheder, der er i nærområdet og i naturrummet, skolens fitnessrum, vores samlingssal samt ture ud af huset til eksterne samarbejdspartnere.

  Underviser: Christina Lage

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor motions betydning for sig selv, men også for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at leve et sundt og aktivt fritidsliv.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende motionsaktiviteter i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL:

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne får indsigt i, samt forståelse for, hvorfor motion er vigtigt.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om enkelte motionsformer, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for motions muligheder, men også begrænsninger, for et sundt og godt liv.
  • At eleverne opnår brugbare erfaringer med effekten af gode og sjove fysiske aktiviteter i fællesskab med andre.
  • At eleverne får oplevelser med at motion og bevægelse kan leges ind på forskelligvis i et aktivt hverdagsliv.
  • At eleverne er med til at opmuntre hinanden til at opnå gode resultater.

  INDHOLD:

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, og samtidig prøver vi at gøre undervisningen så spændende og nærværende som mulig. Derfor vil eleverne blandt andet få mulighed for at afprøve følgende:

  • Fælles opvarmning, individuel opvarmning
  • Cykling, vandring og løb
  • Svømning
  • Zumba, aerobic, fitness
  • Indsigt og introduktion i mental sundhed såsom livskvalitet, mindfulness og yoga.
  • Diverse boldspil som fx rundbold, stikbold og badminton
  • Benyttelse af fitness redskaber i skolens fitnessrum
  • Fælles træning, såsom funktionel træning, cirkeløvelser og forskellige øvelser der styrker bestemte muskelgrupper
  • Mål og vejning
  • Forskellige tests, til indsigt i egen formåen og fysiske/mentale tilstand
  • Samvær, god tone og hvordan man benytter sig af de motionsmuligheder der er i det offentlige rum, ex tarzanbane, MTB stier, Sansestier, skovens egne materialer
  • Teoretisk undervisning i forhold til videnskabelige undersøgelser om vigtigheden af en sund livsstil, slankekure, spiseforstyrrelser mm.

  METODER:

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter på en måde, der tager hensyn til deres motoriske udvikling, balanceevner og fysik.

  EVALUERING:

  Løbende mundtlige evalueringer mellem elever og underviser og vha. tests, mål og vejning.

  Valgfag: Billedkunst

  INTRODUKTION:

  Billedkunst er en kreativ fortælling om os selv. Det er måde at udtrykke sig på. Det man ikke, eller er svært at udtrykke mundtligt, kan forløse i det billedskabende forum. Billedkunst er øvelse i at se, mærke og iagttage sine omgivelser. Billedkunst er indtryk som bliver til udtryk. Gennem forskellige materialer er der mulighed for forskellige sanselige oplevelser.

  Underviser: Louise Serup

  FORMÅL:

  • At eleverne oplever et fællesskab, hvor der er plads til at være sig selv og tryghed til at udtrykke sig.
  • At eleverne i fællesskab har positive oplevelser med og af hinanden.
  • At eleverne udfordres kreativt.
  • At eleverne gennem en kreativ berører alment faglige elementer og lærer at mestre disse.
  • At eleverne får styrket deres fantasi.
  • At eleverne får deres motoriske evner, både de grove og de fine.
  • At eleverne får nogle almen dannede oplevelser, som de selv ville have opsøgt.
  • At eleverne bliver bevidste om egne og forskellige materiales begrænsninger.

   MÅL:

  • At eleverne bliver en del af et fællesskab.
  • At eleverne udfolde deres fantasi og kreativitet.
  • At eleverne får rum til udvikle sig og får en positiv oplevelse af egne evner.
  • At eleverne får styrket deres selvværd gennem de fælles kreative processer.

  INDHOLD:

  Der vil blive 2 hold med billedkunst (mandag og fredag).

  På det ene hold skal eleverne arbejde med forskellige tegneøvelser og redskaber. De skal have kendskab til det gyldne snit, forsvindingspunkt, forgrund/mellemgrund og baggrund. Eleverne skal have kendskab og opnå en individuel sikkerhed til tegne alfabet. Vi skal arbejde i billedkunst lokale og besøge lokal områderne og indsamle skitser til et vægmaleri. Eleverne skal arbejde med deres egen streg og deres individuelle udtryk.

  På det andet hold skal vi arbejde med skulptur. Vi skal besøge Remedias genbrugsværksted. Eleverne skal udtrykke sig alene og i fællesskab. Eleverne skal arbejde med forskellige formmæssige virkemidler.

  UNDERVISNINGSMETODER:

  Undervisningen vil foregå i øjenhøjde med eleverne, og der lægges vægt på god tone og hensynstagen. En god afvikling af undervisningen kræver at alle viser hensyn og giver hinanden plads. Mange dårlige udfald kan vendes til noget humoristisk og der arbejdes aktivt med at sige pyt og grine af det man havde ønsket anderledes. Der arbejdes med grundighed, om at anstrenge sig og på kendsgerningen at øvelse gør mester.

  Underviseren sørger for at inddrage alle eleverne og er ansvarlig for at eventuelle konflikter håndteres.

  Der vil blive arbejdet individuelt og i fælleskab.

  EVALUERING:

  Eleverne vil i høj grad komme til at evaluere mellem hinanden og vil sammen evaluere løbende. Underviseren vil løbene evaluere undervisningens forløb sammen med eleverne og tilpasse indholdet til deres ønsker og forudsætninger.

  Valgfag: E-sport,Teknologi og Gamedesign

  INTRODUKTION OG INDHOLD:

  E-sport

  Den voksne interesse for esport er vigtig at gribe og forme for de unge. Rigtig mange unge træner esport alene og er ikke fokuserede på at træne det som et holdspil. Ved at være seriøs omkring træningen og spillet vil eleverne få en succeshistorie og få en forståelse for vigtigheden i teamplay, træning og fordybelse.

  Til vores undervisning kører vi rammesatte øvelser, der får eleverne til at øve sig i specifikke aspekter af spillet. Derved opnår eleverne en kerneforståelse for spillets dybere fysiske opbygning.

  Der vil blive arbejdet med digitale såvel som analoge redskaber, hvor eleverne skal beskrive og lave strategier.

  Der vil blive arbejdet med forskellige game genre.

  FPS: Counter strike: Globel Offensive

  MOBA: Dota 2

  På kurset der være bærbare, gamermus, headset og mousepad tilrådighed.

  Teknologi

  På teknologiholdet arbejdes der med at kombinere IT med fysisk kreativitet. Dette opnås ved at understøtte undervisningen med maker teknologier, som 3d printer og vinyl cutter. De produkter eleverne er med til at designe, skal få eleverne til at reflektere over designprocessen.

  Der bliver arbejdet med følgende emner og teknologier:

  • 2d vector grafik, med vinylcutter hvor vi laver stickers og tshirt tryk
  • 3d modellering print at nøgleringe, telefonholder osv.
  • Roboteks, hvor vi bygger og laver konkurrencer med EV3 lego robotter
  • Programmering hvor vi programmer EV3 Lego robotter.
  • Elektronik, hvor vi koder microbits board.

  Opgaverne bliver stillet, så der ikke er en enkel vej til resultat, men eleverne har mulighed for selv at gå på opdagelse og eksperimentere med forskellige løsningsforslag.

  Spilprogrammering

  Kodning og spiludvikling er en voksende branche, og vi vil gerne give eleverne nogle gode redskaber til at komme i gang med det.

  Vi starter med at undervise i Scratch, et program som er blevet udviklet på MIT, som benytter sig af samme logik som C# kodning, men er lavet som drag and drop kodning. Begrebet drag and drop kodning, også kaldt visual kodning, er kodning hvor man bygger koden op ved at samle klodser, i stedet for at skrive lange koder. Denne form for kodning er ofte nemmere for elever at forstå, og de slipper for at skulle huske en lang række kommandoer.

  Efter at de har fået erfaring med Scratch, går vi igang med at arbejde med Unreal. Unreal er en stor spilengine blandt andet kendt for Fortnite og Pubg. Vi komme også til at arbejde med at lave verdener i VR ved hjælp af HTC vive pro.

  Underviser: Jesper Hildebrandt Andersen

  FORMÅL:

  • At eleverne oplever betydningen af teamplay
  • At eleverne udvikler strategiske spilkompetencer
  • At eleverne udvikler tekniske og kreative kompetencer
  • At eleverne udvikler programmeringskompetencer

  MÅL:

  • At eleverne opnår en større forståelse for samarbejde i spil
  • At eleverne får forståelse for æstetik og design gennem teknologi
  • At eleverne udvikler tekniske færdigheder
  • At eleverne oplever glæden ved at skabe et simpelt spil fra bunden
  • At eleverne får styrket selvværd gennem en kreative design proces

  EVALUERING:

  Undervisningen evalueres løbende mundtligt individuelt eller på holdet

 • Anden undervisning
  Introuge 2019/2020

  INTRODUKTION

  I den første uge af skoleåret (uge 33) har vi introuge. Det vigtigste indhold i ugen, er aktiviteter, der gør, at eleverne falder til og lærer skolen, hinanden, personalet og nærmiljøet at kende. En stor del af tiden går med at eleverne lærer dagens rutiner og gang på skolen at kende. Vi har især fokus på at skabe tryghed og tillid til skolen, personalet og de øvrige kammerater gennem daglige praktiske gøremål, oplevelser og fællesaktiviteter.

  Eleverne bliver på deres stamhold indført i de fag, de fremadrettet kommer til at arbejde med, ligesom de bliver præsenteret for de forskellige valgfag, som skolen udbyder.

  Ansvarlige undervisere: Pia M. Apostoli og Christina D. Lage

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i forløbet.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at videreudvikle individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage i et aktivt fællesskab i et demokratisk samfund.
  • At eleverne gennem samarbejde og fællesskab udvikler større forståelse for andre, ansvarlighed samt personlig indsigt.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne oplever, at de får en overskuelig, rolig start i trygge rammer.
  • At eleverne opnår en vis rutine i skolens daglige rutiner og dagens gang.
  • At eleverne får mulighed for at opbygge sociale relationer gennem fællesaktiviteter og praktiske daglige opgaver i samspil med andre.

   

  INDHOLD

  I løbet af introugen bliver eleverne præsenteret for en lang række fag, rutiner, skolens traditioner/kultur og nærområdet. Herunder er en liste over aktiviteter, eleverne kommer igennem i løbet af ugen:

  • Eleverne bliver præsenteret for hinanden og deres vejledere på deres stamhold
  • Eleverne bliver introduceret i skolens daglige rutiner og dagens gang
  • Eleverne får brandøvelse, herunder ”løb”, hvor de får kendskab til brandslukningsredskaber, brandtryk og nødudgange på skolen. I den forbindelse gennemgås og gennemføres brandøvelse med tilhørende aftaler omkring mødesteder i tilfælde af brandalarm.
  • Eleverne får rundvisning på skolen og i nærområdet, herunder banegården
  • Eleverne får små daglige ansvarsopgaver, som skal løses i samarbejde med vejlederne
  • Eleverne bliver præsenteret for deres skema og fag, herunder valgfag
  • Eleverne deltager i lege/aktiviteter, der er med til at skabe fællesskab og glæde

   

  METODER

  Undervisningen tager udgangspunkt i skolens hverdag med dens indhold af aktiviteter og opgaver. Der arbejdes meget aktivt og praktisk, men der vil også være tid afsat til samtaler såvel individuelt som på stamholdene med vejlederne.

   

  EVALUERING

  Evalueringen af introugen sker såvel individuelt med den enkelte elev som med hele holdet i slutningen af introugen.

  Juleafslutning

  INTRODUKTION

  På årets sidste skoledag spiser skolens elever og ansatte fælles morgenmad. Derefter går vi, i samlet flok, ned til kirken, hvor vi deltager i en, for os, særlig tilrettelagt julegudstjeneste. Herefter går vi tilbage til skolen, hvor der traditionen tro bliver serveret en dejlig suppe med friskbagt brød. Efter måltidet pakker eleverne deres kufferter, og vi ønsker hinanden en glædelig jul. Skolen efterlades i ryddelig/ordentlig stand.

  Ansvarlig underviser: Trine Münch

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i temadagen.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at få at indgå i kulturelle sammenhænge og opleve sig selv som en del af skolens fællesskab.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk og historisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab får mulighed for at have medindflydelse på dele af undervisningens og samværets indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til at deltage.
  • At eleverne kan indgå i traditionelle/rituelle fællesskaber i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om Bøgevangskolens historie og traditioner med fællesskabet for øje.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om kommunikation og forskellige måder at være sammen på, da dette er givende for samarbejde og forståelse af hinanden.
  • At eleverne bliver præsenteret for Bøgevangskolens muligheder og begrænsninger, og opdager deres egne aktive bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  På juleafslutningsdagen er planen, at vi:

  • står fælles op og får morgenmad, som en del af en hel dag med ritualer og traditioner omkring julen
  • går fælles til og fra kirke, som en kulturel historisk handling
  • indgår i en særlig tilrettelagt gudstjeneste fra start til slut
  • indgår i institutionelle traditioner/ritualer, i kirkerummet, som menighed
  • spiser suppe som afslutning på en traditionsrig dag, hvor alle herefter tager hver til sit, og efterlader skolen i ryddelig/ordentlig stand

   

  METODER

  Dagen bære præg af ud-af-huset-aktiviteter og “in-house”-aktiviteter, der skal sætte fokus på kultur og traditioner i et historisk og nutidigt perspektiv.

   

  EVALUERING

  Der anvendes eksempelvis evaluerende gruppesamtaler/evaluering om dagens gang.

  Temadage: "Klima på dagsordenen

  Temadage uge 15 2019/20.

  INTRODUKTION:

  I tre dage afvikles et temaforløb med miljømæssigt, praktisk og samfundsrelateret indhold.

  I dette skoleår er emnet ”Klima på dagsordenen”

  Temaet tager udgangspunkt i de kendte gøremåls fag.

   

  FORMÅL:

  At eleverne får et indblik i naturfaglige, samfundsmæssige og miljørelevante emner der præger samtiden i Danmark og verden.

  At eleverne lærer om det naturfaglige i relation til verdens klimaudfordringer.

  At eleverne får indblik i deres egen rolle som samfundsborgere, forbrugere og hvordan de kan tage stilling og sætte et personligt præg på indsats/debat.

  At eleverne får en oplevelse af hvilke udfordringer samtiden står i.

   

  MÅL:

  At eleverne gennem undervisningen opnår en miljø- og samfundsmæssig bevidsthed i forhold til den tid de lever i og danner personlige holdninger hertil.

  At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.

  At de i gennem gøremåls-undervisningen får erfaret hvad vi spiser, hvordan vi bor, hvordan vores forbrug indvirker på klimaet, hvilke nationale- og internationale politiske emner der er på dagsordenen og hvordan en personlig indsats/stillingtagen kan påvirke personligt, nationalt og internationalt.

   

  INDHOLD:

  Praktiske, kreative, samfunds-debatterende værksteder med temaer omkring:

  • Natur, naturvidenskab og økosystemer.
  • Forurening, forbrug og affald.
  • Industri, transport og bolig.
  • Fødevarer, madlavning og dyrkning af afgrøder
  • Samfundsforhold, politik, historie.
  • Tradition og fornyelse, samt tidens tendenser og holdninger.

   

  METODE:

  Det tilstræbes at undervisningstimerne bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans. Med udgangspunkt i den enkeltes kognitive, personlige og sociale kompetencer laves fælles projekter og individ baserede opgaver.

  Den fysisk-kropslige, dansk- og matematik faglige undervisningsaktivitet vil være en naturlig del heraf, ligesom ud-af-huset oplevelser.

   

  EVALUERING:

  Som evalueringsværktøj arbejder værkstederne bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder.

  Der anvendes evaluerende gruppesamtaler og elevfremlæggelser herunder brug af it-baserede værktøjer.

   

  UNDERVISERE:

  Claus K. Børgesen, Kirsten Olesen, Dorte Brochmann, Louise Rasmussen, Louise Serup, Mikael Jakobsen, Pernille Danielsen, Steffen Lynggaard, Trine Münch.

  Ansvarlige:

  Christina Lage, Else-Marie Mikkelsen, Linda Fynholt.

  Temadage: Jul og Julemarked

  INTRODUKTION

  Den sidste uge i november lægger den normale undervisning til side for at forberede skolens traditionsrige julemarked, der løber af stablen lørdag d. 30/11.

  I perioden op til denne uge har eleverne produceret varer til julemarkedet. I temaugen bliver eleverne så placeret i forskellige teams, som gør klar til julemarkedet. Der arbejdes i køkken-, kreative -, pedel-, PR- og salgsteam. Derudover forbereder en udvalgt gruppe sang og musik, og der bliver lavet en kræmmerbod, hvor kræmmerholdet har samlet effekter med salg for øje. Når fredagen er omme, er skolen smukt og æstetisk pyntet, så der spredes god stemning i julemåneden.

  På julemarkedet sælger eleverne så deres varer i boderne. Markedet er rettet mod elevernes familier samt skolens naboer og venner, som udover den gode stemning og tilbuddene i boderne også kan nyde lidt dejlig julemusik.

  Ansvarlige undervisere: STU- og PUF-teamene

  Undervisere: Alle ansatte er aktive deltagere i undervisningen i løbet af temaugen, der indeholder elementer fra alle de normale aktiviteter (madlavning, undervisning i økonomi, skolefag o.s.v.).

   

  FORMÅL

  Formålene med ugens aktiviteter er:

  • At eleverne får mulighed for at indgå i kulturelle sammenhænge og opleve sig selv som en del af skolens fællesskab.
  • At eleverne kan indgå i rituelle fællesskaber i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig frivilligheds- og arbejdskompetencer og forstå kompetencernes betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og kultur set i forhold til både en historisk, nutidig og fremadrettet dimension.
  • At eleverne får erfaringer med at udfylde en defineret jobfunktion og ad den vej biddrage til et succesfuldt resultat.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af Bøgevangs historiske og rituelle fællesskaber med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne lærer om dele af åndsvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige, samt æstetiske og kommunikationsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser med markedsdage,
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At eleverne bliver præsenteret for Bøgevangskolens muligheder og begrænsninger, og opdager deres egne aktive bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  I ugens løb arbejdes der i forskellige teams med:

  • belysning inden- og udendørs (herunder støbning af lys, juledekorationer, ophæng af lyskæder)
  • produktion og indsamling af forskellige effekter til markedsdagens salgsboder
  • klippe, flette og forme julepynt
  • julegodter – herunder småkagebagning og julekonfekt
  • introduktion til traditioner omkring julen, æstetiske udtryk – herunder julens farver, materialer og teknikker
  • ophæng af julepynt, så skolen bærer præg af julens traditioner

  Fredag arbejdes der i de forskellige teams med:

  • opsætning af salgsboder
  • prissætning
  • oprydning/rengøring inde og ude
  • klargøring af café
  • musikindslag øves

  Lørdag arbejdes der i de forskellige teams med bl.a.:

  • salg/kundebetjening
  • traktement
  • musikholdet underholder i caféen
  • nedtagning af salgsboder samt oprydning

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og med produktorienteret undervisning.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Der evalueres løbende i processen. Det sker både individuelt og i grupper. Hver dag starter alle elever og undervisere med en opfølgning på forløbet i plenum, så mål og delmål hele tiden evalueres.

  Temadage: Motionsdag

  INTRODUKTION

  Motionsdagen afvikles som på landets øvrige skoler fredag d. 11/10-2019 (dagen før efterårsferien). Vi laver et stjerneløb med base på Bøgevangskolen og med 5 poster i området. Eleverne inddeles på 5 hold og skal efter hver post retur til skolen/basen, hvor de bliver sendt videre til næste post.

  Ud over denne aktivitet bliver en gruppe elever også tilbudt at tage på cykeltur.

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i løbet af temadagene.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor motions betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • At eleverne kan anvende motionsaktiviteter i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele fællesskabets æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om enkelte motionsformer, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for motions muligheder og begrænsninger for et godt liv.

   

  INDHOLD

  I stjerneløbet er det organiseret samvær, med god tone samt hvordan begår man sig i det offentlige rum – uden for vante omgivelser. Det er motionsbaserede aktiviteter, hvor eleverne skal opmuntre hinanden til at opnå gode resultater i form af f.eks. point for

  1. Samarbejde
  2. Kommunikation
  3. Teamspirit
  4. At holdet ankommer til posten samlet som gruppe
  5. Tid
  6. En særlig god indsats fra en eller flere elever.

  Cykelturen handler primært om individuelle præstationer i rammen af et fællesskab (dem man cykler sammen med).

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu; et fællesskab på tværs af køn og særlige udfordringer. Derfor fungerer undervisningen som en forlængelse af den daglige undervisning, dog med hovedfokus på sundhed, motion og idrætsfaglige elementer.

   

  EVALUERING

  Efter aktiviteterne offentliggøres et vinderhold (Stjerneløb). Cykelturen evalueres i gruppen af lærere og elever, der deltager.

  Temadage: Selvstændige uger (1. årg)

  INTRODUKTION

  To gange i løbet af skoleåret har skolens 1.årselever ”selvstændige uger”. I disse uger får eleverne en forsmag på det ansvar og de opgaver der venter dem, når de som 2.-årselever flytter fra hovedbygningen ud i husene.

  Eleverne deles op i mindre ”familiegrupper”, hvor de i samarbejde skal udarbejde madplan, budget og fordele de praktiske opgaver. Gruppen har ansvaret for indkøb og tilberedning af alle måltider, ligesom de står for opvaske og rengøring i køkkenet.

  Perioder med temadage: Ugerne 5+6 (2020) og ugerne 13+14 (2020)

  Undervisere: Anne Bramming, Mads Petersen, Lars Obel, Lone Lyngsø, Louise Rasmussen, Steffen Lynggård

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer og strategier inden for husholdning, planlægning og økonomi.
  • eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.
  • eleverne kan anvende faget i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, er målet, at eleverne:

  • udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler personlige og sociale kompetencer.
  • indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt forståelse for andres behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
  • lærer om dele af naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt æstetiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • bliver præsenteret for en sund livsstils muligheder og begrænsninger og bidrag til det gode liv.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv. Derfor skal eleverne blandt andet lære, at:

  • udarbejde madplan og budget
  • udvælge opskrifter og udarbejdelse af indkøbslister
  • indkøb
  • madlavning
  • vaske – og rydde op samt at gøre særligt rent i køkken og på badeværelse

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer mundtligt med lærerne i løbet af ugen. Efterfølgende laves der skriftlig evaluering i elevernes logbøger og elevplaner.

   

  Temadage - Gallafest

  INTRODUKTION:

  I disse temadage vil vi arbejde med forskellige emner, der omhandler skolens Gallafest. Hvad ligger der i ordet galla, hvad er en gallafest, forventninger til en gallafest, historisk perspektiv, kulturelt, æstetisk, takt og tone, etikette, dresscode, borddækning, underholdning, osv..

   

  FORMÅL:

  • At eleverne får mulighed for at tilegne sig viden om, hvad en gallafest er.
  • At eleverne får mulighed for at styrke deres fællesskab.
  • At eleverne får indsigt i den historiske og kulturelle baggrund for rammerne og strukturen for at afholde en gallafest.
  • At blive bevidste og får forståelse for forskellen på hverdag og fest.
  • At eleverne oplever eller få kendskab til, hvordan traditioner kan føres videre.

   

  MÅL:

  • At de kreative/praktiske/musiske elementer vægtes højt i disse dage.
  • At eleverne udvikler deres evne til at samarbejde i grupper.
  • At give eleverne mulighed for at få indsigt i, viden om og forståelse for historiske og kulturelle sammenhænge.
  • At eleverne kan omgås materialer, computer, maskiner og værktøj i forbindelse med temaet.

   

  INDHOLD:

  • Vi belyser emner som mad, mode, musik, sprog og kommunikation ud fra historiske og kulturelle perspektiver.
  • Vi tager på ture ud af huset i forbindelse med gallafesttemaet.
  • Vi inviterer evt. relevante personer med gode fortællinger om emnet.
  • Vi lavet aktiviteter som er typiske for emnet.
  • Der arrangeres gallamiddag efter gældende etikette.

   

  METODE:

  Det tilstræbes at undervisningstimerne bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans, ud-af-huset-aktiviteter, tværfaglighed, produktorientering, og fysisk-kropslige undervisningsaktiviteter, som indfaldsvinkler til elevernes kognitive, personlige og sociale udvikling.


  EVALUERING:

  Som evalueringsværktøj arbejdes der bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse-, skrive og motoriske vanskeligheder.

   

  Ansvarlige undervisere: Dorthe Brochmann Christiansen, Lone Lyngsø, Lars Obel, Louise Serup, Louise Rasmussen, Pia Apostoli, Steffen Lynggård, Trine Münch – skolens øvrige ansatte deltager med 4 timer i forbindelse med afholdelse af gallafesten.

  Temadage: Turen går til Flensborg fjord

  INTRODUKTION

  I dagene op til årets lejrskole (18-20/5-2020) forbereder eleverne sig til turen. Eleverne får mulighed for at tilegne sig viden om stedets natur og geologi, kultur og historie. Målet er at opnå motivation for at deltage mere aktivt i turen. Som en del af undervisningen kan eleverne udstille og fremvise deres kreative produkter til fællesmøder eller morgensang.

  Indholdsplanen for selve lejrskolen kan du læse længere nede på siden under “Pædagogisk tilrettelagte aktiviteter”.

  Ansvarlige undervisere: Lærerne på STU-linjen (Lars Obel Jakobsen, Louise Rasmussen, Louise Serup, Lone Lyngsø, Steffen Lynggaard, Trine Münch og Pia Apostoli)

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i forløbet omkring dagene og lejrturen.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor lejrskolens betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i såvel en historisk og nutidig dimension.
  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • eleverne lærer at indgå i forpligtende fællesskaber på en måde, så de både yder medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer (rettigheder) og indgår i samarbejde og tager medansvar (pligter).

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af fællesskabets æstetiske, geografiske, nationale og sociale sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • At give eleven mulighed for at få indsigt i og viden om elementer i turens form, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for historiske, geografiske og socialpsykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for turens muligheder og begrænsninger samt bidrag til et godt liv.

   

  INDHOLD

  • Emner
  • Lokale traditioner
  • Historiske/politiske forhold
  • Geografi/natur og kultur
  • Musik og håndværk
  • Aktivitetsformer
  • Madværksteder hvor eleverne vil være med til at lave maden til hele skolen
  • Kreative værksteder, hvor eleverne har mulighed for at kreere forskellige ting, som kan bruges til pyntning i spisesalen på skolen og kreere kunsthåndværk og plancher, som kan illustrere den viden, de har tilegnet sig på turen.
  • IT værksteder, hvor der er mulighed for at søge viden, lave PowerPoints til fremlæggelse og skrive historier.
  • Musikværksted, hvor elever kan synge sange, lytte til musik og spille musik både solo og i sammenspil.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu, og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. De vil blive udfordret med fysisk-kropslige aktiviteter, og møde kulturelle, historiske og lokale traditioner/seværdigheder.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Eleverne evaluerer jævnligt deres egen udvikling og læring. Det gør de mundtligt sammen med deres lærere. Evalueringer vil efter behov blive opsummeret i elevplanen.

  Lærerne evaluerer elevens arbejde og hvilket udbytte, de har af det. Det sker blandt andet med mundtlige samtaler efter fremlæggelser og gruppesamtaler. Skriftlig evaluering sker i elevplanen.

   

 • Pædagogisk tilrettelagte aktiviteter
  Boligfag

  INTRODUKTION

  Før jul og inden sommerferien har vi to dage, hvor alle deltager i rengøring af såvel eget værelse som skolens fællesarealer. I dette skoleår er det henholdsvis 17-18/12-2019 og 24-25/6-2020. Det er et fælles ansvar at deltage i rengøringen, og i løbet af dagene bliver effekten af samarbejdet tydeligt for eleverne: jo mere vi arbejder, desto hurtigere bliver vi færdige.

  Det er vigtigt for os, at alle i fællesskab føler sig ansvarlige for at efterlade skolen, så den fremstår indbydende og velkommende efter ferien eller for nye elever. På den måde mærker alle, at ordet ‘fællesskab’ også er helt konkret. Det ligger nemlig også i rengøring, oprydning og reparationer, og hvis vi løfter i flok, går altid nemmere og rarere. Den læring er vigtig for eleverne at tage med sig i fremtiden.

  Ansvarlig underviser: Pia Apostoli

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskabet i et demokratisk samfund ved at indføre eleverne i boligforhold, -muligheder og  -begrænsninger.
  • eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af temadagenes indhold og ramme – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.

   

  MÅL

  Målet med undervisningen er, at eleverne bliver præsenteret for boligmæssige sociale og politiske muligheder og begrænsninger for et  godt liv og praktisk håndtering bliver introduceret til bo-fællesskaber.

   

  INDHOLD

  Vi vil gerne vise eleverne, at undervisningen er vigtig for deres fremtidige liv, hvor det at holde sin bolig ren samt at værne om fællesskabet er vigtige egenskaber.

  Således gør vi rent i de to dage, således at der den ene dag gøres rent på eget værelse og den anden dag på et af skolens fællesarealer. Alle elever deltager og på dag to deles de op i hold, der får hver deres område at gøre rent på. Der krydses af efter at arbejdsopgaven er løst.

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. Undervisningen skal også udvikle eleverne kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Evalueringen foregår mundtligt undervejs i forløbet. Der evalueres individuelt, i grupper og samlet.

  Fortælletime

  INDHOLD

  Hver onsdag afsluttes skoledagen med en fortælletime, hvor alle elever deltager i salen. Den ansvarlige lærer fremlægger et emne for eleverne og ofte forsøger læreren at skabe en debat om for eksempel adfærd på internet og facebook, seksualitet eller ensomhed og venskab.

  Andre gange har læreren arrangeret et besøg af en gæstelærer, der har noget på hjerte. Det kan være en politibetjent, der fortæller om sit arbejde med unge, eller en handicappet der fortæller om sit liv i kørestol og om trafiksikkerhed.

  Undervisere: Personalegruppen afholder fortælling parvis og på skift.

  Friluftsdag

  INTRODUKTION:

  Omkring tre uger inde i det nye skoleår tager elever og personale på en friluftsdag. I år afholdes turen torsdag d. 29/8-2019. Her får eleverne mulighed for at lære hinanden og hele skolens personale at kende på en anden måde end i den daglige rutine på skolen.

  I de første uger er eleverne mest sammen med de elever, de selv går på stamhold med, samt det personale der er tilknyttet dette. Introturen er således med til at styrke kendskabet til skolen, lærerne og eleverne imellem.

  Turen går til en af Naturstyrelsens naturskoler, Tønballegaard, på Tønballe naturcenter ved Juelsminde. Aktiviteterne her lægger vægt på udeliv, naturoplevelser samt at øve samarbejdsevner og ansvarlighed.

  Planlæggere: Louise Serup, Pia Apostoli, Dorte Brochmann Christiansen, Henrik Pedersen og Trine Münch

  Skolens personale deltager efter behov.

   

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at videreudvikle individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage i et aktivt og forpligtende fællesskab.
  • At eleverne gennem samarbejde og fællesskab udvikler større forståelse for andre, ansvarlighed samt personlig indsigt.
  • At eleverne får gode fællesoplevelser og personlige erfaringer, der kan bidrage til at give dem en større selvtillid og glæde.

   

  MÅL:

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne får mulighed for at opleve glæden ved at være en del af et fællesskab i en sammenhæng, hvor der er mulighed for at udvise og træne nye kompetencer.
  • At eleverne oplever at få et fælles erfaringsgrundlag, der kan danne basis for fremtidige venskaber.

   

  INDHOLD:

  Vi vil gerne medvirke til at give eleverne en mulighed for at øve og udvise individuelle kompetencer i et større fællesskab. Samtidig vil vi gennem friluftsaktiviteter medvirke til at give gode fællesoplevelser for at styrke fremtidigt samarbejde. Derfor indebærer undervisningen blandt andet, at:

  • eleverne gennemfører forskellige aktiviteter i naturen på blandede hold, der ledes af personale fra Bøgevangskolen og personale fra naturskolen. Det kan for eksempel være: hav og kyst-undersøge havets dyre og planteliv, snitning af trækniv/træfløjte eller stenalderhistorie i området.
  • eleverne oplever forskellige udfordringer, hvor der også kræves samarbejde, ansvarlighed og respekt for andre.
  • eleverne spiser mad lavet over bål og på grill, herunder en bag-selv-pandekage.

   

  METODER:

  Undervisningen består af praktiske opgaver og aktiviteter, der gennemføres ud fra en mundtlig og visuel introduktion. Alle elever i gruppen skal deltage i aktiviteten, der enten er en samarbejdsøvelse eller en individuel håndværksmæssig opgave.

   

  EVALUERING:

  Evalueringen af friluftsdagen sker såvel på stamholdet som med hele elevgruppen efter turen.

  Gammel elevdag

  INTRODUKTION

  En gang om året, altid lørdagen før Kr. Himmelfartsdag, inviterer skolen alle tidligere elever til at komme på besøg for at møde gamle skolekammerater og hilse på skolens ansatte. Der er mulighed for at gense sit gamle værelse, kigge i gamle billeder, og dagen afsluttes altid med fællessamling og underholdning i fællessalen.

  Eleverne deltager gennem hele dagen med at forberede middagsmaden, dække borde i spisesalen og forberede underholdningen. Under middagen hjælper eleverne med at servere maden og sørge for drikkevarer.

  Eleverne bliver opdelt, så de elever der er i gang med deres 2. eller 3. år på skolen, sidder sammen med de tidligere elever, så de får mulighed for samvær med gamle skolekammerater under middagen. 1. års elever står for serveringen og oprydningen efter middagen.

  Ansvarlige underviser: Kirsten Olesen

  Undervisere: Hele personalegruppen deltager i denne særlige dag.

   

  FORMÅL

  Formålene med dagen er, at eleverne får mulighed for at opleve, at de er og bliver en del af skolens historie samt at skolen danner ramme om et fællesskab, der rækker ud over tiden som elev på skolen.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålet, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne lærer om dele af Bøgevangskolens historiske og rituelle fællesskaber med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.

   

  INDHOLD

  • Madlavning
  • Borddækning
  • Fællessang
  • Underholdning
  • Socialt samvær med personer udenfor skolens normale liv

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i de personlige og sociale kompetencer, de enkelte elever har.

   

  EVALUERING

  Der evalueres mundtligt i løbet af dagen samt den følgende mandag i plenum.

  Introuge

  INTRODUKTION

  I den første uge af skoleåret (uge 33) har vi introuge. Det vigtigste indhold i ugen, er aktiviteter, der gør, at eleverne falder til og lærer skolen og nærmiljøet at kende. En stor del af tiden går med at eleverne lærer dagens rutiner og gang på skolen at kende. Vi har især fokus på at skabe tryghed og tillid til skolen, personalet og de øvrige kammerater gennem daglige praktiske gøremål, oplevelser og fællesaktiviteter.

  Eleverne bliver på deres stamhold indført i de fag, de fremadrettet kommer til at arbejde med, ligesom de bliver præsenteret for de forskellige valgfag, som skolen udbyder.

  Ansvarlige undervisere: Lars Obel Jacobsen og Pia M. Apostoli

  Undervisere: Hele personalegruppen er involveret i forløbet.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne får mulighed for at videreudvikle individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage i et aktivt fællesskab i et demokratisk samfund.
  • At eleverne gennem samarbejde og fællesskab udvikler større forståelse for andre, ansvarlighed samt personlig indsigt.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne oplever, at de får en overskuelig, rolig start i trygge rammer.
  • At eleverne opnår en vis rutine i skolens daglige rutiner og dagens gang.
  • At eleverne får mulighed for at opbygge sociale relationer gennem fællesaktiviteter og praktiske daglige opgaver i samspil med andre.

   

  INDHOLD

  I løbet af introugen bliver eleverne præsenteret for en lang række fag, rutiner, skolens traditioner/kultur og nærområdet. Herunder er en liste over aktiviteter, eleverne kommer igennem i løbet af ugen:

  • Eleverne bliver præsenteret for hinanden og deres vejledere på deres stamhold
  • Eleverne bliver introduceret i skolens daglige rutiner og dagens gang
  • Eleverne får brandøvelse, herunder ”løb”, hvor de får kendskab til brandslukningsredskaber, brandtryk og nødudgange på skolen. I den forbindelse gennemgås og gennemføres brandøvelse med tilhørende aftaler omkring mødesteder i tilfælde af brandalarm.
  • Eleverne får rundvisning på skolen og i nærområdet, herunder banegården
  • Eleverne får små daglige ansvarsopgaver, som skal løses i samarbejde med vejlederne
  • Eleverne bliver præsenteret for deres skema og fag, herunder valgfag
  • Eleverne deltager i lege/aktiviteter, der er med til at skabe fællesskab og glæde

   

  METODER

  Undervisningen tager udgangspunkt i skolens hverdag med dens indhold af aktiviteter og opgaver. Der arbejdes meget aktivt og praktisk, men der vil også være tid afsat til samtaler såvel individuelt som på stamholdene med vejlederne.

   

  EVALUERING

  Evalueringen af introugen sker såvel individuelt med den enkelte elev som med hele holdet i slutningen af introugen.

  Lejrskole til Flensborg fjord

  INDHOLDSPLAN:

  Hvert år tager skolens elever og ansatte på en fælles tur. I dette skoleår har vi planlagt, at lejrskoleturen går til Flensborg fjord. Områdets seværdigheder vil danne grundlag for ture i området. Ligesom socialt samvær og planlagte aktiviteter på lejren er en vigtig del af indholdet.

  Vi kører samlet afsted i bus til lejren.

  Ansvarlig undervisere: Anne Bramming, Christina Dalsgård Lage.

  Undervisere: Alle undervisere er involveret i lejrskolen.

   

  FORMÅL:

  At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor indenlands-ekskursioners betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.

   

  At eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.

  At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.

  At eleverne kan anvende indenlands-ekskursioner i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

  MÅL:

  At eleverne lærer om dele af fællesskabets æstetiske, geografiske, nationale og sociale sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.

  At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.

  At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.

  At give eleven mulighed for at få indsigt i og viden om elementer i ekskursionsformen, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for nationale, geografiske og socialpsykologiske fænomener.

  At eleverne bliver præsenteret for ekskursioners muligheder og begrænsninger, samt bidrag til et godt liv.

  INDHOLD:

  Bustur til destinationen

  • Indkvartering i 2-4 mands værelser
  • Rundture i omegnen
  • Ture på egen hånd efter interesse og demokratisk afgørelse i mindre grupper med vejledere
  • Fælles spisning
  • Socialt samvær omkring spontane såvel som planlagte aktiviteter

  UNDERVISNINGSMETODER:

  Undervisningen bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans, ud-af-huset-aktiviteter (erhvervsrettet såvel som civil), tværfaglighed, produktorientering, og fysisk-kropslige undervisningsaktiviteter, som indfaldsvinkler til elevernes kognitive, personlige og sociale udvikling.

  EVALUERING:

  Som evalueringsværktøj arbejder værkstedet bl.a. med metoder, der tilgodeser elever med læse- og skrivevanskeligheder. Der anvendes eksempelvis IT-understøttede logbøger, foto, film, elevfremlæggelse og evaluerende gruppesamtaler.

  Måltider

  Morgenmad

  Morgenmåltidet tilberedes af den vagthavende lærer samt 4 – 5 elever der deltager på skift. Morgenmad kl. 7:30 – 8:00.

   

  Formiddag (snack)

  Der er 20 minutters pause om formiddagen kl. 10.00 – 10.20, hvor der serveres frugt samt kaffe/the.

   

  Frokost

  Middagsmåltidet tilberedes dels af eleverne selv i mindre grupper og dels af køkkenpersonalet og elever i køkkenpraktik. Forberedelserne foregår i løbet af formiddagen. Middagsmad kl. 12:00 – 12:30.

   

  Aftensmad

  Aftenmåltidet tilberedes af den vagthavende lærer samt 4 – 5 elever der deltager på skift. Aftensmad kl. 18:00 – 18:30.

   

  Undervisere: Alle lærere der er på arbejde deltager i de fælles måltider. Alle elever deltager i alle måltiderne, men i løbet af skoleåret begynder eleverne i træningshusene at lave deres egne måltider morgen og aften, og de afvikler måltiderne i husene uden deltagelse af lærere. Vi lægger vægt på at måltiderne afvikles i en rar og hyggelig atmosfære.

  Outdoor-tur med overnatning

  INTRODUKTION:

  Outdoorturen er et tilbud til eleverne om at deltage i en udfordrende tur med overnatning. Eleverne kan vælge at cykle eller at vandre. Vi træner til turen i ugerne op til, så vi er i form til at cykle 100 – 120 km., fordelt over to dage. Vandreturens længde ligger ikke fast, før vi ved, hvem der vil med, hvorefter ruten og distancen tilpasses deltagerne.

  1. dag drager vi hjemme fra skolen med madpakker. Cykelholdet finder et passende overnatningssted, i en radius af 50 – 60 km. fra skolen, i form af en campingplads, lejrskole, shelters eller hytter. Vandreholdet går afsted mod et shelter eller en teltplads, som ligger en god dagsvandring væk. Undervejs holder vi nogle små pauser, så alle kan følge med, og midt på dagen spiser vi vores madpakker.

  Midt på eftermiddagen ankommer vi til vores overnatningssted, og en følgebil kommer med vores bagage og forplejning. Efter indkvartering på stedet bader vi og slapper af resten af dagen, med god mad fra grillen og hygge ved bålet.

  1. dag står vi tidlig op og spiser morgenmad, pakker vores følgebil, rydder op efter os, smører dagens madpakker og drager hjemad igen. Midt på eftermiddagen er vi tilbage på skolen en god oplevelse rigere.

  Undervisere: Lars Obel Jakobsen, Mads Petersen og Mikael Jakobsen

   

  FORMÅL:
  Formålene med outdorturen er, at eleverne:

  • får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor kost, friluft og motions betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur set i forhold til både en historisk og nutidig dimension.
  • videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk samfund.
  • kan anvende friluftsaktiviteter i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.
  • kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer inden for kost og motion på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde.

   

  MÅL:

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for outdoorturen:

  • At eleverne lærer om dele af det naturvidenskabelige område, med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser med friluftsaktiviteter.
  • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper.
  • At give eleven mulighed for, at få indsigt i og viden om kost og motion i forbindelse med trafik- og friluftaktiviteter, fordi dette fordrer samarbejde og forståelse for naturfaglige og psykologiske fænomener.
  • At eleverne bliver præsenteret for cykeltur og vandring som elementer i et godt liv.

   

  METODER:

  Eleverne deles op i to hold: Vandrehold og cykelhold. I løbet af de to dage skal eleverne færdes og bo sammen under andre forhold, end til dagligt. Særligt skal man støtte og vente på hinanden, når de personlige fysiske grænser er ved at være nået.

  udover de fysiske strabadser skal eleverne hjælpes ad med madlavning og at sørge for, at overnatningsstederne er klar. Inden vi forlader sovestederne, skal der ryddes pænt op efter os.

   

  EVALUERING:

  Der evalueres med eleverne gennem dialog løbende under turen og bagefter ved hjemkomst.

  Skolelørdag

  INTRODUKTION:

  På skolelørdagen afvikler vi en skoledag der ikke ligner hverdagens forløb. Eleverne oplever således en anden form for samvær og undervisning end det dagligdagen byder på.

  I år bliver der afviklet en Challenge Day.

  Udfordringerne foregå inden for følgende elementer: Jord, Ild, Vand, Luft og Det Femte element.

  Undervisere: Alle ansatte underviser inden for de nævnte fag på denne dag.

  FORMÅL:

  At eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for samarbejde, kommunikation og demokratiske spilleregler samt at arbejde med personlige udfordringer.

  At eleverne oplever hvad dét at deltage i en konkurrence og at overskride personlige grænser indebærer.

  At eleverne erkender at alle har forskellige ressourcer og udfordringer samt hvad samarbejde kan betyde såvel på fælles- som individniveau.

  At give eleven erfaringer med hvad fællesskabet kan betyde for at man personligt tør gå lidt længere end forventet og løse en given opgave.

  At afdække for eleven hvilke muligheder og udfordringer han/hun har, samt bidrage til at de skaber sig et realistisk billede af egen formåen.

  MÅL:

  At eleverne prøver at indgå i et fælleskab og udvikler personligt og fælles vovemod, samt forståelse for andres udfordringer og behov set i et nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.

  At eleven får oplevelsen af at have forskellige kompetencer og mod inden for de forskellige elementer, samt at andre kan have gode kompetencer på et område man selv er udfordret på.

  At eleven oplever at alle bidrager med dét de kan og at kommunikation, positiv indstilling og holdånd kan styrke et fælleskab.

  At eleven får konkret erfaring i brug af demokratiske processer i form af at skulle løse en given opgave i fællesskab, som han/hun kan bruge i sin personlige udvikling som borger i et demokratisk samfund.

  At eleven oplever glæden ved at opnå mål (personlige eller i fælleskabet) samt kommer til en erkendelse af egne styrker og udfordringer.

  INDHOLD:

  • Hvert element har opstillet en eller flere opgaver holdet skal løse i fællesskab.
  • Udfordringerne for hvert element bedømmes bl.a. ud fra samarbejde, holdånd, modet til at tage personlige udfordringer, kommunikation, teknik, håndelag, styrke, kreativitet, udformning af et eventuelt produktet, lederskab, empati, håndtering af værktøj eller hjælpemidler såvel i processen som i et eventuelt produkt.
  • Der arbejdes med følgende opgaver:
   Jord
   Ild
   Vand
   Luft
   Det femte element
  • For hvert element udnævnes et hold som vinder og får tildelt en pokal og diplomer.
  • Der udnævnes en ”Dagens fighter” og en ”Dagens kammerat”, som er individuelle titler, der får medaljer og et gavekort.
  • Elever (fra Erhvervslinjen) som er hjælpere på hvert element, dokumenterer dagens begivenheder med film og fotos.

  METODE:

  Undervisningsforløbet vil bærer præg af aktivitetsbaseret hverdagsrelevans.

  Den dansk- og matematik faglige undervisningsaktivitet vil være en naturlig del heraf.

  Med udgangspunkt i den enkeltes kognitive, personlige, faglige og sociale kompetencer laves primært fælles projekter. Den enkeltes indsats, mod og vilje til at tage udfordringer op er en nødvendig del af fællesskabets proces og produkt.

  Dette for at give oplevelsen af at det fælles arbejde kan udvikle såvel personligt, som fagligt og socialt.

  EVALUERING:

  Alle gruppers dagsforløb dokumenteres med video/fotos, som fremvises i fælles forum.

  Efter hver enkelt element evalueres kort mundtligt sammen med undervisere, holdleder(ansat) og hjælpere (elever).

  Undervisere og hjælpere evaluerer holdenes indsats på ovennævnte kriterier og giver point for indsatsen. Der uddeles afsluttende en pokal til det vindende hold i hvert element.

  Som evalueringsværktøj arbejdes med metoder, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder.

  Sommerudflugt

  INTRODUKTION

  Inden skoleårets afslutning arrangerer skolen en sommerudflugt for elever og personale. På turen, der varer en hel dag, er det samlede mål, at eleverne får nye oplevelser i en anderledes kontekst. Der lægges vægt på oplevelser, samt at der øves samarbejdsevner og ansvarlighed.

  Planlæggere: STU-linjen og undervisere samt Henrik Pedersen

  Skolens personale deltager efter behov

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at eleverne:

  • får mulighed for at videreudvikle individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage i et aktivt fællesskab i et demokratisk samfund.
  • gennem samarbejde og fællesskab udvikler større forståelse for andre, ansvarlighed samt personlig indsigt.
  • får gode fællesoplevelser og personlige erfaringer, der kan bidrage til at give dem en større selvtillid og glæde.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • At eleverne får mulighed for at opleve glæden ved at være en del af et fællesskab i en sammenhæng, hvor der er mulighed for at udvise og træne nye kompetencer.
  • At eleverne oplever at få et fælles erfaringsgrundlag, der kan danne basis for fremtidige venskaber.

   

  INDHOLD

  Udflugten skal give eleverne mulighed for at øve og udvise individuelle kompetencer i et større fællesskab. Turen hjælper også med at styrke elevernes evne til at samarbejde. Derfor indebærer undervisningen blandt andet, at:

  • eleverne oplever forskellige udfordringer, hvor der også kræves samarbejde, ansvarlighed og respekt for andre.
  • eleverne selv administrere deres tid.
  • eleverne prøver at administrere deres tildelte penge

   

  METODER

  Undervisningen er en aktiviteter, der gennemføres ud fra en introduktion – såvel mundtlig som visuel. Alle elever skal deltage i aktiviteten, der enten er en samarbejdsøvelse eller en individuel opgave.

   

  EVALUERING

  Evalueringen af udflugten sker såvel på stamholdet som med hele elevgruppen i dagene efter turen.

  Traditioner: Høstfest

  INTRODUKTION:

  Hvert år i oktober afholder Bøgevangskolen høstfest med lækker mad, underholdning samt evt. god musik og dans.

  I år afholdes festen som en middag d. 10 oktober 2019.

  Vi bruger en undervisningsdag på at forberede festen, som afholdes om aftenen. Eleverne arbejder i dette skoleår på egne hold, og hvert hold arbejder med hver deres del af forberedelserne. I løbet af dagen skal der laves pynt og mad, bordene skal dækkes, spisesalen pyntes, og der skal arrangeres underholdning.

  Om aftenen afholdes festen med spisning og underholdning. Eleverne sidder til bords, og personalet serverer og rydder op.

  FORMÅL:

  Formålene med undervisningen er:

  • At eleverne oplever forberedelser og deltagelse i festligt samvær, herunder sociale spilleregler.
  • At eleverne får kendskab til traditioner ud fra et historisk, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv.
  • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af temadagens indhold, og opfordres til medansvar og selvvirksomhed.

  MÅL:

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • Eleverne får mulighed for at være med til at tage beslutninger omkring indholdet og arbejdet i de enkelte grupper, hvilket kan være med til at give medansvar og opmuntre til initiativ og engagement.
  • Eleverne får viden om og erfaringer med en traditionel dansk høstfest.
  • Eleverne får mulighed for at deltage som gæst i en traditionelt opbygget fest, herunder tage ansvar for personlig hygiejne, fremtoning og påklædning.
  • Eleverne oplever glæden ved socialt samvær i forbindelse med festen.

  INDHOLD:

  Eleverne arbejd er på deres stamhold. I løbet af skoledagen forbereder holdene en del af aftenens høstfest. Om eftermiddagen er der tid til personlig forberedelse til festen. Det omfatter blandt andet bad og påklædning i festtøj.

  Aftenen indledes med velkomstdrik, hvorefter der spises 3 retter mad og serveres drikkevarer af personalet. I løbet af aftenen er der underholdende indslag, hvorefter der ønskes tak for i aften og godnat henad.

  METODER:

  Før alle de praktiske dele af dagen, holder lærerene et oplæg om hvad en høstfest er. De fortæller om baggrunden for, at man i århundreder har afholdt høstfest; særligt på landet, men også i kirkelig sammenhæng. Fortællingerne tager således udgangspunkt i historie, kultur og samfundsforhold.

  EVALUERING:

  Dagen efter høstfesten evalueres ved fællessamling både forberedelser og fest. Der evalueres senere på de enkelte hold omkring deres oplevelser af dagen. Der evalueres på de sociale, praktiske og traditionsmæssige dele af høstfesten.

  Traditioner: Julefrokost

  INTRODUKTION

  Bøgevangskolen holder hvert år julefrokost for eleverne. Det sker den sidste dag inden juleferien. Traditionen tro er eleverne med til at lave traditionel julefrokostmad med kolde og varme retter. Eleverne arbejder i løbet af dagen i køkkenet, hvor maden skal laves, og i spisesalen hvor bordene skal dækkes og lokalet pyntes op. I løbet af frokosten er der underholdning for eleverne.

  Enhver julefrokost har traditioner og Bøgevangskolens julefrokost er alt i alt en homogen blanding af mad, drikke, sjov, hygge og underholdning. Eleverne har mulighed for at være sammen i hyggelige stunder, inden de skal hjem på ferie.

   

  FORMÅL

  Formålene med undervisningen er, at:

  • eleverne får mulighed for at få at indgå i kulturelle sammenhænge og opleve sig selv som en del af skolens fællesskab og traditioner.
  • eleverne videreudvikler individuelle kompetencer, der bidrager til at deltage aktivt i fællesskaber i et demokratisk og historisk samfund.
  • eleverne kan indgå i rituelle fællesskaber i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

   

  MÅL

  For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • eleverne lærer om dele af Bøgevangskolens historiske og rituelle fællesskaber med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. At eleverne arbejder med fælles og individuelle løsningsforslag og hermed udvikler en kritisk-konstruktiv fantasi, følelse og fornuft.
  • eleverne opdager deres egne aktive bidrag til et godt liv og til de fælles oplevelser og traditioner, der er på såvel skolen som i det omgivende samfund.

   

  INDHOLD

  • Madlavning
  • Borddækning
  • Underholdning
  • Fortælling om traditionel dansk julemad og julefrokostens tilblivelse

   

  METODER

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i den hverdag, eleverne er en del af nu og som de vil møde, når de en dag er færdige på Bøgevangskolen. Kulturen og ritualerne omkring en dansk julefrokost er i centrum, og gennem aktiviteterne bidrager vi til at viderebringe disse til eleverne.

  Generelt forsøger vi at undervise på mange måder, så elevernes udvikler sig kognitivt, personligt og socialt.

   

  EVALUERING

  Evalueringen er mundtlig og sker i løbet af dagen og aftenen. Elevernes egne ord til hinanden om den gode mad, flotte opdækning og underholdningen er vigtig i evalueringen.

  Værelsesrengøring

  INDHOLD

  Hver morgen, mandag – fredag, gør eleverne egne værelser rene i tidsrummet 8:00 – 8:30. Der skal ryddes op, luftes ud, redes seng, fejes gulv/støvsuges, vaskes spejl og håndvask og tømmes skraldespand. På hvert værelse hænger der også en plan for hvilke dage der skal støvsuges m.v.

  Værelserne bliver tilset af ganglærere, og eleverne venter på deres værelse, indtil det er godkendt. Hvis man har fået sit værelse godkendt i en lang periode uden kommentarer, kan man få en smiley, der tilkendegiver, at værelset ikke skal godkendes af en lærer.

  Undervisere: Personalegruppen omkring stamholdene.

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op